Cilj kolegija je omogućiti polaznicima da ovladaju temeljnim normama akademskog pisanja (logičkim, stilističkim, pravopisno-gramatičkim, grafičkim, bibliografskim, etičkim) u području društvenih i humanističkih znanosti te da te norme sustavno primjenjuju u pisanju akademskih tekstova.

Nastava se odvija kroz predavanja, vježbe te individualne i grupne konzultacije. Cilj vježbi je razviti i usavršiti vještinu akademskog pisanja primjenom znanja stečenog na nastavi, kroz pojedinačne i grupne konzultacije, te čitanjem obvezne i pomoćne literature.

 

Studentima omogućuje pobliže razumijevanje raznovrsnosti u oblikovanju individualnih i društvenih identiteta na planu rada. Potiče primjenu koncepata kulture na proučavanje rada. Ukazuje na određenja (Becker, Spradley) koja apostrofiraju ulogu kulture kao dijeljenih pogleda na svijet i njen utjecaj na oblikovanje svojevrsnih "kultura rada". 

Osnove latinskog jezika.

Upoznavanje i svladavanje fonologije, dijela morfologije (deklinacije imenica, pridjeva te dijela zamjenica, vremena prve i druge glagolske osnove u indikativu) i osnova sintakse latinskoga jezika (struktura rečenice, valentnost glagola, uporabu prijedloga). Usvajanje osnovnih pojmova gramatičke analize. Učenje temeljnoga vokabulara. Upoznavanje rimske kulture i civilizacije sukladno tekstovima. Osposobljenost za djelomično samostalno razumijevanje i prevođenje tekstova pisanih na klasičnom latinskom.

Na kolegiju se usvaja stilska terminologija i prepoznaju se stilske karakteristike specifične za različite književne vrste. Studenti proširuju usvojena znanja o suvremenoj stilistici i ovladavaju u još većoj mjeri snalaženjem na tekstu te mogu samostalno prevesti kompliciranije jezične strukture. Rad na odabranim tekstovima rimske poezije (Terencije, Tibul, Propercije, Juvenal i Marcijal).

Opći ciljevi kolegija su upoznavanje s ulogom genetskih čimbenika u normalnom ponašanju i pri nastanku psihičkih bolesti te razumijevanje osnovnih principa stanične organizacije središnjeg živčanog sustava. Specifični ciljevi razrađeni su po nastavnim temama.

Kolegij je obvezan za studente 2.godine studija Komunikologije te je prvenstveno namijenjen studentima koji se usavršavaju u području novinarstva, tj. odnosa s javnošću. Kolegij omogućuje studentima usavršavanje u vještini pisanja na stranome jeziku u kontekstu novinarstva. Polaznici kolegija razviti će učinkovite tehnike pisanja u novinarstvu, osvijestiti razlike između glavnih stilova, registara i funkcija pisanih tekstova, te upoznati pravila interpunkcije, strukture rečenice i odlomka. Također će moći primijeniti naučene strategije u samostalnome pisanju (naslovi, odlomci, kritički osvrti, izvješća, itd.)

Opći cilj kolegija je praktično prepoznavanje principa morfološke i funkcionalne organizacije mozga, s posebnim naglaskom na strukture bitne u procesuiranju složenih mentalnih funkcija u čovjeka. Specifični ciljevi razrađeni su po nastavnim temama.

Osnove rada na latinskoj rečenici.

Literatura:

Budimir, Milan; Flašar, Miron; Pregled rimske književnosti: De auctoribus Romanis; Naučna knjiga, Beograd (1978)

Tit Makcije Plaut; Hvalisavi vojnik (Miles gloriosus) ili Ćup (Aulularia) ili

Publije Terencije Afer; Svekrva (Hecyra) ili Samomučitelj (Heautontimorumenos);

Vladimir Vratović; Rimska književnost, (str. 5-90); Biokova, Zagreb (2008)

Sabadoš, Dionizije; Zmajlović, Zvonimir; Anthologia Latina; Školska knjiga, Zagreb (1975)

Studenti će upoznati osnovna metrička pravila i savladati čitanje stihova u metru (daktilski heksametar, elegijski distih i ostali metri).