Na kolegiju se usvaja ispravan izgovor glasnika hrvatskoga jezika s osobitim naglaskom na primjerenu suglasničku dikciju.

Ovaj e- kolegij namijenjen je studentima glavnog predmeta Flaute u ak.g. 2018/2019.E-kolegij je nadopuna nastavi i služi za međusobnu komunikaciju, informiranje i kao repozitorij nastavnih materijala.

Cilj je kolegija upoznati studente s osnovnim smjernicama, teorijskim osnovama i kulturnom pozadinom europske umjetničke glazbe u 20. stoljeću. Polaznici će steći osnovna znanja o skladbeno-tehničkim tendencijama te naučiti kontekstualizirati glazbu 20. stoljeća s obzirom na teorijske osnove i kulturni okvir njezina nastanka. Upoznat će se s raznim analitičkim pristupima toj glazbi te se susresti s temeljnom muzikološkom i skladbenoteorijskom literaturom s toga područja. Na temelju stečenih znanja studenti će naučiti kritički vrednovati glazbu 20. stoljeća i njezine izvedbe te se okušati u samostalnome istraživanju te glazbe kroz seminarske radove i druge zadatke.

Cilj predmeta: "Upoznati studente s izvorima, repertoarom, teorijskim osnovama i kulturnom pozadinom glazbe antičke Grčke, Rima i srednjega vijeka."

Predmet je namijenjen studentima 1. godine studija muzikologije.

Ovaj e-kolegij namijenjen je studentima koji pohađaju kolegij u akademskoj godini 2018./2019.

E-kolegij je nadopuna nastavi i služi za međusobnu komunikaciju, informiranje i kao repozitorij nastavnih materijala.

Ovaj e-kolegij namijenjen je studentima koji pohađaju kolegij u akademskoj godini 2018./2019.

E-kolegij je nadopuna nastavi i služi za međusobnu komunikaciju, informiranje i kao repozitorij nastavnih materijala.

Cilj predmeta: "Upoznati studente s izvorima, repertoarom, teorijskim osnovama i kulturnom pozadinom hrvatske umjetničke glazbe u srednjem vijeku."

Nastava je namijenjena studentima 1. godine muzikologije.

Cilj je kolegija postaviti i praktično utvrditi odnos između normativno-teorijske i znanstvene analize glazbe te upoznati različite analitičke modele i područja njihove primjene, napose s obzirom na izvođenje glazbe.Polaznicima bi pohađanje predmeta trebalo omogućiti stjecanje sljedećih kompetencija:- poznavati pretpostavke glazbene analize i smjernice njezine povijesti- uočavati razliku između normativno-teorijske i znanstvene analize glazbe- detaljnije poznavati različite tipove znanstvene analize glazbe- detaljnije poznavati analitičke probleme koji se pojavljuju pri izvođenju glazbe- analitički pristupiti izabranim glazbenim primjerima- razlikovati, klasificirati i vrednovati različite izvedbene poetike- pažljivo čitati stručne tekstove- artikulirati vlastiti pismeni rad- poznavati temeljnu literaturu s područja metodologije glazbene analize.

Kolegij će upoznati studente s metodologijom znanstvenoga istraživanja i disciplinom muzikologije općenito te ih pripremiti za pisanje diplomskoga rada.

Predavanja će obuhvatiti teme poput pokušaja definiranja muzikologije kao znanosti, podjele muzikologije, obrade tipova muzikoloških dokumenata i izvora, tipova muzikoloških publikacija, metoda muzikološkog istraživanja te metoda pisanja znanstvenog rada općenito. Seminarski dio nastave koncipirat će se oko pisanja vježbi kao što su npr. bibliografije i sažeci što bi studentima trebalo pomoći u pisanju budućeg diplomskog rada. Naučeno će studenti primijeniti u pisanju vlastitoga diplomskoga rada, čiji nacrt izrađuju na kraju semestra.

E-kolegij Pedagoška praksa namijenjen je studentima treće, četvrte i pete godine integriranog preddiplomskog i diplomskog Studija za instrumentaliste - smjer Flauta koji upisuju ovaj izborni predmet kao  dio pedagoškog modula. E-kolegij služi za komunikaciju, informiranje studenta te predavanje i ocjenjivanje izvještaja sa hospitacija.

Kolegij studentima pruža periodizacijski pregled povijesti glazbe od prapovijesti do baroka. U prvom će semestru studenti upoznati neke od teorija o nastanku glazbe, osnovne karakteristike glazbe prvobitnih zajednica, glazbu antičke Grčke i staroga Rima, glazbu ranog kršćanstva i glazbu srednjega vijeka. Predavanja drugog semestra predstavljaju pregled glazbenih pojava renesanse i baroka. Tijekom godine studenti će upoznati problematiku glazbenih izvora, nastanak i razvoj glazbenih vrsta te stvaralaštvo istaknutijih skladatelja. Sve glazbene pojave razmatrat će se u sklopu društvenog i kulturnog konteksta pojedinih povijesnih razdoblja. Važan dio kolegija predstavlja slušanje glazbe te će u oba semestra studenti u sklopu obrađivanja pojedinih tematskih jedinica imati priliku čuti odgovarajuće glazbene primjere.

Kolegij će pružiti periodizacijski pregled povijesti hrvatske glazbe od srednjega vijeka do 20. stoljeća na primjeru odabranih glazbenih pojava u širem smislu riječi. Ovisno o razmatranom razdoblju naglasak će biti više ili manje na problematici izvora, oblikovanju glazbenoga života određenih sredina, razvoju određenih institucija, skladateljskih škola i pravaca, pojavi i razvoju glazbenih vrsta, ali  i stvaralaštva pojedinih skladatelja, komparativne analize u odnosu na opću povijest glazbe te važnosti društvenoga i kulturnoga konteksta.

Kolegij objedinjuje kolegije Psihologija glazbe (studenti 5. godine muzikologije i etnomuzikologije jednopredmetno) i Glazbena psihologija (studenti teorije glazbe, glazbene pedagogije te svi koji su upisali modul pedagoških predmeta). Cilj je kolegija omogućiti uvid u predmet i sadržaj discipline, suvremene psihologijske škole te interdisciplinarna područja istraživanja. U okviru kolegija izučavat će se fragmenti stručnih i znanstvenih tekstova, kao i multimedijski materijali s područja psihologije glazbe.

e- kolegij Srodni instrumenti namijenjen je studentima druge, odnosno treće godine integriranog preddiplomskog i diplomskog Studija za instrumentaliste smjer-  Flauta koji slušaju kolegij Srodni instrumenti. Služi za kominikaciju između nastavnika i polaznika, informiranje te prati nastavnim materijalima nastavne jedinice klasične nastave

Kolegij se sastoji iz dva dijela: seminara i vježbi. Na seminaru će biti riječi o određenju muzikologije, o njezinu zasnivanju, metodama, izvorima, istraživačkim postupcima, paradigmama, institucijama i etici znanstvenog istraživanja. Vježbe se pak sastoje iz niza zadataka na koje valja odgovoriti u pismenom obliku. Seminar će se održati u zimskom, a vježbe u ljetnom semestru.

materijali za mentoriranje diplomskih radova