Osnovni pojmovi o skupovima, relacijama, funkcijama i operacijama. Skupovi brojeva: prirodni, cijeli, racionalni, realni i kompleksni brojevi. Niz, limes niza. Broj e. Brojevni pravac, koordinatni sustavi. Što su i koja svojstva imaju najpoznatije realne funkcije jedne realne varijable, to jest polinomi, racionalne funkcije, trigonometrijske i arkus funkcije, eksponencijalne i logaritamske funkcije, te hiperbolne i area funkcije. Limes i neprekidnost funkcije. Derivacija funkcije. Osnovni teoremi o računanju derivacija. Ispitivanje toka i crtanje grafa funkcije: asimptote, ekstremi, intervali monotonosti, točke infleksije, intervali konveksnosti i konkavnosti. Numeričko rješavanje jednadžbi. Primitivna funkcija. Neodređeni integral i njegova svojstva. Metode integriranja. Određeni integral, njegova svojstva i primjene. Nepravi integral. Numerička integracija. Red brojeva. Konvergencija. Taylorov red, njegova svojstva i primjene.

Studenti će usvojiti osnovna znanja o svojstvima materijala, pravilima izvedbe i konstrukcijskog oblikovanja te proračunu i dimenzioniranju betonskih konstrukcija i na taj način biti sposobni samostalno projektirati jednostavnije betonske konstrukcije, biti suradnicima na projektiranju složenijih konstrukcija i sudjelovati u izvedbi betonskih konstrukcija građevina. Usvojena znanja ujedno su podloga za buduću stručnu i znanstvenu izobrazbu iz područja betonskih konstrukcija i nosivih konstrukcija općenito.