Pokus, ishod, događaj. Vjerojatnost. Osnovni teoremi o vjerojatnosti. Uvjetna vjerojatnost, nezavisni događaji. Faktorijele, binomni koeficijenti, permutacije i kombinacije. Slučajne varijable - diskretne i kontinuirane. Razdiobe vjerojatnosti. Matematičko očekivanje i varijanca. Momenti. Najvažnije diskretne razdiobe: binomna, geometrijska, Poissonova. Normalna razdioba. Aproksimiranje binomne razdiobe normalnom razdiobom. Dvodimenzionalni slučajni vektor, dvodimenzionalna razdioba vjerojatnosti. Marginalne razdiobe. Nezavisne slučajne varijable. Funkcije slučajnog vektora. Aditivnost očekivanja i (ne)aditivnost varijance. Koeficijent korelacije. Procjena parametara. Metoda najveće vjerojatnosti. Intervali povjerenja. Testiranje parametarskih hipoteza. Hikvadrat-test. Neparametarski testovi. Regresijska analiza i korelacijska analiza. Markovljevi procesi.

Steći znanje o konceptima i svojstvima različitih nosivih betonskih i zidanih konstrukcija i samostalnu sposobnost projektiranja. To je podloga za buduće stručno i znanstveno obrazovanje iz područja nosivih betonskih i zidanih konstrukcija i nosivih konstrukcija općenito.

SADRŽAJ: Pregled prostornih nosivih sustava – tipološka podjela i pretpostavke projektiranja štapastih laganih konstrukcija. Značajke konstrukcijskog sustava, prostorni FEM i simulacije ponašanja, posebnosti oblikovanja, projektiranja i izvođenja: sustavi nosivi u dva smjera (sustavi s okvirima i radijalnim gredama), konstrukcije mrežastih ljuski – kupole i svodovi, ovješene prednapete konstrukcije (membrane i pneumatske konstrukcije). Osnove o aluminijskim konstrukcijama: konstrukcijski aluminij (značajke materijala i primjena), osnove o trajnosti i zaštiti, osnove projektiranja aluminijskih konstrukcija (EN 1999-1-1). Osnove o konstrukcijskom staklu (materijal) osnove o projektiranju i izvođenju staklenih konstrukcija (EC11). Osnove projektiranja i izvođenja konstrukcijskih sustava stakleno-aluminijskih ovješenih fasada.

ISHODI UČENJA

  1. Razumijevanje metodologije projektiranja prostornih konstrukcijskih sustava (lagane štapaste konstrukcije od  čelika, drva ili aluminija, tekstilne konstrukcije), staklenih konstrukcija i aluminijskih konstrukcija. Analiza konstrukcijskih značajki.
  2. Primjena stečenog teorijskog znanja (predavanja) i vještina – izrada i obrana seminarskog rada (prostorni FEM – pojednostavnjena analiza djelovanja i simulacija ponašanja; idejno projektiranje – pojednostavnjeni proračun elemenata /sustava, idejna rješenja karakterističnih priključaka; analiza konstrukcijskih značajki i posebnosti projektiranja i izvođenja odabranog prostornog sustava)
  3. Stjecanje i razvijanje osnovnih stručnih kompetencija i vještina u projektiranju staklenih konstrukcija i konstrukcija stakleno-aluminijskih ovješenih fasada – izrade i obrane programa.
  4. Primjena stečenih teorijskih osnova o projektiranju aluminijskih konstrukcija – završni ispit. 

Analiza i proračun različitih nosivih konstrukcija betonskih mostova, njihovih potpora i opreme (ležaji, prijelazne naprave, ...).  Stjecanje potrebnih znanja za sudjelovanje u projektiranju betonskih mostova što je podloga za buduće stručno i znanstveno obrazovanje iz područja nosivih  konstrukcija betonskih  mostova.

Dostizanje nivoa znanja da student kada savlada ovaj predmet može samostalno dokazati mehaničku stabilnost i otpornost konstrukcija u seizmičkim područjima, te s dovoljno predznanja nastaviti slušati predmete iz područja Betonskih konstrukcija, Čelične mostove i Spregnute konstrukcije na diplomskom studiju.

Steći znanje koncepta rada i svojstava različitih nosivih predgotovljenih betonskih struktura i samostalnu sposobnost projektiranja. To je podloga za buduće stručno i znanstveno obrazovanje iz područja nosivih predgotovljenih betonskih struktura i nosivih struktura općenito.