Tijekom sveučilišnog obrazovanja osigurava se stjecanje temeljnih nastavničkih kompetencija 20 % ukupnog opsega studija (60 ECTS-a). Nastavničke kompetencije podrazumijevaju stjecanje znanja, vještina i stavova u općem odgojno-obrazovnom podruju, metodičkom području i nastavnoj praksi.

Studenti će biti upoznati s teorijskim i praktičnim spoznajama o nastavi hrvatskoga jezika u osnovnoj i srednjim školama, sa školskim dokumentima (Nastavnim planom i programom), s osnovnim pojmovima u vezi s učenjem (poučavanjem) sekundarne jezične kompetencije i njezinim ovladavanjem. Također će biti upoznati s načelima u nastavi hrvatskoga jezika, s primjenom nastavnog programa i nastavnih načela u udžbenicima, vježbenicima i nastavi hrvatskoga jezika. Bit će obaviješteni o posebnostima nastavnoga predmeta Hrvatski jezik, o razlikama između imanentne i normativne gramatike, o problemima u opisu gramatičke norme i njezinu ovladavanju, o obilježjima nastavnog sata, o tipovima nastavnih sati, nastavnim metodama, o nastavi fonetike i fonologije, morfologije i sintakse u osnovnoj i srednjim školama. Studenti će dobiti bitne podatke o uspješnosti osnovnoškolskih i srednjoškolskih učenika u ovladavanju sadržajima nastave hrvatskoga jezika.

Studenti će biti upoznati s motivacijom u nastavi hrvatskoga jezika u osnovnoj i srednjim školama, s teorijskim i praktičnim obilježjima jezičnih djelatnosti (slušanjem, govorenjem, čitanjem i pisanjem) i njihovom primjenom u nastavi i izvan nje. Također će biti upoznati s ispravljanjem i ocjenjivanjem učeničkih školskih zadaća i u vezi s tim s različitim načinima ispravljanja (školskom, redaktorskom i lektorsko-korektorskom metodom). Uvježbat će se uočavanje i ispravljanje raznih pogrešaka, izrada ispitnih zadataka, izrada razlikovne gramatike i normativnih uzoraka i njihova primjena u nastavi hrvatskoga jezika. Bit će obrađeni primjeri nastavnih sati iz područja fonetike i fonologije, morfologije i sintakse i studenti poučeni u izradi priprema za nastavne sate. Studentima će biti istaknuta svrhovitost poučavanja hrvatskoga jezika i potreba za njegovim sustavnim i temeljitim poučavanjem u osnovnoškolskoj i srednjoškolskoj nastavi hrvatskoga jezika.

Upoznati studente s obilježjima verbalnog komuniciranja, osobito s naglasnim sustavom hrvatskoga standardnog jezika. Poučite studente kako da naglasna pravila primjenjuju u svakodnevnoj javnoj govorenoj komunikaciji.

Znati razliku i moći pravilno oblikovati govoreni i pisani tekst.

Razumjeti i znati primijeniti znanja o glasovima i glasovnim promjenama u hrvatskome standardnom jeziku, o vrednotama govorenog jezika, o razumjeti i znati primijeniti pravila naglašavanja riječi u hrvatskome standardnom jeziku.

Moći pravilno izgovoriti naglašene riječi, prepoznati naglaske, označiti naglaske u tekstu.