Cilj kolegija je upoznati studente managementa s osnovnim pojmovima osobnog, političkog i ekonomskog business intelligence - a u uvjetima globalizacije i umreženog društva te ih osposobiti za provedbu zaštitnog business intelligence - a u poduzećima i osobno.

Modul 1. Povijest kvalitete: kronološki razvoj zanimanja za kvalitetu; povijesni razvoj upravljanja kvalitetom, gurui kvalitete

Modul 2. Razvoj i definiranje upravljanja kvalitetom: definiranje kvalitete, kontrola kvalitete, osiguranje kvalitete, upravljanje kvalitetom

Modul 3. Osnovne postavke upravljanja kvalitetom: važnost upravljanja kvalitetom, kontinuirano unapređivanje, zadovoljstvo kupaca/potrošača

Modul 4. Utjecaj kvalitete na poslovni rezultat: kvaliteta i poslovanje, troškovi kvalitete, kvaliteta i prihodi, kvaliteta i konkurentnost

Modul 5. Sustavi upravljanja kvalitetom: odabir između alternativa, norma ISO 9000, potpuno upravljanje kvalitetom, šest sigma

Modul 6. Alati i metode za upravljanje kvalitetom: statistička kontrola procesa, alati za upravljanje kvalitetom, metode za upravljanje kvalitetom.

Modul 7. Integrirani sustavi upravljanja: nastanak integriranih sustava upravljanja, sustavni pristup integraciji, sustavi upravljanja okolišem

Modul 8. Poslovna izvrsnost: nastanak modela za mjerenje poslovne izvrsnosti, samo-procjena kao temelj poslovne izvrsnosti, vrste modela za procjenu poslovne izvrsnosti

Pojam, značaj, ciljevi, aktivnosti i položaj upravljanja ljudskim potencijalima (MLJR) u poduzeću. Sustavni pristup i izazovi MLJR. Strategijsko upravljanje ljudskim potencijalima. MLJR iz perspektive velikih i malih poduzeća. Analiza i dizajniranje radnih mjesta. Planiranje i privlačenje ljudskih potencijala. Regrutiranje i selekcija ljudskih potencijala . Obuka ljudskih potencijala. Praćenje i ocjenjivanje radne uspješnosti. Motivacija i nagrađivanje. Kompenzacije. Obrazovanje i razvoj ljudskih potencijala. Razvoj profesionalne karijere. Radni odnosi.

Pojam, obilježja i razvoj menadžerskog računovodstva, informacije financijskog računovodstva kao podloga menadžerskom računovodstvu, odabir relevantnih računovodstvenih informacija; Analiza financijskih izvještaja;  Troškovi i njihova klasifikacija, upravljanje troškovima, vrste obračuna troškova, pojam kalkulacije, razvrstavanje i klasifikacija troškova, proizvodni i neproizvodni, fiksni i varijabilni, troškovni centri odgovornosti; CPV analiza;  Informacijski sustav menadžerskog računovodstva.

Upoznavanje studenata s osnovnim pojmovima iz organizacijske teorije kao i sa suvremenim trendovima u organizaciji. Polazeći od čimbenika koji utječu na oblikovanje organizacije, studenti će se upoznati i s načinom oblikovanja organizacijskih struktura, kao i sa svim ključnim elementima za izgradnju organizacije. Kako je organizacija dinamična i u stalnom kretanju, određena pozornost se posvećuje i promjenama u organizaciji, te organizacijskoj kulturi.
 
Osnove organizacije. Teorije organizacije. Suvremeni trendovi u organizaciji. Vanjski čimbenici organizacije. Unutarnji čimbenici organizacije. Oblikovanje organizacijske strukture. Organizacija raščlanjivanja i grupiranja zadataka. Organizacija upravljanja i menadžmenta. Organizacija vremenskog redoslijeda poslova. Promjene uz organizaciji. Organizacijska kultura. Sukobi u organizaciji.