Cilj predmeta je upoznati studente s predantičkim društvima Europe i njihovom baštinom utkanom u razvoj civilizacija klasične antičke Europe, odnosno Etruščanima, kao narodu koji je u mnogim aspektima utjecao na razvoj rimske civilizacije.

Cilj predmeta je upoznati studente o tijeku helenističke povijesti, značajkama antičkih društava i o njihovu civilizacijskom prinosu, o specifičnoj izvornoj građi i načinu rada na njoj te o razvitku historiografije u klasičnoj starini. 

Po završetku kolegija očekuje se da student stekne temeljno znanje o pojmu helenizma (Droysen i moderni pristupi), značajkama razdoblja, krizi grčkog svijeta u 4. st. pr.Kr. i novim idejama (Ksenofont, Platon, Isokrat i dr.), usponu Makedonije, Aleksandrovim osvajanjima, raspadu Aleksandrovog imperija i nastanku niza novih država, obilježjima helenističke monarhije (Seleukidi, Ptolemejevići, Pergam, Makedonija pod Antigonidima i dr.), grčkim savezima, Sredozemlju u helenističkoj epohi, novim duhovnim pokretima i filozofijama te umjetnosti i znanosti helenističkog vremena.

Predmet se izvodi za studente jedno- i dvopredmetnog studija Povijesti. 

Ciljevi predmeta: Oblikovati predodžbu o antičkom i kasnoantičkom razdoblju hrvatskog prostora te relevantnim izvorima. Shvatiti, odnosno, razumjeti odnose i prožimanje autohtonih i vanjskih kulturnih tvorbi te važnost antičke kulturne baštine za nastanak hrvatskog etnosa.

Sukladno čl. 33, st. 2 te čl. 24, st. 2 (a) Pravilnika o studijima i studiranju (pročišćeni tekst) od 18. ožujka 2019. g. (klasa: 012-01/12-02/34, ur. br. 2198-1-79-06-19-13) studenti i studentice koji nisu prijavili ispit u propisanom roku i na propisani način nemaju pravo pristupanja ispitu u tom roku.

Ako tko bude pokušavao pristupiti ispitu, a da ga nije pravovremeno prijavio, izgubit će pravo izlaska u tom i u prvom sljedećem ispitnom roku.

Predmet se izvodi za studente jedno- i dvopredmetnog studija Povijesti. Ciljevi predmeta: oblikovati predodžbu o tijeku antičke povijesti Rima, izvorima za antičku rimsku povijest, značajkama antičkih društava i o njihovu civilizacijskom prinosu, o specifičnoj izvornoj građi i načinu rada na njoj te o razvitku historiografije u klasičnoj starini.

Sukladno čl. 33, st. 2 te čl. 24, st. 2 (a) Pravilnika o studijima i studiranju (pročišćeni tekst) od 18. ožujka 2019. g. (klasa: 012-01/12-02/34, ur. br. 2198-1-79-06-19-13) studenti i studentice koji nisu prijavili ispit u propisanom roku i na propisani način nemaju pravo pristupanja ispitu u tom roku.

Ako tko bude pokušavao pristupiti ispitu, a da ga nije pravovremeno prijavio, izgubit će pravo izlaska u tom i u prvom sljedećem ispitnom roku.