Cilj kolegija Sredstava pomorskog prometa je sposobnost definiranja i razlikovanja vrsta brodova i njihove forme.

Analiziranje namjene pojedinih brodova, porivnih i pomoćnih brodskih sustave, specijalnih sustava na brodovima;

opisivanje i razlikovanje osnovnih dimenzija i mjera, konstrukcijskih elementa;

definiranje i izračunavanja stabiliteta broda i elemente uzdužne i poprečne i lokalne čvrstoće.

Cilj nastave iz ovog kolegija je upoznavanje studenta s tržišnim uvjetima u kojima posluju gospodarski subjekti, predpostavkama koje trebaju biti ispunjene radi realizacije poslovne djelatnosti za koju su osnovani, troškovima i vrstama troškova koje se pri tome javljaju, te poslovnom rezultatu kojeg gospodarski subjekt ostvaruje. Studenti se osposobljavaju za utvrđivanje i upravljanje troškovima radi ostvarivanja boljih poslovnih rezultata, izračunavanje cijene koštanja i pokazatelja uspješnosti poslovanja, a sve u svrhu identificiranja snaga i slabosti poduzeća.

U predmetu Teorija odlučivanja studenti se upoznaju s temeljnim metodama za analizu odluke u uvjetima nesigurnosti i rizika. Također se upoznaju s osnovnim pristupom u modeliranju i analizi povezanih odluka; stablom odlučivanja. Od studenta se očekuje da steknu dovoljno znanja da u realnoj situaciji, s obzirom na raspoložive informacije, može prepoznati i u pomorskom poslovanju primijeniti najprikladniju metodu za analizu određenog problema odlučivanja. Teorijske osnove za sve metode izlažu se u tolikoj mjeri da student razumije koncept matematičkog modela na kojem se temelji pojedina metoda. Od studenta se očekuje da stekne dovoljno znanja da u realnoj situaciji, s obzirom na raspoložive informacije, može prepoznati i primijeniti najprikladniju metodu za analizu određenog problema odlučivanja. Zbog toga se u okviru nastave iz ovog predmeta koriste i najpoznatiji komercijalni programi (programska potpora) razvijeni za pojedinu metodu.

Ključni je cilj ovog kolegija upoznavanje studenata/tica s teorijskim osnovama znanosti o komuniciranju - komunikologije i važnosti komunikacije u ljudskom  životu. Studenti/tice se upoznaju s razvojem komunikologije, doprinosom pojedinih disciplina komunikologiji, suvremenim teorijama, spoznaju o ključnim značajkama ljudske komunikacije, glavnim komunikacijskim dimenzijama, te vrstama komuniciranja. Također saznaju o primjeni komunikacije u raznim područjima društvenog života (u javnosti, u obitelji, u radnoj sredini, kulturnim aktivnostima, politici i pomorstvu). Daje se okvir za promišljanje studentima o praktičnom komunikacijskom djelovanju te podloga za daljnje znanstveno istraživanje.

Cilj kolegija Teorija sustava je upoznavanje studenata s osnovama Teorije sustava, kroz opći sustavski pristup, metodologiju sustavske analize, formalizaciju sustava, kibernetsko upravljanje sustavom i metode operacijskih sustava. Usvajanje sustavskog načina razmišljanja i sustavske metodologije temeljni je preduvjet za razumijevanje i uspješnu primjenu modernih metoda i tehnika u vođenju projekata, sustava općenito, a posebno tehnologije prometa, poslovnih i informacijskih sustava.

Osnovni cilj nastave kolegija je upoznavanje sa metodama analize i korištenja informacijskog sustava na osnovu analize poslovnih procesa; razumjeti primjenu objektnih metoda za analizu, planiranje, oblikovanje i izvedbu IS-a.  Poznavanje poslovnih procesa kako bi samostalno mogli sudjelovati u definiranju zahtjeva, izradi dokumentacije i pojedinim dijelovima razvoja modernih informacijskih sustava. Putem predavanja upoznati studente s definicijama i vrstama informacijskog sustav, elementima informacijskog sustava, podjelom i klasifikacijom IS-modelima razvoja IS-a, fazama projektiranja IS-a, te primjenom informacijskog sustava u poslovanju.