Upoznati problematiku automatizacije procesa i postrojenja. Steći znanje o principima i izvedbama elemenata sustava upravljanja. Razumijevanje sustava upravljanja i veza među elementima. Sposobnost određivanja parametara statičkih i dinamičkih karakteristika elemenata sustava upravljanja. Rad s realnim elementima primjere senzori - statičke i dinamičke karakteristike senzora, Smetnje u mjernim sustavima,
senzori diskretne pozicije, kontinuirano mjerenje pomaka, mjerenje kutnog pomaka i brzine vrtnje senzori - mjerenje temperature Senzori - mjerenje tlaka, razine i protoka.

Cilj kolegija je stjecanje kompetencija studenata za razumijevanje i provedbu kompleksnih aktivnosti radnog mjesta , koje se temelje na poznavanju osnova elektrotehnike istosmjerne struje te na poznavanju elemenata magnetizma i magnetskog svojstva električne energije, i spoznajama o izmjeničnoj struji kao i spoznajama o trofaznoj struji i mjerenjima u funkciji osnovnih električnih veličina.

Posljednjih desetljeća karakterizira brz razvoj i disperzija informacijske tehnologije. Digitalizacija društva - u odnosu na pojedince, gospodarstvo i javni sektor - stvara nove uvjete za komunikaciju i stvara nove modele suradnje između ljudi, tvrtki i javnih vlasti. Ovaj razvoj također donosi nove profesionalne uloge: suradnici koji razumiju digitalizaciju i iz poslovne perspektive i iz tehničke perspektive. Program ima za cilj pružiti studentima znanja i vještine u poslovnim procesima i informacijskim sustavima s mogućnošću i s posebnim razumijevanjem uporabe tehnologije u pomorskim organizacijama. Vježbe su osmišljene na način kako internetske tvrtke koriste digitalne poslovne modele. Temelje se na konceptu digitalnih poslovnih modela kako bi se analiziralo kako Apple, Google, Facebook, Amazon i nekoliko drugih internetskih epoha koriste digitalne modele. Poslovni modeli za stvaranje, isporuku, hvatanje i obranu vrijednosti. Vježbe završavaju uvodom u asimetrične poslovne modele.

Cilj izučavanja dokumentacije gradnje plovnih objekata, kao jednog od nekoliko temeljnih područja, koje studenti trebaju upoznati i apsolvirati, kako bi u potpunosti postigli kompetencije u području kadrovskog i inspekcijskog menadžmenta u pomorstvu. Dokumentacija gradnje plovnih objekata najvećim dijelom je neophodna i tijekom dugog vijeka eksploatacije plovnih objekata. Prvo je potrebno, općenito sagledati definiciju i podjelu dokumentacije gradnje plovnih objekata. Osnovna značajka u procesu izrade dokumentacije plovnih objekata je njezina postupnost.

Cilj nastave iz ovog kolegija je upoznavanje studenta s tržišnim uvjetima u kojima posluju gospodarski subjekti, predpostavkama koje trebaju biti ispunjene radi realizacije poslovne djelatnosti za koju su osnovani, troškovima i vrstama troškova koje se pri tome javljaju, te poslovnom rezultatu kojeg gospodarski subjekt ostvaruje. Studenti se osposobljavaju za utvrđivanje i upravljanje troškovima radi ostvarivanja boljih poslovnih rezultata, izračunavanje cijene koštanja i pokazatelja uspješnosti poslovanja, a sve u svrhu identificiranja snaga i slabosti poduzeća.

Cilj ovog kolegija je savladavanje učestalih jezičnih struktura u pomorstvu i stručnog vokabulara, razvijanje vještine govora, slušanja, čitanja, razumijevanja i pisanja. Razvijanje kognitivnih i intelektualnih sposobnosti, kritičnog mišljenja, kreativnosti u analiziranju, interpretiranju i evaluiranju informacija, razvijanje vještina istraživanja i sposobnosti rada u grupi. Stjecanje jezičnih sposobnosti za govorno i pisano komuniciranje u upravljanju brodarskim i lučkim organizacijama, te radu pomorskih agencija i špedicija. Usvajanje i unaprjeđivanje relevantnih elemenata gramatike, te savladavanje elemenata pomorskog engleskog jezika: poslovnog, pravnog i tehničkog, te engleskog u informatici i javnom informiranju.

Cilj ovog kolegija je savladavanje učestalih jezičnih struktura u pomorstvu i stručnog vokabulara, razvijanje vještine govora, slušanja, čitanja, razumijevanja i pisanja. Razvijanje kognitivnih i intelektualnih sposobnosti, kritičkog mišljenja, kreativnosti u analiziranju, interpretiranju i evaluiranju informacija, razvijanje vještina istraživanja i sposobnosti rada u grupi. Stjecanje jezičnih sposobnosti za govorno i pisano komuniciranje u upravljanju brodarskim i lučkim organizacijama, te radu pomorskih agencija i špedicija. Usvajanje i unaprjeđivanje relevantnih elemenata gramatike, te savladavanje elemenata pomorskog engleskog jezika: poslovnog, pravnog i tehničkog, te engleskog u informatici i javnom informiranju.

Cilj kolegija je savladavanje učestalih jezičnih struktura u poslovanju i stručnog vokabulara, razvijanje vještine govora, slušanja, čitanja, razumijevanja i pisanja. Razvijanje kognitivnih i intelektualnih sposobnosti, kritičkog mišljenja, kreativnosti u analiziranju, interpretiranju i evaluiranju informacija, razvijanje vještina istraživanja i sposobnosti rada u grupi. Stjecanje jezičnih sposobnosti za govorno i pisano komuniciranje u menadžmentu, te općenito na poslovnom engleskom jeziku. Usvajanje i unaprjeđivanje relevantnih elemenata gramatike, te osposobljavanje studenta za samostalno prezentiranje i raspravu o studijama slučaja (Case study) na engleskom jeziku.

Cilj kolegija je savladavanje učestalih jezičnih struktura u poslovanju i stručnog vokabulara, razvijanje vještine govora, slušanja, čitanja, razumijevanja i pisanja. Razvijanje kognitivnih i intelektualnih sposobnosti, kritičkog mišljenja, kreativnosti u analiziranju, interpretiranju i evaluiranju informacija, razvijanje vještina istraživanja i sposobnosti rada u grupi. Stjecanje jezičnih sposobnosti za govorno i pisano komuniciranje u menadžmentu, te općenito na poslovnom engleskom jeziku. Usvajanje i unaprjeđivanje relevantnih elemenata gramatike, te osposobljavanje studenta za samostalno prezentiranje i raspravu o studijama slučaja (Case study) na engleskom jeziku.

Cilj ovog kolegija je savladavanje učestalih jezičnih struktura u pomorstvu i stručnog vokabulara, razvijanje vještine govora, slušanja, čitanja, razumijevanja i pisanja. Poticanje kritičkog mišljenja, kreativnosti u analiziranju, interpretiranju i evaluiranju informacija, razvijanje vještina istraživanja i sposobnosti rada u grupi. Posebna pozornost se daje razvijanju komunikacijskih vještina potrebnim u budućem radnom okruženju u raznim oblicima pomorskog menadžmenta.

Cilj ovog kolegija je savladavanje učestalih jezičnih struktura u pomorstvu i stručnog vokabulara, razvijanje vještine govora, slušanja, čitanja, razumijevanja i pisanja. Razvijanje kritičkog mišljenja, kreativnosti u analiziranju, interpretiranju i evaluiranju informacija, razvijanje vještina istraživanja i sposobnosti rada u grupi. Posebna pozornost se daje razvijanju komunikacijskih vještina potrebnim u budućem radnom okruženju u raznim oblicima pomorskog menadžmenta.

Cilj nastave iz ovog kolegija je osposobiti studenta da provede teoriski i praktične aktivnosti sustava kvalitete iz područja računovodstva i revizije. Cilj kolegija je ujednačavanje, upoznavanje, unapređenje i usvajanje potrebitih znanja iz područja računovodstva i revizije. Cilj kolegija je ujednačavanje, unapređenje i sistematizacija temeljnih ačunovodstvenih, raviziskih i informaciskih znanja i koncepata. Studenti trebaju prepoznati primjenu i funkciju osnovnih elemenata računovodstvenog, reviziskog i informaciskog sustava u poslovnom okruženju te razumjeti njihovu povezanost.

Cilj predmeta je sposobnost opisivanje i tumačenja temeljnih teorijskih i praktičnih znanja o grafičkoj komunikaciji, grafičkim metodama, uređajima i sustavima grafičke komunikacije.

Usvojena znanja trebaju omogućiti analiziranje, opisivanje, definiranje i opremanje tehničke dokumentacije.

Razlikovanje niza konvencija, normi i standarda u tehničkoj dokumentaciji, usvajanje te kreativno korištenje praktičnih znanja tehničkog konstruiranja i primjene računala (AutoCAD) u inženjerskom crtanju, razvijanje prostornog prikaza i smisla veze 2D i 3D prikaza.

Upravljati aktivnostima prijenosa informacija u tehničkoj primjeni te analizirati  točan i jednoznačan prijenos informacija među sudionicima procesa neovisno o vremenu, prostoru, uz primjenu odgovarajućih normi i pravila u procesu prezentacije i razmjene informacija.

Usvojena znanja trebaju pri tome predstavljati kvalitetnu osnovicu za uspješno izvođenje radnih zadataka iz grafičkog komuniciranja u interakciji s drugima, a čiji je intenzivan razvoj izravno povezan s razvitkom informacijskih i komunikacijskih tehnologija.

Osnovni cilj nastave kolegija je upoznavanje sa metodama analize i korištenja informacijskog sustava na osnovu analize poslovnih procesa; razumjeti primjenu objektnih metoda za analizu, planiranje, oblikovanje i izvedbu IS-a.  Poznavanje poslovnih procesa kako bi samostalno mogli sudjelovati u definiranju zahtjeva, izradi dokumentacije i pojedinim dijelovima razvoja modernih informacijskih sustava. Putem predavanja upoznati studente s definicijama i vrstama informacijskog sustav, elementima informacijskog sustava, podjelom i klasifikacijom IS-modelima razvoja IS-a, fazama projektiranja IS-a, te primjenom informacijskog sustava u poslovanju.

Cilj programa je upoznati studente s mogućnostima i ovladavanjem informatike i informacijske tehnologije u svim postupcima pribavljanja, pronalaženja i analize podataka i informacija. Studenti pri tome stječu sposobnost za analizu komponenata računalnog sustava. Poznavanje osobnog računala i rad s standardnim programskim alatima. Analiza mogućnosti suvremene informacijske tehnologije i njezine primjene, uporaba u pomorskom poslovanju, osposobljenost polaznika za uspješno snalaženje i rad s novim digitalnim okruženjima.

Cilj kolegija je analiziranje i vrjednovanje postupaka inspektora lučkihvlasti (eng. Port State Control), njihovu načinu pregleda broda i brodske dokumentacije.
Interpretiranje obveza inspektora pomorskog poduzeća za vrijeme gradnje i eksploatacije broda, te stalne kontrole brodske opreme i dokumentacije brodova u eksploataciji koji podliježu inspekciji.
Cilj kolegija je i interpretiranje uloge inspektora u koordinaciji sa zapovjednikom broda u praćenju stanja brodske opreme i dokumentacije te odabiranje i kreativno otklanjanju eventualnih nedostataka tijekom putovanja broda odnosno dolaskom broda u luku.
Student će nakon odslušanog kolegija primjenjivati tehnička pravila - pravila za statutarnu certifikaciju brodova klasifikacijskih društava, međunarodnih konvencija (STCW,SOLAS, ISM Code, MARPOL, ILO itd. ), Pravilnika o stjecanju pomorskih zvanja RH, te Pravilnika o obavljanju inspekcijskog nadzora sigurnosti plovidbe RH u poslovanju s nadležnim službama te poslovnim subjektima.

Cilj kolegija je osposobiti studente da u potpunosti ovladaju problemima kadroviranja, odnosno procesima kadrovskog osposobljavanja organizacije, razvoja stručnosti i konkurentskih sposobnosti uz adekvatno strukturiranje tvrtke. Glavni je zadatak kadroviranja aktivnost menadžmenta usmjerenog na privlačenje, razvoj i održavanje efektivnih kadrova u poduzeću. Sadržaj predmeta obuhvaća pitanja kadrovskog osposobljavanja organizacije, privlačenje sposobnih menadžera koji čine bazu izgradnje organizacije. Kadroviranje, dakako, ide dublje od popunjavanja menadžerskih poslova, prema većim profesionalnim izazovima i stvaranju snažne kompetitivne osnovice. Posebna pozornost pridaje se fazama procesa razvitka
usklađivanja organizacijske strukture sa strategijom i regrutiranjem kadrova, prognozama, obuci kadrova, kompenzacijama, akcijskim planovima i dr.

Ključni je cilj ovog kolegija upoznavanje studenata/tica s teorijskim osnovama znanosti o komuniciranju - komunikologije i važnosti komunikacije u ljudskom  životu. Studenti/tice se upoznaju s razvojem komunikologije, doprinosom pojedinih disciplina komunikologiji, suvremenim teorijama, spoznaju o ključnim značajkama ljudske komunikacije, glavnim komunikacijskim dimenzijama, te vrstama komuniciranja. Također saznaju o primjeni komunikacije u raznim područjima društvenog života (u javnosti, u obitelji, u radnoj sredini, kulturnim aktivnostima, politici i pomorstvu). Daje se okvir za promišljanje studentima o praktičnom komunikacijskom djelovanju te podloga za daljnje znanstveno istraživanje.

Cilj kolegija je objasnti značenje logističkih sustava, savladati alate i tehnike koji su potrebni za obavljanje cijelog logističkog ciklusa uz pomoć računala. Definirati logistički sustav. Analizirati troškove. Oblikovanje predviđanja za neizvjesnosti. Kreirati rješenja za probleme u logističkom sustavu. Proučiti utjecaje logističke strategije poduzeća na cjelokupni uspjeh. Procjenjivanje
logističkih situacija, samostalno rješavanje složenih logističkih zadataka.

Cilj nastave predmeta je pružiti studentima osnovno znanje iz više matematike, a koje je potrebno za:

 • razvijanje logičkog mišljenja i zaključivanja;
 • razvijanje preciznosti u računanju i izražavanju;
 • stjecanje vještine primjene matematike u rješavanju različitih problema;
 • osposobljavanje studenta u savladavanju i proučavanje različite stručne literature (tehničke, informatičke, pomorske, ekonomske) u kojoj se koriste različiti matematički zakoni i simboli;
 • jačanje izobrazbe u informatičkom, tehničkom i ekonomskom znanju koje omogućuje ulazak u svijet suvremenog rada;
 • jačanje povjerenja u vlastite sposobnosti jer je matematika oduvijek bila (od stare Grčke) za čovjeka velika vrijednost i čija korist neprestano raste.

Cilj nastave predmeta je pružiti studentima osnovno znanje iz više matematike a koje je potrebno za:

 • razvijanje logičkog mišljenja i zaključivanja;
 • razvijanje preciznosti u računanju i izražavanju;
 • stjecanje vještine primjene matematike u rješavanju različitih problema;
 • osposobljavanje studenta u savladavanju i proučavanje različite stručne literature (tehničke, informatičke, pomorske, ekonomske) u kojoj se koriste različiti matematički zakoni i simboli;
 • jačanje izobrazbe u informatičkom, tehničkom i ekonomskom znanju koje omogućuje ulazak u svijet suvremenog rada;
 • jačanje povjerenja u vlastite sposobnosti jer je matematika oduvijek bila (od stare Grčke) za čovjeka velika vrijednost i čija korist stalno raste.

Cilj kolegija je spoznaja ljudskih potencijala u gospodarskom razvitku kao ključnog faktora bez kojeg nema svestranog napretka. Uspješna gospodarska politika računa na stručnost, kredibilitet vodstva, dovođenje darovitih kadrova na odgovorna strategijska mjesta što pretpostavlja uključivanje znanstvenih istraživanja u upravljanje ljudskim potencijalima s dugoročnim zadacima i menadžerima sposobnim otkriti i potaknuti kreativne energije zaposlenika. Upravljanje ljudskim potencijalima je znanstvena disciplina koja se razvija kao interdisciplinarna teorija (psihologija, antropologija, teorija upravljanja, ekonomija i dr.) s ciljem poticanja ukupne intelektualne i psihičke energije koja određenu organizaciju ili tvrtku angažira na ostvarenju zadanih ciljeva poslovanja ali i zadovoljenja interesa zaposlenika. Studenti stječu sasvim određena znanja o vještinama kvalitetnog upravljanja ljudskim potencijalima, o integrativnom procesu kontinuirane edukacije, sustavu motivacije, nagrađivanja i upravljanja raznim procesima, svjesni da bez ulaganja u model „intelektualnog kapitala“, odnosno dominaciju znanja, nema gospodarskog rasta i konkurentnosti.

Cilj kolegija je osposobljavanje studenata za:

 • analiziranje i interpretiranje funkcija održavanja od „čekanja na otkaz“ do
 • multidisciplinarne djelatnosti,
 • primjenu različitih modela i koncepata održavanja broda,
 • upravljanje radnim zadacima i aktivnostima procesa održavanja broda i njegovom organizacijom, s osnovnom svrhomoptimiziranja troškova.

Cilj nastave iz ovoga kolegija je upoznavanje studenata s društvenom dimenzijom odnosno nekim varijablama organizacije kao što su pojedinci, skupine, timovi, njihova znanja i sposobnosti, komunikacijski procesi, sukobi te moći i utjecaj koji imaju u organizaciji. Ovaj kolegij se bavi ljudskom dimenzijom organizacije. Organizacijsko ponašanje ili ponašanje ljudi u organizacijama je jedno od područja organizacije i menadžmenta koje je u stalnom usponu, pa je zato potrebno da se studenti upoznaju s programom. Cilj je da polaznici shvate značaj ponašanja u organizaciji i osnovne pojmove.

Temeljni cilj kolegija je upoznavanje studenata s osnovama uloge i značenja menadžmenta u upravljanju organizacijama, procesima i ljudima. Povećati sposobnost razumijevanja menadžmenta kao procesa, funkcije, znanosti i profesije, te razviti sposobnosti kritičkog dijaloga i sposobnost donošenja poslovnih odluka. Upoznavanje s temeljnim konceptima, teorijama i funkcijama menadžmenta, kao što su: planiranje, organiziranje, vođenje, menadžment ljudskih potencijala i kontroliranje. Povećati razumijevanje i primjenu specifičnih menadžerskih tehnika.

Cilj kolegija je osposobiti studente za:

 • prepoznavanje i procjenu područja primjene i eksploatacije prekrcajnih sredstava,
 • analiziranje i vrjednovanje osnovnih tehničko-tehnoloških značajki i kriterija primjene pojedinih vrsta prekrcajnih sredstava,
 • upravljanje aktivnostima pri izvođenju radnji s prekrcajnim sredstvima ovisno o vrsti tereta, načinu rukovanja i primijenjenoj tehnologiji transporta.

Cilj kolegija je osposobiti studente Visoke škole za inspekcijski i kadrovski
menadžment u pomorstvu za poznavanje pravne teorije i prakse iz područja
pomorskog prava i pomorskog osiguranja. Također cilj kolegija je produbiti
razumijevanje studenata o pomorskom i međunarodnom prometu u kontekstu
relevantnih načela primjenjivih međunarodnih pravila. Studenti će imati priliku
procijeniti važnost pravnih pitanja u njihovom komercijalnom, okolišnom i političkom
kontekstu te kritički procijeniti trenutna istraživanja i prakse navodeći se na odgovarajuće primarne i sekundarne izvore.
Sadržaj predmeta obuhvaća: cjelovito i sistematsko prikazivanje i objašnjavanje najvažnijih instituta pomorskog imovinskog prava, njegovo suvremeno stanje i fenomene praktične primjene zatim prikazivanje i objašnjavanje sustava pravnih normi koji uređuju specifične pomorske obveznopravne odnose; pomorsko osiguranje, morski i podmorski prostori RH, pomorsko dobro i koncesije na
pomorskom dobru.
Posebno značajan dio kolegija čini pomorsko osiguranje koje obuhvaća osiguranje pomorskih brodova i brodova unutrašnje plovidbe, osiguranje robe u pomorskom i multiobalnom prijevozu, osiguranje vozarine, osiguranje brodova u gradnji, osiguranje kontejnera, osiguranje platformi za istraživanje i eksploataciju podmorja; osiguranje odgovornosti pomorskih brodova, osiguranje odgovornosti
brodopopravljača, osiguranje troškova osiguranja, raznih drugih troškova i imovinskih interesa.

Cilj kolegija je izučavanje otkaza tehničkih sustava, vrsta otkaza tehničkih sustava, upoznavanje sa pouzdanošću tehničkih sustava te savladavanje metoda proučavanja tehničkih sustava.
Cilj je također upoznavanje pojma rizika u funkcioniranju poslovnih i tehničkih sustava, upoznavanje različitih strategija upravljanja rizikom te vrsta rizika u pomorskim sustavima.

Cilj kolegija je upoznavanje studenata s osnovnim pojmovima u području projekata, redoslijeda izvođenja aktivnosti na projektu, upravljanje projektima te stjecanje znanja u formalnom definiranju projekta. Za uspjeh vođenja projekta najvažnije je dobro upravljanje troškovima projekta, a to znači dobra procjena troškova projekta i njihovo praćenje. Osiguranje kakvoće projekta podrazumijeva; planiranje kakvoće projekta, osiguranje kakvoće i upravljanje kakvoćom projekta. Ljudski resursi su ključni za uspješno ostvarenje projekta. Složenost ostvarivanje projekata ogleda se i u potrebi dobre i osmišljene komunikacije na projektima.

Analiziranje, opisivanje definiranje nastavnog predmeta psihologije. Sintetiziranje pojmova o psihologiji rada, razlikovati tipologiju ličnosti. Vrednovanje znanja kao pomoć pri sagledavanju čovjekove osobnosti mogućnost te primjene saznanja iz psihologije u svakodnevnom životu. Primjena složenih psiholoških metoda u novim uvjetima okoline. Samostalna izrada prezentacije iz područja psihologije te interakcija i kritično sagledavanje tema s ostalim studentima.

Predmetom pozitivno pravne grupe predmeta stječu se znanja iz domene radnog i socijalnog prava neophodna za bavljenje poslovima inspekcijskog i kadrovskog menadžmenta u pomorstvu. Razvijanje sposobnosti za argumentovanu i promišljenu raspravu u oblasti radnog i socijalnog prava. Kolegij je namjenjen studentima zainteresiranima za predmetno područje, ali i njihova mobilnost, budući program
obveznog i izbornih kolegija ne korespondira odgovarajućim kolegijima koji se, u istom ili sličnom opsegu, izvode na predmetnom kurikulu. Slobodno kretanje robe, usluga, kapitala i radnika potrebno je podržati propisima radnog prava kako bi se osiguralo pravedno tržišno natjecanje između država i poduzeća zasnovano na kakvoći proizvoda, a ne na smanjenju standarda radnog prava. Pozitivnopravni dio radnog prava obuhvaća individualno radno pravo i kolektivno radno pravo. Socijalno pravo obuhvaća uvod i osnovne pojmove i institute socijalnog prava, sadržaj mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, značaj i opseg zdravstvene zaštite te sadržaj socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj.

Cilj kolegija Sredstava pomorskog prometa je sposobnost definiranja i razlikovanja vrsta brodova i njihove forme.

Analiziranje namjene pojedinih brodova, porivnih i pomoćnih brodskih sustave, specijalnih sustava na brodovima;

opisivanje i razlikovanje osnovnih dimenzija i mjera, konstrukcijskih elementa;

definiranje i izračunavanja stabiliteta broda i elemente uzdužne i poprečne i lokalne čvrstoće.

Cilj nastave iz ovog kolegija je naučiti studente primjenjivati statističke metode i vještine te steći znanja iz područja deskriptivne statistike sa svrhom korištenja tih znanja u analizi, prosudbi i procijeni te donošenju ispravnih poslovnih odluka. Cilj predmeta je naučiti studente koristiti statističke računalne aplikacije pri rješavanju specijalnih problema poslovanja.

Cilj ovog kolegija je upoznati studente s osnovnim tehničkim sustavima na brodu (njihovu korištenju, svrsi u plovidbi i temeljnim sastavnim dijelovima); brodskim energetskim postrojenjima, pomoćnim strojevima i uređajima, kao i pojedinim dijelovima brodske opreme za normalno funkcioniranje. Neophodnoj energiji i različitim oblicima energije.

Plovni objekti, posebice brodovi, ubrajaju se u jedne od najsloženijih proizvoda koje čovjek može proizvesti, odnosno sagraditi. Cilj kolegija je omogućavanje studentima ovladavanje znanjima i kompetencijama iz područja tehnologije gradnje plovnih brodova, a prvenstveno brodova. Poglavito će se obraditi područje vrlo složenih brodograđevnih procesa, kako onih u pripremnoj etapi gradnje broda, tako i onih brojnih procesa u proizvodnoj etapi gradnje broda.

U predmetu Teorija odlučivanja studenti se upoznaju s temeljnim metodama za analizu odluke u uvjetima nesigurnosti i rizika. Također se upoznaju s osnovnim pristupom u modeliranju i analizi povezanih odluka; stablom odlučivanja. Od studenta se očekuje da steknu dovoljno znanja da u realnoj situaciji, s obzirom na raspoložive informacije, može prepoznati i u pomorskom poslovanju primijeniti najprikladniju metodu za analizu određenog problema odlučivanja. Teorijske osnove za sve metode izlažu se u tolikoj mjeri da student razumije koncept matematičkog modela na kojem se temelji pojedina metoda. Od studenta se očekuje da stekne dovoljno znanja da u realnoj situaciji, s obzirom na raspoložive informacije, može prepoznati i primijeniti najprikladniju metodu za analizu određenog problema odlučivanja. Zbog toga se u okviru nastave iz ovog predmeta koriste i najpoznatiji komercijalni programi (programska potpora) razvijeni za pojedinu metodu.

Cilj kolegija Teorija sustava je upoznavanje studenata s osnovama Teorije sustava, kroz opći sustavski pristup, metodologiju sustavske analize, formalizaciju sustava, kibernetsko upravljanje sustavom i metode operacijskih sustava. Usvajanje sustavskog načina razmišljanja i sustavske metodologije temeljni je preduvjet za razumijevanje i uspješnu primjenu modernih metoda i tehnika u vođenju projekata, sustava općenito, a posebno tehnologije prometa, poslovnih i informacijskih sustava.

Cilj kolegija je osposobljavanje studenata za:

 • prepoznavanje raznih vrsta tereta, analiziranje njihovih obilježja i interpretiranja opasnosti pri rukovanju i prijevozu,
 • interpretiranje svojstava i uvjeta prijevoza temeljne skupine tereta,
 • primjena postupaka za sigurno rukovanje i prijevoz glavnih skupina tereta u pomorskom prometu, kao bitne pretpostavke za organizaciju prijevoznog pothvata u pomorstvu.

Cilj kolegija je stjecanje kompetencija studenata za razumijevanje i provedbu kompleksnih aktivnosti radnog mjesta , koje se temelje na poznavanju provedbe aktivnosti organiziranja, restrukturiranja i reinženjeringa sustava kvalitete, što su neke od temeljnih zadaća menadžera i menadžmenta.

Cilj kolegija je objasniti prometne parametre i njihove utjecaje na obrasce kretanja prometa. Značenje prometna mreža, meteorološko vrijeme, postotak pojedine vrste vozila, vrijeme unutar dana, dan ili sezona unutar godine, karakteristike prometnice. Prepoznati utjecaj konvencionalnog transporta i prometa na gospodrstvo. Objasniti principe koji upravljaju suvremene tehnologije transporta: odnosno palatelizacija, kontejnerizacija, RO-RO,LO-LO,RO-LO,FO-FO, Huckepack i Bimodalna koja omogućuju formiranje optimalne transportne i logističke lance s više desetaka aktivnih sudionika. Definirati neophodne pojmove poznavanja vrste transporta i prometa. Klasifikacija temeljnih obilježja tehnologije pomorskog, željezničkog, cestovnog i zračnog prometa, te međusobnu povezanost u multimodalni transport

Cilj kolegija je osposobiti studente Visoke škole za inspekcijski i kadrovski menadžment za provedbe aktivnosti organiziranja, restrukturiranja i reinženjeringa sustava kvalitete, što su neke od temeljnih zadaća menadžera i menadžmenta.
Definiranje potencijalnih izvora zagađenja i onečišćenja morskog okoliša s plovnih objekata. Izabiranje i poduzimanje odgovarajućih mjera ako se otkrije onečišćenje.
Definiranje sadržaja normi, smjernica, zakona te strategija sprječavanja onečišćenja morskog okoliša.
Planiranje i organiziranje strategija sprječavanja onečišćenja morskog okoliša.