Algoritam kao postupak rješavanja problema. Osnovni tipovi i strukture podataka. Apstraktni tipovi podataka. Grananja, petlje, metode. Rad sa poljima i listama.... više

Osnovne zadaće, tipovi i arhitekture sustava za upravljanje bazama podataka. Prikaz Coddovih pravila i matematičkog modela na kojem su bazirane relacijske baze ... više

Pojam i podjela elektroničkih sklopova. Osnovni sklopovi pojačala. Frekvencijske karakteristike. Sklopovi s povratnom vezom. Operacijska pojačala. Osnovni spoje... više

Uvod u T-SQL i korištenje SQL skripta. Kontrola toka izvođenja upita i upravljanje pogreškama. Korištenje pogleda za zaštitu podataka i pojednostavljivanje pris... više

Osnovni pojmovi teorije grafova. Eulerov graf, hamiltonov ciklus i problem trgovačkog putnika. Matematički model problema usmjeravanja vozila, procjena složenos... više

Definiranje tipova napada. Osnovne slabe točke. Strojna i programska podrška. Komunikacije i podaci. Populacija počinitelja. Prevencija i postupanje s računalni... više

Razvoj tehnologije i računalstva. Osnove programiranja. Algoritmi. Jezične strukture pri konstrukciji algoritama. Strukturirano i objektu usmjereno programiranj... više

Osnovni pojmovi i definicije. Potreba i motivi primjene rudarenja podataka. Osnovne funkcije rudarenja podatcima. Pred- obrada i post-obrada podataka, smanjenje... više

Prividna stvarnost i prividno okruženje. Modeliranje prividne scene. Računalna grafika prostora. Modeliranje i digitalni prikaz likova i tijela. Posebni efekti.... više

Definicija umjetne inteligencije. Sustav zasnovan na znanju. Ontologija. Prikaz znanja. Baza znanja. Mehanizam zaključivanja. Zaključivanje u sustavu temeljenom... više