Uvod. Pješački promet. Pješak u prometu i transportu. Antropometrijske osobine pješaka. Prometni i slobodan profil. Pješačenje. Klasifikacija pješačenja. Biomeh... više

Logistički aspekti prijevoza putnika. Logistički marketing u prijevozu putnika. Logistički travel centri. Logistički sustavi optimizacije prijevoza putnika. Sus... više

Uvod i definicija prometnog planiranja u gradu. Ciljevi i ograničenja prometnog planiranja. Uloga prometa, koncept i indikatori u održivom razvoju grada. Prome... više

Pojam i vrste tarifa, tarifna načela, klasifikacija tarifa prema vrstama transporta, primarne prometne tarife i sekundarne prometne tarife, proces donošenja pro... više

Značenje javnog prijevoza, Utjecaj prometa na razvoj gradova, Počeci javnog prijevoza putnika, Simbiotska veza grada i javnog gradskog prijevoza, Javni gradski ... više

Planiranje mreže linija javnog gradskog prijevoza, Planiranje stajališta javnog gradskog prijevoza, Modeliranje stambene lokacije i načina putovanja na posao, G... više

Značenje javnog prijevoza; Počeci javnog prijevoza putnika; Simbiotska veza grada i javnog gradskog prijevoza; Prognoziranje potražnje za javnim prijevozom putn... više

Definicija pojma upravljanje prijevoznom potražnjom u urbanim područjima. Odnos ekonomskog rasta, vremena i mobilnosti. Činitelji koji utječu na izbor putovanja... više

Pojmovno razlikovanje mobilnosti, dostupnosti u urbanih sredinama. Tehnološke osobitosti i podjela gradskog i prigradskog prometa prema: pogonu, načinu kretanja... više