Značaj i osnovni principi bioanorganske kemije. Biomineralizacija. Odnos strukture i svojstva metaloproteina. Unos, prijenos i skladištenje metala i nemetala u organizmima. Kataliza hemoproteinima. Biološka uloga esencijalnih metala u metaloproteinima. Toksični metali i nemetali. Anorganski radionuklidi u dijagnostici i terapiji. Kemoterapija spojevima neesencijalnih elemenata.


Kvantna teorija, Schröedingerova jednadžba, atomska struktura i atomski spektri. Molekulske strukture, Born-Oppenheimerova aproksimacija, molekulska simetrija. Spektroskopija: rotacijski i vibracijski spektri, elektronski prijelazi, laseri, nuklearna magnetska rezonancija.

Promjene tvari:kinetička teorija plinova, difuzija, otopine elektrolita, red kemijskih reakcija, kinetika složenih reakcija, kataliza-homogena, autokataliza i heterogena, fotokemija, dinamika molekulskih interakcija, rekcije na površinama, adsorpcija.

Svojstva plinova, prvi i drugi zakon termodinamike, fizikalne promjene čistih tvari, fazni dijagrami, svojstva otopina, jednostavne smjese, termodinamika miješanja, aktivitet, kemijska ravnoteža, ravnotežna elektrokemija, elektrokemijske ćelije, standardni potencijali.

Materija i energija, osnovni kemijski zakoni, mjerenja, ioni i molekule. Studij osnovnih pojmova i saznanja o atomskoj, molekulskoj i kristalnoj strukturi tvari, prirodi i tipovima kemijske veze, molekulskoj geometriji, molekulskim orbitalama, periodnom sustavu elemenata. Upoznavanje fizikalno-kemijskih zakonitosti izučavanjem svojstava plinova, otopina, krutih tvari. Uvod u kemiju kompleksnih spojeva, radio i nuklearnu kemiju. Osnove elektrokemije, kemijske kinetike i ravnoteže. Osnove termokemije. Na seminarima se stječu potrebne rutine u rješavanju stehiometrijskih zadataka, utvrđuje gradivo predavanja i praktikuma uz korištenje suvremenih nastavnih pomagala.