Kolegij daje uvid u proučavanje međuljudske komunikacije, s posebnim naglaskom na poznavanje, kritičku evaluaciju i primjenu različitih modela i teorija komunikacije. Studenti se upoznavaju s funkcijama, strukturama i temeljnim načelima komunikacije kao i s temeljnim pojmovima i ključnim pitanjima pragmatike. Raspravlja se o odabranim teorijama i modelima komunikacije i pragmatike te ih se primijenjuje na autentične primjere međuljudske komunikacije koji uključuju međukulturne, višejezične i medijske kontekste. Studenti se osposobljavaju za prepoznavanje i analizu situacija i tijeka komunikacija te za formuliranje preporuka za njihovo poboljšanje u svrhu učinkovitijeg postizanja ciljeva komunikacije.

Cilj je predmeta uvesti studente u predmet istraživanja sintakse kao lingvističke discipline koja se usmjerava na rečenicu kao svoju temeljnu jedinicu, osposobiti ih za različite oblike sintaktičke analize te za provođenje samostalnog istraživanja. Obradit će se temeljni sintaktički pojmovi i pojave poput gramatičkih relacija, relacija ovisnosti, konstituentske strukture, odnosa gramatike i leksikona, informacijske strukture. Studenti će se detaljnije uvesti u teorijski pristup generativne sintakse, i to s osobitim obzirom na teoriju anafore, infinitivnih konfiguracija te glagolskih dopuna i dodataka. Dat će se pregled i drugih relevantnih sintaktičkih modela te će se ukazivati na vezu sintaktičke i drugih razina analize (morfologija, semantika, pragmatika).