Kolegij poslovnog telefoniranja na prvom semestru treće godine preddiplomskog redovnog i izvanrednog sveučilišnog studija u akademskoj godini 2020./2021.

Kolegiji Lokalne financije i Regionalne i lokalne financije istodobno se izvode na dva različita studija/smjera, bez razlika u nastavnom sadržaju i kolokvijima/ispitu.

Lokalne financije - kolegij smjera Financijski menadžment | III. godina preddiplomskog studija |V. semestar.
Regionalne i lokalne financije - kolegij smjera Ekonomska politika i regionalni razvitak | I. godina diplomskog studija | IV. semestar.
Razlikovni ispit za studente koji prelaze sa stručnog na sveučilišni studij.


EFOS:
FM
: Obvezni kolegij za smjer Financijski menadžment, izborni za ostale smjerove, na trećoj godini preddiplomskog studija u petom semestru.
FM2: Obvezni kolegij za smjer Menadžment, na prvoj godini diplomskog studija u prvom semestru.