U okviru predmetnog modula obrađivat će se zakonska regulativa vezana za uzgoji držanje kućnih ljubimaca zbog osobnih potreba i u komercijalne svrhe. Objasnit će se pasminska podjela i karakteristike pojedinih pasmina pasa, a naglasak će biti na psima koji se drže kao kućni ljubimci u stanu, kući ili dvorištu te specifičnostima uzgoja pojedinih pasmina. Tematska cjelina iz felinologije objasnit će podjelu mačaka s obzirom na duljinu dlake, veličinu i način uzgoja, te njegu i pripreme za izložbe mačaka. Obradit će se držanje, hranidba i njega ukrasnih kunića. U tematskoj cjelini ornitologija obradit će se vrsne specifičnosti uzgoja i načini držanja ptica kao kućnih ljubimaca (papagaji, kanarinci i egzotične ptice), te osnove akvaristike i teraristike. Za različite vrste i starosne kategorije pojedinih kućnih ljubimaca potrebni su različiti uvjeti za život i razmnožavanje a potrebni zoohigijenski uvjeti u nastambama i najčešće bolesti, te profilaksa liječenja kućnih ljubimaca obradit će se u zasebnoj cjelini u vidu predavanja i seminarskog rada.

Osnovni cilj modula:

Upoznati studente s proizvodnjom bilja u zaštićenim prostorima te s izgradnjom staklenika i plastenika kod izbora konstrukcija, materijala i opreme. Izbor i modeliranje sistema uzgoja u tlu, supstratu (različitog sastava), kontejnerski uzgoj, hidroponski uzgoj u supstratu i bez. Sterilizacija i dezinfekcija prostora, primjena bioloških metoda u zaštiti kultura.

Ishodi učenja:

 1. Navesti i opisati vrste zaštićenih prostora
 2. Prepoznati značajke lokacije i ostalih čimbenika pri podizanju zaštićenih prostora
 3. Odabrati tip zaštićenog prostora u ovisnosti o odabiru proizvodnih tehnologija
 4. Upravljati modernim sustavima proizvodnje i upravljačkim jedinicama
 5. Organizirati proizvodni proces i održavati zaštićene prostore

Cilj modula je upoznati polaznike s osnovnim principima rada i trendovima razvoja tehnike u doradi, skladištenju i transportu poljoprivrednih proizvoda.

Ishodi učenja su:

1. Opisati fizikalno-mehaničke karakteristike transportiranih materijala

2. Izabrati optimalan tip skladišta i ekonomskog dvorišta sukladan količini i vrsti proizvedene robe

  3. Opisati princip rada sredstava unutrašnjeg transporta u poljoprivredi

  4. Definirati teorijske osnove sušenja zrna  i tipove sušara

5. Izraditi i prezentirati zadanu temu iz područja tehnike dorade, skladištenja i transportnih sredstava u poljoprivredi


Tehničko-tehnološki opis i princip rada vučno pogonskih jedinica u vrtlarstvu s naglaskom na korištenjem u zatvorenom prostoru, tehnika sjetve i sadnje prijesadnica pod foliju „ekoloških“ međurednih kultivatora, mehanički aspiratori, aplikacija pesticida prskanjem, strojevi i uređaji za spremanje sijena, strojevi i uređaji za žetvu i berbu zrnatih plodina i kombajni za vađenje korijena šećerne repe. Trendovi razvoja strojeva u ratarskoj i vrtlarskoj proizvodnji, te primjena GIS sustava.


Ishodi učenja:

1. Detaljno objasniti principe rada strojeva i uređaja za sjetvu i sadnju, njegu i zaštitu bilja, spremanje sijena i silaže, strojeve za žetvu i berbu zrnatih plodina, strojeve i uređaja za vađenje korijena šećerne repe

2. Obaviti najvažnija praktična podešavanje sijačica, sadilica, međurednih kultivatora, prskalica, kosilica, gnječilica, grablji, visokotlačnih preša, sušara za sijeno, silažnog i univerzalnog kombajna i kombajna za vađenje korijena šećerne repe. 

3. Objasniti način funkcioniranja sustava za globalno pozicioniranje na strojevima i uređajima u poljoprivredi

4. Izraditi i prezentirati zadanu temu iz područja strojeva i uređaja u ratarstvu i vrtlarstvu

5. Izračunati važnije eksploatacijske parametre poljoprivredne mehanizacije u ratarskoj i vrtlarskoj proizvodnji

Cilj modula je upoznati pristupnike s radom strojeva i uređaja u osnovnoj i dopunskoj obradi la, te distribuciji gnojiva. Sadržaj omogućava polaznicima detaljno upoznavanje strojeva i uređaja njihovu koncepciju, sklopove, teoriju rada, podešavanje i primjenu.

Ishodi učenja su:

1. Detaljno objasniti principe rada oruđa za snovnu i predsjetvenu obradu tla te gnojidbu koji se koriste u ratarskoj i vrtlarskoj proizvodnji.

2. Obaviti najvažnija praktična podešavanje plugova, tanjurača, drljača, valjaka, kombiniranih agregata, utovarivača stajnjaka, prikolica za distribuciju stajnjaka i rasipača mineralnih gnojiva  

3. Izraditi i prezentirati zadanu temu iz područja strojeva i uređaja u ratarstvu i vrtlarstvu

4. Izračunati važnije eksploatacijske parametre poljoprivredne mehanizacije u ratarskoj proizvodnji


Modul Stočarstvo sluša se na preddiplomskom sveučilišnom studiju Mehanizacija, u trećem semestru. Cilj modula je upoznati studente smjera Mehanizacija s osnovama stočarske proizvodnje domaćih životinja, jer dobro iskorištavanje poljoprivrednih strojeva i cjelokupne mehanizacije, uključene u tehnološke procese animalne proizvodnje, nemoguće je bez temeljnih znanja iz animalnih znanosti. Današnja je animalna proizvodnja potpuno mehanizirana i automatizirana te ima karakter industrijske proizvodnje. Zbog toga, će ovaj modul studentima, budućim stručnjacima za poljoprivrednu mehanizaciju, dati potrebna znanja za bolje korištenje proizvodnih kapaciteta životinja i zaštitu njihova zdravlja i dobrobiti kod primjene poljoprivredne mehanizacije. U sklopu ovoga modula studenti će dobiti temeljna znanja iz animalne proizvodnje kroz poglavlja iz peradarstva, svinjogojstva, ovčarstva, kozarstva i govedarstva.

Polaznike preddiplomskog studija upoznati s osnovama slatkovodnog ribarstva i principima uzgoja toplovodnih vrsta riba te principima upravljanje otvorenim ribolovnim vodama.


Osnovni cilj modula:

Upoznati studente s povrćarskim i cvjećarskim vrstama. Prikazati tradicionalne i suvremene načine proizvodnje te upoznati studente s osnovnim načelima proizvodnje povrćarskih i cvjećarskih vrsta.

Ishodi učenja:

 1. Navesti i opisati povrćarske i cvjećarske kulture
 2. Prepoznati tradicionalne i suvremene metode proizvodnje
 3. Primijeniti osnovna pravila i načela kod gnojidbe, zaštite te berbe i transporta povrćarskih i cvjećarskih vrsta
 4. Odabrati i razlikovati specifične zahvate i mjere njege kod proizvodnih procesa određene kulture
 5. Prepoznati bolesti i štetnike povrća i cvijeća te provoditi mjere njihovog suzbijanja – biološka kontrola
 6. Predvidjeti prinose te osigurati dobru kvalitetu ploda i cvijeta

Osnovni ciljevi: Upoznati studente s povrćarskim vrstama. Prikazati tradicionalne i suvremene načine proizvodnje, te upoznati studente s osnovnim načelima proizvodnje povrćarskih vrsta.

Ishodi učenja:

 1. Navesti i opisati povrćarske i kulture
 2. Prepoznati tradicionalne i suvremene metode proizvodnje
 3. Primijeniti osnovna pravila i načela kod gnojidbe, zaštite te berbe i transporta povrćarskih i vrsta
 4. Odabrati i razlikovati specifične zahvate i mjere njege kod proizvodnih procesa određene kulture
 5. Prepoznati mikroklimatske uvjete koji mogu biti uzrok pojave bolesti i štetočina povrća te odrediti mjere zaštite - biološka kontrola
 6. Predvidjeti prinose te osigurati dobru kvalitetu ploda

Pristupnici se upoznaju sa značajem tla i njegovim svojstvima s genetsko-pedološkog i agroekološkog aspekta te principima i načinima određivanja nekih parametara važnih za plodnost tla.

Kolegij “Osnove tloznanstva i biljne proizvodnje” obuhvaća teme vezane za sastav i svojstva tla te njegove uloge kao i utjecaj kemijskih, bioloških i fizikalnih svojstava na njegovu proizvodnu sposobnost i plodnost. Studenti se upoznaju sa svojstvima dominantnih tipova tala te procesima koji dovode do njegove degradacije. U okviru kolegija studenti dobivaju osnovne informacije o elementima biljne ishrane, gnojidbe, kondicionera tla te mogućnost korištenja različitih supstrata za biljnu proizvodnju. U okviru kolegija studenti obrađuju gradivo iz područja obrade tla (osnovna, dopunska I reducirana obrada) kroz spoznaje o povoljnom stanju tla za obradu, promjene u tlu izazvane obradom te primjenom novih tehnoloških rješenja. Ujedno , kolegij obuhvaća osnovu biološke reprodukcije, njegu usjeva te različite sustave biljne proizvodnje (konsocijacija kultura, plodoredi, monokultura)

Cilj predmeta je upoznavanje studenata s osnovnim zakonitostima nasljeđivanja i osnovnim pojmovima vezanim za selekciju domaćih životinja. Gradivo modula podijeljeno je u dva dijela. Prvi dio odnosi se na opću genetiku, a drugi dio na osnove selekcije. U prvom dijelu studenti se upoznaju sa strukturom i funkcijom stanice biljaka i životinja, principima nasljeđivanja svojstava, molekularnom strukturom i funkcijom gena te genetskom determinacijom kvalitativnih i kvantitativnih svojstava. Sadržaj drugog dijela: genetska konstitucija populacije; devijacije od H.W. zakona genetske ravnoteže populacije; kvantitativna svojstva u uzgoju domaćih životinja; pojam uzgojne vrijednosti; principi selekcije domaćih životinja; inbriding i heterozis i njihov značaj u selekciji i uzgoju domaćih životinja.

Kolegij "Osnove agrikulture" pruža studentima uvid u osnove poljoprivredne proizvodnje kroz ulogu klime, tla i biljke kao  temeljnih čimbenika  poljoprivredne proizvodnje, te  njihovih međusobnih interakcija. Tlo kao supstrat biljne proizvodnje ima iznimno značajnu ulogu u agrikulturi što je određeno njegovim fizikalnim, kemijskim i biološkim svojstvima, plodnošću tla te principima gospodarenja tlom.  Kroz kolegij je objašnjen značaj obrade tla kao i važnost pravilnog odabira sustava obrade tla u agroekosustavu, što omogućuje predviđanje mogućih štetnih, ali i korisnih deformacija u tlu koje mogu nastati pri obradi tla. Kolegij obuhvaća i produktivnost biljaka u sustavu tlo-biljka-atmosfera te agrometerologiju.

Upoznavanje polaznika preddiplomskog studija sa skupinama mikroorganizma njihovom morfologijom, fiziologijom, ekologijom i sistematikom, ulogom mikroorganizama u prirodi i njihovom važnosti u našem svakodnevnom životu.  

•Upoznati i osposobiti studenta za samostalno interpretiranje temeljnih znanja o građi biljne stanice i funkcije tkiva i biljnih organa (vegetativnih i generativnih).

•Upoznati i osposobiti studenta za samostalno interpretiranje strukturalnih i funkcionalnih osobina životinjskog carstva s naglaskom na građu, funkciju i ekologiju životinjskih organizama.

Njemački jezik 1 (Agroekonomika, Bilinogojstvo, Hortikultura, Mehanizacija, Zootehnika, 74536)

Svrha kolegija na Preddiplomskome sveučilišnom studiju jest potaknuti studente da u autentičnim njemačkim znanstveno-stručnim tekstovima prepoznaju i samostalno pojasne ključne njemačke riječi sa svojih dotičnih smjerova. Završetkom kolegija studenti će biti osposobljeni služiti se propisanom specijalističkom literaturom i multimedijskim izvorima na svim razinama, od poslovnoga promidžbenog teksta, proizvodnje deklaracije, uputa za rad do znanstvenoga i stručnog članka. Naglasak će biti stavljen na prijevodno hrvatsko-njemačko razumijevanje stručnoga štiva i komunikaciju na njemačkome jeziku, odnosno na točno izlaganje agrobiotehničkih sadržaja.


Cilj kolegija "Materijali poljoprivrednih strojeva" je upoznati studente s temeljnim pojmovima iz područja inženjerstva materijala i tehnologija obrade materijala, te njihovom primjenom u poljoprivrednoj tehnici.

Cilj ovoga kolegija je upoznavanje studenata s biologijom i ekologijom divljači, osnovama lovnoga gospodarenja i lovne kinologije.

Studenti u okviru kolegija Ishrana bilja proučavaju procese u tlu i biljci fizikalne, kemijske, fiziološke i biokemijske prirode koji u  interakciji  biljke i supstrata  utječu  na  usvajanje, kretanje, distribuciju i akumulaciju hranjivih tvari. Ishrana bilja pruža znanja o primarnoj organskoj produkciji u sustavu tlo-biljka-atmosfera s naglaskom na utjecaj hraniva na visinu i kakvoću prinosa.

Kolegij "Integralni projekti u biljnoj proizvodnji" obuhvaća primjenu različitih proizvodnih sustava uz pomoć kojih se rješavaju lokalni problemi biljne proizvodnje (agronomski, ekonomski, tehnološki i ekološki), posebno strategija i management gnojidbe s naglaskom na vezu stočarstva i ratarsva, zaštitu i uređenje tla (konzervacija tla, zaštita od erozije, zaštita voda, zaštita krajobraza) te zaštitu usjeva i planiranje proizvodnje. Kolegij sadrži tri tematske cjeline:

Poljoprivredna proizvodnja i agrarna ekologija - Studenti se upoznaju s tradicionalnim i suvremenim metodama tehnologije proizvodnje hrane, njihovoj usporedbi i ocjeni, te predviđanju učinka agrotehnike na ambijent i promjenu poljoprivrednih i prirodnih sustava.

 Tehnološki aspekti i cjelovitost poljoprivredne proizvodnje - Polaznici proučavaju ujecaj agrotehnologije (obrada, izbor usjeva, sjetva, gnojidba, navodnjavanje, mehanizacija, infrastruktura i dr.) na poljoprivrednu proizvodnju i međusobnu povezanost primarne produkcije hrane, stočarske proizvodnje i finalizacije poljoprivrednih proizvoda,

 Planiranje  poljoprivredne proizvodnje - Tehnološki  uvjeti biljne proizvodnje, planiranje i analiza proizvodnog ciklusa od primarne produkcije do gotovog proizvoda, tradicionalni, ekološki i visokoinputni sustavi proizvodnje, interpretacijske baze, sustavi za podršku odlučivanju i GIS u funkciji analize i planiranja poljoprivredne proizvodnje


Ciljevi predmeta:

Studenti će se upoznati s temeljnim zadaćama i položajem govedarstva u Hrvatskoj, Europskoj uniji i u svijetu, s naglaskom na sustave govedarske proizvodnje, načine držanja, osnovne značajke hranidbi i selekcije. 


Očekivani ishodi učenja za predmet :

 1. objasniti privredni značaj govedarstva u ukupnoj poljoprivrednoj proizvodnji,
 2. opisati nastanak goveda, te podrijetlo današnjih suvremenih pasmina,
 3. organizirati osnovne tehnološke zadatke u proizvodnji mlijeka (hranidba, selekcija, mužnja, higijena),
 4. prilagoditi sustave držanja goveda, objekata i opreme potrebama obiteljske farme,
 5. organizirati osnovne tehnološke zadatke u tovnom govedarstvu (hranidba, selekcija, zdravlje),
 6. proučiti stručnu literaturu na temelju koje će donije kvalitetne zaključke glede zadane teme seminarskog rada, 
 7. izvesti kontrolu mliječnosti krava, te ostale evidencije na farmi.


Sadržaj predmeta:

Privredni značaj govedarstva, podrijetlo i pasmine goveda, proizvodnja mlijeka, fiziološko-tehničke osnove strojne mužnje, dezinfekcija vimena i opreme za mužnju, postupci s mlijekom kod proizvođača. Sustav slobodnog i vezanog načina držanja goveda, objekti i oprema. Potrebni uvjeti za držanje goveda za meso, mjere za održavanje zdravlja goveda za meso. Tržište proizvoda govedarstva. Izrada i prezentacija seminarskog rada prema interesu polaznika. Izvođenje kontrole mliječnosti za kravu, vođenje evidencije na farmi, vođenje kontrolnika proizvodnje mlijeka za farmu i staju, izrada "Plana obrta za kravu", Izrada plana hranidbe krave.


Literatura:

Obvezna literatura:

 1. Ivanković, A., Mijić, P. (2020): Govedarstvo. Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb.
 2. Domaćinović, M., Antunović, Z., Mijić, P., Šperanda, M., Kralik, D., Đidara, M., Zmaić, K. (2010): Proizvodnja mlijeka. Priručnik, Domaćinović, Matija (ur.).  Osječko-baranjska županija, Osijek. (sveučilišni priručnik)
 3. Kralik, G., Adamek, Z., Baban, M., Bogut, I., Gantner, V., Ivanković, S., Katavić, I., Kralik, D., Kralik, I., Margeta, V., Pavličević, J. (2011.): Zootehnika. Grafika d.o.o. Osijek. (udžbenik)
 4. Senčić, Đ., Antunović, Z., Kralik, D., Mijić, P., Šperanda, M., Zmaić, K., Antunović, B., Steiner, Z., Samac, D., Đidara, M., Novoselec, J.  (2010): Proizvodnja mesa. Priručnik. Senčić, Đuro (ur.). Osječko-baranjska županija. Osijek. (sveučilišni priručnik)
 5.  Godišnja izvješća Hrvatske poljoprivredne agencije. (publikacija)
 6. Pravilnik o kakvoći svježeg sirovog mlijeka. Narodne novine 102/2000.
 7. Uredba o ciljnoj cijeni svježeg mlijeka. Narodne novine 156/2002.
 8. Uredba o izmjeni i dopuni uredbe o ciljnoj cijeni svježeg mlijeka. Narodne novine 81/2008.
 9. Zakon o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda i posebnim mjerama i pravilima vezanim za tržište poljoprivrednih proizvoda. Narodne novine 82/2013, 14/2014.

Preporučena literatura:

 1. Bobić, T., Mijić, P., Gregorić, M., Ivkić, Z., Baban, M. (2013): The influence of ordinal number and stage of lactation on milkability traits in Holstein cows. Mljekarstvo 63 (3), 172–179. (znanstveni rad)
 2. Caput P. (1996): Govedarstvo. Celeber d.o.o., Zagreb.
 3. Caput, P., Ivanković, A., Mioč, B. (2010): Očuvanje biološke raznolikosti u stočarstvu. Hrvatska mljekarska udruga, Zagreb. (udžbenik)
 4. Gantner, V., Mijić, P., Kuterovac, K., Solić, D., Gantner, R. (2011): Temperature-humidity indeks values and their significance on the daily production of dairy cattle. Mljekarstvo, 61, (1), 56-63. (znanstveni rad)
 5. Mijić, P., Knežević, I., Rimac, D., Domaćinović, M., Kralik, D., Baban, Mirjana, Bagarić, D. (2001): Usporedba parametara mlijeka s novim pravilnikom o kakvoći svježeg sirovog mlijeka. Poljoprivreda, 7 (2) 33-38. (znanstveni rad) 
 6. Uremović, Z., (2004): Govedarstvo. Hrvatska mljekarska udruga Zagreb. (udžbenik)

Cilj kolegija je polaznike studija upoznati s razlozima, ciljevima i principima fertilizacije u hortikulturi, s osnovama proizvodnje, vrstama,  kvalitetom i svojstvima mineralnih i organskih gnojiva, te kondicionera, posebnostima gnojidbe u hortikulturi. Svladavanjem predviđenog programa studenti će razumjeti potrebu gnojidbe i izbor optimalnih gnojiva, ekološki i ekonomski značaj gnojidbe, razumjet će princip izračuna potrebne gnojidbe i kondicioniranja tala za uzgoj povrća, cvijeća, ljekovitog bilja i višegodišnjih drvenastih kultura, te upoznati osnovne kompjutorske programe za gnojidbu u hortikulturi koji su u uporabi u RH.

Cilj kolegija je polaznike studija upoznati s razlozima, ciljevima i principima fertilizacije u bilinogojstvu, s osnovama proizvodnje mineralnih i organskih gnojiva, vrstama mineralnih i organskih gnojiva, kvalitetom i svojstvima gnojiva i kondicionera koji uvjetuju njihovu primjenu. Svladavanjem predviđenog programa studenti će razumjeti potrebu gnojidbe i izbor optimalnih gnojiva, ekološki i ekonomski značaj gnojidbe, razumjet će princip izračuna potrebne gnojidbe i kondicioniranja tala u bilinogojstvu, te upoznati osnovne kompjutorske programe koji su u uporabi u RH za gnojidbu ratarskih usjeva

Usporediti i definirati  različite vrste gnojiva i kondicionera tla. Usporediti suvremene metode utvrđivanja potreba u gnojidbi uz samostalni izbor gnojiva i kondicionera. Detaljno analizirati rezultata gnojidbenih preporuka za ratarske, povrtlarske kulture i trajne nasade, a sve kako bi studeni mogli primijeniti ekonomski isplative i ekološki prihvatljive zahvate u poljoprivrednoj proizvodnji

Engleski jezik 2 (EJ2, 74535)

Svrha kolegija na Preddiplomskome sveučilišnom studiju jest potaknuti studente da u autentičnim engleskim znanstvenim i stručnim tekstovima prepoznaju i samostalno pojasne ključne engleske riječi sa svojih dotičnih smjerova (Agroekonomike, Bilinogojstva, Hortikulture i Mehanizacije). Završetkom kolegija studenti će biti osposobljeni služiti se propisanom specijalističkom literaturom i multimedijskim izvorima na svim razinama, od poslovnoga promidžbenog teksta, proizvodne deklaracije, uputa za rad do znanstvenoga i stručnog članka. Naglasak će biti stavljen na prijevodno hrvatsko-englesko razumijevanje znanstvenoga i stručnog štiva i komunikaciju na engleskome jeziku, odnosno na točno izlaganje agrobiotehničkih sadržaja.


Engleski jezik 1 (Agroekonomika, Hortikultura, Mehanizacija, 74533)

Svrha kolegija na Preddiplomskome sveučilišnom studiju jest potaknuti studente da u autentičnim engleskim znanstveno-stručnim tekstovima prepoznaju i samostalno pojasne ključne engleske riječi sa svojih dotičnih smjerova (Agroekonomike, Hortikulture i Mehanizacije). Završetkom kolegija studenti će biti osposobljeni služiti se propisanom specijalističkom literaturom i multimedijskim izvorima na svim razinama, od poslovnoga promidžbenog teksta, proizvodnje deklaracije, uputa za rad do znanstvenoga članka. Naglasak će biti stavljen na prijevodno hrvatsko-englesko razumijevanje stručnoga štiva i komunikaciju na engleskome jeziku, odnosno na točno izlaganje agrobiotehničkih sadržaja.

Engleski jezik 2 (EJ2BZ, 166600)

Svrha kolegija na Preddiplomskome sveučilišnom studiju jest potaknuti studente da u autentičnim engleskim znanstvenim i stručnim tekstovima prepoznaju i samostalno pojasne ključne engleske riječi sa svojih dotičnih smjerova (Bilinogojstva i Zootehnike). Završetkom kolegija studenti će biti osposobljeni služiti se propisanom specijalističkom literaturom i multimedijskim izvorima na svim razinama, od poslovnoga promidžbenog teksta, proizvodne deklaracije, uputa za rad do znanstvenoga i stručnog članka. Naglasak će biti stavljen na prijevodno hrvatsko-englesko razumijevanje znanstvenoga i stručnog štiva i komunikaciju na engleskome jeziku, odnosno na točno izlaganje agrobiotehničkih sadržaja.

Engleski jezik 1 (Bilinogojstvo, Zootehnika, 166599)

Svrha kolegija na Preddiplomskome sveučilišnom studiju jest potaknuti studente da u autentičnim engleskim znanstveno-stručnim tekstovima prepoznaju i samostalno pojasne ključne engleske riječi sa svojih dotičnih smjerova (Bilinogojstva i Zootehnike). Završetkom kolegija studenti će biti osposobljeni služiti se propisanom specijalističkom literaturom i multimedijskim izvorima na svim razinama, od poslovnoga promidžbenog teksta, proizvodnje deklaracije, uputa za rad do znanstvenoga članka. Naglasak će biti stavljen na prijevodno hrvatsko-englesko razumijevanje stručnoga štiva i komunikaciju na engleskome jeziku, odnosno na točno izlaganje agrobiotehničkih sadržaja.


Cilj kolegija je upoznavanje studenata s pretvorbom tvari i energije u biljkama i utjecajem činitelja okoline na rast i razvoj biljaka, od stanične razine do razine biosustava; upoznavanje s procesima fizikalne, kemijske i fiziološke prirode u tlu i biljci koji u  interakciji  biljke i supstrata  utječu  na  usvajanje, kretanje i distribuciju hranjivih tvari. Ekofiziologija i ishrana bilja daju znanja o primarnoj organskoj produkciji u sustavu tlo-biljka-atmosfera s naglaskom na visinu i kakvoću prinosa.

Osnovni cilj modula:

Upoznati studente s principima biopolinacije u nasadima voća, povrća na otvorenom polju i u zaštićenim prostorima. Prikazati biologiju i tehnologiju uzgoja i držanja prirodnih oprašivača – medonosne pčele i bumbara te upoznati tehnologiju primjene istih u oprašivanju u agro-eko sustavu.

Ishodi učenja:

 1. Opisati anatamsku građu pčele i bumbara
 2. Primijeniti biopolinaciju u nasadima hortikulturnih vrsta bilja
 3. Razlikovati i nabrojati prednosti upotrebe biopolinacije
 4. Poznavati građu cvijeta i cvata
 5. Odabrati vrstu oprašivača u ovisnosti od vrste nasada
 6. Primijeniti pravilne tehnološke postupke kod proizvodnje bilja
 7. Organizirati proizvodni proces uz primjenu biopolinacije
 8. Održavati i uzgajati prirodne oprašivače

I UVOD U MENADŽMENT POLJOPRIVREDNOG GOSPODARSTVA: Predmet, metode, ciljevi i tipovi menadžmenta, Svrha i posebnosti poljoprivredne proizvodnje, Poslovni subjekti i obilježja poljoprivrednih gospodarstava, Poslovne funkcije i organizacijska struktura, Prirodni, tehnički i ekonomski čimbenici biljne proizvodnje, Proizvodni program i ekonomski opravdana razina ulaganja, Organizacija zemljišnog posjeda i načela opremanja sredstvima mehanizacije, Projektiranje ekonomskog dvorišta, mreža, puteva i kanala, Upravljanje kadrovima i analitička procjena rada u poljoprivrednoj proizvodnji. (prof.dr.sc. Ljubica Ranogajec)

II MENADŽMENT POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE U ZOOTEHNICI: Upravljanje agrobiznisom temeljem tehničko-tehnoloških i ekonomskih znanstvenih disciplina, Ekonomski pokazatelji uspješnosti poslovanja gospodarstva i mjerenje učinkovitosti proizvodnje, Organiziranje i ekonomika proizvodnje u govedarstvu, svinjogojstvu, peradarstvu, ovčarstvu, slatkovodnoj akvakulturi: upravljanje strukturom troškova, upravljanje poslovanjem na osnovi izračuna granice rentabilnosti i kritične točke poslovnog minimuma. Proizvodno i poslovno odlučivanje u kriznim poslovnim situacijama. (prof.dr.sc. Jadranka Deže)

Izrada i prezentacija seminarskih radova iz područja tehnologije pojedinih grana i linija stočarske proizvodnje. (dr.sc. Jelena Kristić)