Cilj predmeta je stjecanje temeljnih znanja o arhitekturi, skulpturi i slikarstvu umjetnosti srednjeg vijeka u vremenskom okviru od IX. do XV. stoljeća, odnosno upoznavanje studenata sa stilskim obilježjima i sadržajima umjetnosti stilskih epoha predromanike, romanike i gotike. Nadalje, cilj je predmeta upoznati studente s različitim povijesno-umjetničkim, stilskim te povijesnim kategorijama i terminima, zajedno sa studentima interpretirati najznačajnije spomenike nastale u navedenim razdobljima te osposobiti studente za uočavanje i prepoznavanje, povezivanje i razlikovanje spomenika u odnosu na promjene stila i regionalne osobitosti.

Nakon uspješno završenoga predmeta studenti će:

-           samostalno prepoznavati, atribuirati, analizirati i datirati umjetnička djela nastala u razdoblju srednjega vijeka, odnosno u stilovima predromanike, romanike i gotike

-           poznavat će najznačajnije primjere arhitekture, skulpture i slikarstva predromanike, romanike i gotike

-           poznavat će najznačajnije umjetnike srednjega vijeka  

-           moći će uočiti i detektirati promjene koje su se događale na području umjetničke produkcije u srednjovjekovnoj umjetnosti  

-           moći će uspoređivati i identificirati razlike između djela iz razdoblja kasne antike i predromanike, između romanike i gotike te između kasne gotike i rane renesanse

poznavat će spomeničku baštinu umjetnosti srednjeg vijeka na području današnje Hrvatske i njezine regionalne specifičnosti

Cilj predmeta je upoznati studenta s poviješću primijenjene umjetnosti i dizajna od srednjega vijeka do danas, s težištem na europski i hrvatski prostor. Ukazat će se na specifičnosti stilova i periodizacije u primijenjenoj umjetnosti u odnosu na lijepe umjetnosti. Važno je također pokazati na konkretnim primjerima složenost odnosa primijenjenih i lijepih umjetnosti u različitim razdobljima. Dio predavanja bit će posvećen povijesti interijera s obzirom na društveni i povijesni kontekst.

Sadržaj je predmeta usmjeren analizi nastanka i razvitka umjetnosti bliskoistočnih civilizacija (osobito egipatske) te grčkog i rimskog razdoblja na europskom te na hrvatskom povijesnom tlu.
Kroz gradivo analizirano na predmetu studentima će se dati osnovni uvid u razvoj vizualnih oblika civilizacija starog vijeka.
Osobit će se naglasak staviti na metodologiju pristupa, ikonografsku analizu, genezu oblika te interpretaciju širega kulturnog i svjetonazorskoga konteksta egipatske, grčke i rimske umjetnosti budući da su ove kulture ostavile trajni temelj svim kasnijim razdobljima umjetnosti zapadne civilizacije.

Cilj je kolegija upoznati studenta s osnovnim književnoteorijskim pojmovima potrebnim za daljnji studij književnosti među kojima su: književnost, teorija, autor, čitatelj, povijest, vrijednost; pripovjedni tekst, pripovjedač i drugi. Pružit će se uvid u načela klasifikacije književnosti te promotriti ulogu književnosti u društvenom kontekstu.