Kolegij je namijenjen 2. godini izvanrednog sveučilišnog preddiplomskog studija Ranoga i predškolskoga odgoja i obrazovanja Odjela društveno-humanističkih znanosti na Sveučilištu u Slavonskom Brodu. 


Poučavati opće zakonitosti upravljanja procesom vježbanja kao i posljedice djelovanja tih procesa na ljudski organizam s posebnim osvrtom na populaciju djece predškolske dobi.

Upoznati studente s osnovama metodologije istraživanja u području kineziologije, načinima rješavanja problematike vezane uz upravljanje procesom vježbanja te s mogućim promjenama antropoloških obilježja, motoričkih znanja i stanja zdravlja pod utjecajem odgovarajućeg programa vježbanja djece predškolske dobi    

Kolegij je namijenjen  studentima 1. godine integriranoga preddiplomskoga i diplomskog sveučilišnog Učiteljskog studija  Odjela društveno-humanističkih znanosti na Sveučilištu u Slavonskom Brodu

Kolegij je namijenjen studentima 3. godine integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog Učiteljskog studija  Odjela društveno-humanističkih znanosti na Sveučilištu u Slavonskom Brodu.

Preddiplomski studij RPOO (izvanredni)

II. semestar

Njemački jezik I

PNJ1001

Preddiplomski studij RPOO (izvanredni)

IV. semestar

Njemački jezik II

PNJ3001

Kolegij je namijenjen studentima 1. godine integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog Učiteljskog studija  Odjela društveno-humanističkih znanosti na Sveučilištu u Slavonskom Brodu.

Kolegij je namijenjen studentima 1. godine izvanrednog sveučilišnog preddiplomskoga studija Ranoga i predškolskoga odgoja i obrazovanja  Odjela društveno-humanističih znanosti na Sveučilištu u Slavonskom Brodu.


Kolegij Zavičajni idiom namijenjen je studentima 1. godine Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog Učiteljskoga studija na Odjelu društveno-humanističkih znanosti Sveučilišta u Slavonskome Brodu.

Ciljevi kolegija usmjereni su na upoznavanje studenata s teorijskim osnovama  hrvatske dijalektologije, slavonskoga dijalekta i zavičajnog idioma. Kolegij uključuje i neposredan rad i istraživanje govora na terenu.

Kolegij je namijenjen studentima Integriranog preddiplomskog i diplomskog Učiteljskog studija Sveučilišta u Slavonskom Brodu.

  • Ciljevi kolegija
- osposobiti buduće odgajatelje za kritičko i estetsko procjenjivanje glazbe

  • Sadržaj kolegija
- upoznati slušanjem skladbe iz područja klasične i popularne glazbe te ujedno razviti glazbeni ukus
- razvijati sposobnost analitičkog i doživljajnog slušanja glazbe
- osposobiti kompetentnog korisnika glazbene kulture (posjeti kazalištu i koncertima)
- upoznati slušanjem glazbenih primjera značajke glazbeno-stilskih razdoblja

  • Očekivani ishodi
- nakon uspješno završenog kolegija studenti će moći kritički i estetski procjenjivati glazbu te će kompetentno izvoditi aktivnost slušanja glazbe

Cilj je kolegija upoznati studente s normom suvremenog hrvatskog standardnog jezika, s poviješću hrvatskog jezika te ih osbosobiti za služenje stručnom i znanstvenom literaturom.

Kolegij je namijenjen studentima Izvanrednog Sveučilišnog preddiplomskog studija Ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja na Sveučilištu u Slavonskom Brodu

Cilj kolegija je poznavanje i razumijevanje pedagogije ranog i predškolskog odgoja i novijih znanstvenih spoznaja o prirodi učenja djeteta i o procesu razvoja i odgoja. Sadržaj kolegija temelji se na znanstvenim činjenicama, istraživačkim teorijama i metodama odgoja u ranom djetinjstvu.

Cilj kolegija je stjecanje uvida o temeljnim pojmovima pedagogije, razvoj kritičkog mišljenja za pedagošku problematiku i povezivanje s pedagoškom praksom.  Sadržaj kolegija temelji se na pozicioniranju pedagogije u sustavu znanosti, teoriji odgoja te odgojno-obrazovnog procesa.

Glazba s praktikumom

Studenti će naučiti pjevati i svirati dječje pjesmice te usvojiti osnove teorije glazbe za potrebe sviranja instrumenta - glasovira ili sintisajzera. Aktivnim slušanjem upoznati će veći broj skladbi te uočiti glazbene sastavnice. Studenti će moći definirati i razlikovati temeljne pojmove iz glazbene teorije kao i analizirati notne zapise. Jedan od ishoda kolegija je i sposobnost opisivanja i zvučnog prepoznavanja glazbenih instrumenata te izvođačkih sastava.

Kolegij slušaju studenti 1. godine Učiteljskog studija u Slavonskom Brodu.

Kolegij je namijenjen studentima prve godine Učiteljskog studija Sveučilišta u Slavonskom Brodu ak.god. 2020./2021.. 

Engleski jezik ranoga i predškolskoga odgoja i obrazovanja (EJRPOO, 219090, 219608)

Oblik nastave: predavanja i vježbe (8P + 8V) (obvezni kolegij, dvosemestralno)

Kolegij ima sljedeće očekivane ishode učenja glede razvoja općih i specifičnih studentskih kompetencija, znanja i vještina:

  • razvoj vještine čitanja i razumijevanja stručne literature na temu ranoga i predškolskog odgoja, osobito strategija razumijevanja pisanoga teksta
  • razvoj i proširivanje aktivnoga i pasivnog vokabulara vezanoga za odgojiteljsku struku
  • razvoj vještina govorenja o stručnim temama (aktivne vještine na razini B2, pasivne vještine na razini C1 prema ZEROJ-u).

Obvezna literatura:

Nuttall, Ch. (1996) Teaching Reading Skills in a Foreign Language. Heinemann: Oxford. (odabrana poglavlja)

New, R. S. i Cochran, M. (eds.) Early Childhood Education: An International Encyclopedia. Greenwood Publishing Group (2008). http://www.dcsf.gov.uk/

Aktivna uporaba rječnika i gramatičkih priručnika.

Fakultativna literatura:

Oxford Guide to British and American Culture, OUP, 1999. http://www.preschooleducation.com/


Metodika glazbene kulture I obvezni je kolegij namijenjen studentima četvrte godine Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog Učiteljskog studija. Izvodi se u sedmom semestru kroz 30 sati predavanja i 30 sati vježbi. Ciljevi kolegija su osposobiti studente za organiziranje i izvođenje nastave glazbene kulture u prva četiri razreda osnovne općeobrazovne škole te za vođenje različitih izvannastavnih aktivnosti iz područja glazbene umjetnosti.