Cilj predmeta je usvojiti znanje o patogenezi i patofiziologiji patoloških procesa kao i morfološkom supstratu patoloških promjena na nivou makroskopskih, mikro... više