Razvoj zrakoplova i aerodroma. Organizacije u zrakoplovstvu. Podjele aerodroma. Dijelovi. Referentni kod i kategorija. Karakteristike zrakoplova i utjecaj na ae... više
Aerodromske operacije. Organizacija. Propisi u vezi aerodromskih operacija i upravljanja. Odnosi sa subjektima u zračnom prometu. Zrakoplovne i nezrakoplovne d... više
Razrada pravila i postupaka aerodromske kontrole zračnog prometa. Aerodromski prometni krug i vožnja po operativnim površinama aerodroma. Značajne pozicije i o... više
Mjerne jedinice. Pravila letenja. Operativne procedure pilota u zračnoj plovidbi (procedure u odlasku, procedure u dolasku, postupci i procedure čekanja, proced... više
Razrada pravila i postupaka oblasne proceduralne i radarske kontrole zračnog prometa u simuliranom prostoru. Odobrenja i razdvajanja u rutnom letenju, postupci... više
Razrada pravila i postupaka prilazne proceduralne i prilazne radarske kontrole zračnog prometa: vektoriranje, primjena separacijskih normi u radarskom i neradar... više
Propisi u zrakoplovstvu. Nadležna međunarodna i nacionalna regulativa, Međunarodna organizacija civilnog zrakoplovstva ICAO, SARPs. Usluge zračne plovidbe. ICAO... više
Olakšice u dolasku i odlasku osoba i njihove prtljage, tereta i drugih stvari. Objekti i službe za promet na međunarodnim zračnim lukama. Ostale odredbe olakšic... više
Razvoj kontrole zračnog prometa. Primjenjivost pravila letenja. Mjerne jedinice. Znakovi i signali. Pravila letenja. Presretanje civilnih zrakoplova. Upravljanj... više
Detaljnije upoznavanje i razrada sustava prilazne i oblasne kontrole zračnog prometa. Poslovi i zadace prilazne kontrole zračnog prometa. Postupci za zrakoplove... više
Pojam kapaciteta i protočnosti u prometu. Odnos ponude (kapaciteta) i potražnje u zračnom prometu. Pojave kašnjenja prometa. Kapacitet sustava zračnog prometa i... više
Uvod u upravljanje protokom zračnog prometa.Usluge zračne plovidbe. ATM Strategija 2000+, SES, SESAR . Međunarodna i nacionalna regulativa i legislativa. Pojam... više
Sigurnost, rizik i hazard u zrakoplovstvu. Pojava otkaza u zrakoplovstvu. Reason-ov model. Elementi SOAM-a (Systemic Occurance Analysis Methodology) Izvanredne ... više
Uvod u pravo. Uvod u državu i državne institucije. Osnove Europske unije i EU-propisa. Međunarodne sporazumi i organizacije zračnog prometa: Cikaška konvencija ... više
Uvod u atmosferu. Tem peratura zraka. Tlak zraka. Vjetar. Voda u atmosferi. Oblaci i oborine. Stabilnost i nestabilnost atmosfere. Opća cirkulacija atmosfere. Z... više