E-kolegij o osnovama fizike koji se izvodi na preddiplomskom studiju Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Odjel za fiziku. Cilj kolegija je…

Radionica o Nikoli Tesli za studente Prirodoslovno-matematičkog fakulteta.

E-kolegij namjenjen je studentima koji su za mentoricu za završni ili diplomski rad odabrali doc. dr. sc. Vlatku Stupalo.