Stilistika je lingviostička i književnoteorijska disciplina koja se bavi jezikom u funkciji. Njezini su temeljni teorijski pomovi stil, stilem,stilska obilježenost, ekspresivnost, afektivnost i estetičnost. S obzirom na široku rasprostranjenost jezika i jezičnih realizacija u raznovrsnim medijima, njezin je opseg jako velik. Primarno, razlikujemo lingvističku i književnu stilistiku. Lingvistička se bavi stilom i stilski obilježenim oblicima u fonologiji, morfologiji, sintaksi, leksikologiji i lingvistici teksta. Književna stilistika bavi se stilom u genologiji (žanristici), stilskim formacijama i autorskim književnim opusima. S obzirom na njezinu teorijsko-metodološku širinu, korelira s poetikom, semiotikom, naratologijom i drugim književnoteorijskim disciplinama. Osim tih dviju temeljnih stilističkih grana, važna je i funkcionalna stilsitika koja proučava funkcionalne stilove. Primjenjivost svih njezinih temeljnih grana u osnovnoškolskoj, srednjoškolskoj i visokoškolskoj nastavnoj praksi omogućuje tzv.pedagoška ili praktična stilistika. S obzirom da je današnje vrijeme obilježeno sve većim utjecajem raznih digitalnih medija, stilistika traži svoje mjesto i u obzoru digitalne humanistike, pa su istraživanja orijentirana prema medijskoj i multimodalnoj stilistici.