Kolegij Znanstveno-istraživačku čestitost u dentalnoj medicini namijenjen je svim studentima koje zanimaju etički aspekti istraživanja i objavljivanja znanstvenih radova. Kolegij će na zanimljiv i originalan način pružiti mogućnost upoznavanja s načelima znanstveno-istraživačke čestitosti u dentalnoj medicini. Glavni je cilj kolegija objasniti principe znanstveno-istraživačke čestitosti te važnost pridržavanja etičkih načela kao i pripreme za publikaciju s aspekta etike u objavljivanju. Također će ukazati na štetnost znanstvenog nepoštenja u dentalnoj i biomedicinskoj znanosti te posljedice istih. Kolegij se sastoji od 10 sati predavanja te 10 sati seminara, a obuhvaćat će četiri veće cjeline: 1) Dobra istraživačka praksa 2) Znanstveno nepoštenje – teške povrede (izmišljanje, prepravljanje i plagiranje) i 3) Znanstveno nepoštenje – ostale povrede  4) Znanstvena čestitost i objavljivanje rada u časopisu. Seminari će omogućiti individualni i grupni rad studenata na studijama slučaja i video-materijalima kroz različite oblike i tehnike rada (igre, rasprava, videomaterijali,itd.)