Sadržaj kolegija:

- Opće mjeriteljstvo

- Mjerni instrumenti, uređaji i oprema

- Mjerne metode

I PRETVARAČKA TEHNIKA

Energetski pretvarači. Osnovni pojmovi. Podjela i opća svojstva. Energetski pokazatelji procesa pretvorbe. Pojam pretvaračke komponente. Konstitutivne komponente i struktura energetskih dijelova pretvarača. Moguće u-i karakteristike pretvaračkih komponenata. Realizacije pretvaračkih komponenata s jednim poluvodičkim učinskim ventilom. Realizacija pretvaračkih komponenata s pomoću više poluvodičkih učinskih ventila.

II PRETVARAČKI SKLOPOVI

Istosmjerni pretvarači. Podjela i opća svojstva. Jednokvadrantni izravni i neizravni istosmjerni pretvarači. Višekvadrantni istosmjerni pretvarači. Ispravljači. Podjela i opća svojstva. Neupravljivi ispravljači. Fazno upravljivi ispravljači. Ispravljački i izmjenjivački režim rada. Autonomni izmjenjivači. Podjela i opća svojstva. Autonomni izmjenjivači s naponskim ulazom.