U okviru kolegija Psihologija edukacije studenti će upoznati glavne pojmove, teorijske modele i metode istraživanja u području učenja i poučavanja. Znanja iz ljudskog razvoja, procesa učenja i optimalnog planiranja poučavanja studentima će služiti za lakše donošenje odluka i vrednovanje svog rada u školskom kontekstu.

Predmet Uvod u političku znanost: pojmovi je namijenjen studenti(ca)ma političke znanosti i novinarstva. Predmet ima opće teorijski karakter i u njemu se izlažu temeljne kategorije politike. Premda kategorije politike mogu imati različito značenje u svakodnevnoj i akademskoj uporabi, svakako su neophodan instrument analize politike. U tom se smislu studenti(ce) uvode u pojmovnu analizu koja je osnovni metodologijski postupak predmeta. Studenti(ce) se upoznaju s pojmovima kao što su, primjerice, politika, sloboda, moć, država, civilno društvo, interes i interesne skupine i ideologija. Ovaj predmet omogućuje studenti(ca)ma da steknu temeljno znanje o političkim vrijednostima i idejama i tako razviju pretpostavke za analizu političkih procesa.

Kolegij Politički sustav Europske unije obuhvaća istraživanje političkih procesa, aktera, institucija i vrijednosti Europske unije, kao dijelova višerazinskoga političkog sustava, sa stajališta dostignuća i metoda komparativne politike. Kolegij omogućava studij Europske unije kao kompleksne političke zajednice sui generis u kojoj se isprepliću nadnacionalna i intergovernmentalna razina političkog odlučivanja i političkog upravljanja. Politički sustav Europske unije izučava se kroz interakciju kontekstualnog okvira, institucionalne arhitekture EU, delegiranih ovlasti, oblika i procedure donošenja odluka, aktera političkih procesa, političkog ponašanja i političkih vrijednosti te povratne sprege s nacionalnim politikama i nacionalnim političkim sustavima. Konačno, kolegij se bavi i pitanjima europeizacije hrvatskih javnih politika te općenito utjecajem EU na politički sustav Hrvatske.

Osnovni je cilj kolegija Uvod u političku znanost: pristupi kao opće teorijske politološke discipline, uvesti studente u mogućnosti teorijskog strukturiranja fenomena politike. To podrazumijeva stjecanje uvida u temeljne teorijsko-metodologijske pozicije u političkoj znanosti. Studenti se tako upoznaju s, primjerice, bihevioralnim i institucionalističkim pristupom gdje se političko određuje kao posebna sfera odnosno skup političkih institucija. Isto ih se tako upućuje u mogućnosti i dvojbe šireg definiranja političkoga na čemu osobito nastoje, primjerice, marksizam i feministička teorija. Time ovaj predmet posebno uvažava činjenicu da u političkoj znanosti vlada metodologijski pluralizam. Polazeći od ove pretpostavke studentima se otvara prigoda da steknu prikladnu osnovu za daljnje sistematsko istraživanje politike, čime se postiže cilj ovog predmeta.

Predmet diplomske razine  kojem je svrha prenijeti znanja o ustavnom pravu EU i razviti sposobnost kritičkog razmišljanja o s time povezanim temama. 

Predmet se izvodi na engleskom jeziku.

This course is focused on development policy. First, we will discuss the main issues and theoretical approaches that are involved in the study of development, and then we will apply them and evaluate the recent development strategies in Latin America and Asia. This approach will focus on the analysis of both domestic and international factors that have influenced the policy of economic development in these nation states. We will also look at the political factors that have influenced the choice of strategies, as well as the impact that policy choices had on political institutions. 

Radi se o predmetu doktorske razine, namijenjenog polaznicima doktorskog studija na Fakultetu političkih znanosti. Predmet prenosi metodološka znanja koja studentima pomažu pri razumijevanju i istraživanju pravnog suszava Europske unije.

 

Predmet se izvodi na engleskom jeziku.

Studenti koji uspješno završe kolegij bit će upoznati s različitim teorijama mira, te sa poviješću, razvojem i pristupima proučavanja i zagovaranja mira. Upoznat će načine rješavanja i preobrazbe sukoba, te prijedloge i hipoteze o uvjetima za stvaranje trajnog mira uključujući i teorije i praksu tranzicijske pravednosti i suočavanja s prošlošću. Također će se upoznati sa strategijama nenasilne komunikacije i nenasilne društvene promjene.