Obavijesti 6. odsjeka

E-kolegij obuhvaća obavijesti o nastavi predmeta Zbor 1-5 i odabrane nastavne materijale.

Kolegij se sastoji iz dva dijela: seminara i vježbi. Na seminaru će biti riječi o određenju muzikologije, o njezinu zasnivanju, metodama, izvorima, istraživačkim postupcima, paradigmama, institucijama i etici znanstvenog istraživanja. Vježbe se pak sastoje iz niza zadataka na koje valja odgovoriti u pismenom obliku. 

Poznavanje temeljnog repertoara za flautu uz osvrt na razvoj instrumenta kroz povijest od baroka do danas.
sadržaj kolegija:
1. povijesni razvoj instrumenta (akustičke karakteristike, promjene materijala, tehnika izrade instrumenta, fizičke osobine)
2. pregled literature, izvođača i skladatelja prije baroka
3. pregled literature, izvođača i skladatelja baroka
•    prema razdobljima: rani, srednji, kasni barok
•    prema geografskim odrednicama
4. pregled literature, izvođača i skladatelja pretklasike i klasike
5. pregled literature, izvođača i skladatelja romantizma
6. pregled literature, izvođača i skladatelja na prijelazu iz 19. u 20. stoljeća
7. pregled literature, izvođača i skladatelja od 20-ih do 50-ih godina 20. stoljeća
8. pregled literature, izvođača i skladatelja nakon 50-ih godina 20. stoljeća
9. moderni trendovi u flautističkom repertoaru

Očekivani ishodi učenja:
Poznavanje temeljnog repertoara za flautu (solističkog, komornog i orkestralnog)
Razlikovanje stilskih značajki pojedinih glazbenih razdoblja
Poznavanje razvoja glazbala kroz povijest te najznačajnijih glazbenika-flautista koji su djelovali u pojedinim stilskim razdobljima
Povezivanje razvoja instrumenata kroz pojedine epohe sa skladateljskim zahtjevima glazbenih djela
Prepoznati povijesni, socijalni i glazbeni kontekst skladbi i analizirati ih iz povijesnog i stilskog aspekta


 

U drugom tjednu nastave smo zapisali dvoglasni diktat - J. Haydn, Simfonija br. 94 u G-duru, početak II. stavka te ga harmonijski analizirali. Pjevali smo dvoglasno - studentice dionicu prvih violina, studenti dionicu violončela.

https://www.youtube.com/results?search_query=haydn+surprise+symphony

Zapisali smo i vježbali ritamski diktat u tročetvrtinskoj mjeri.

Slušali smo i zapisali niz od 16 tonova u violinskom ključu.

Iskustvo nas uči da se svakomu zvučanju ne pridaje status glazbe. No gdje je granica glazbe i što ostaje s onu stranu? Onomu što se pri takvim razgraničenjima zbiva, otporima koji se pojavljuju kako sa strane glazbe tako i sa strane onoga što ostaje s onu stranu, bit će posvećeni termini ovoga kolegija, pri čemu će se razmatrati pojave poput “umjetnosti zvučanja” (sound art) odnosno “zvučeće umjetnosti” (sounding art), kao i rasprave o problemu ovoga razgraničenja. Poseban naglasak bit će na odnosu zvuka i njegove zapisivosti. Predstavit će se genealogije i “vrste” ove umjetnosti, kao i pojedinačne umjetničke poetike. 

Kolegij Ruska fonetika omogućuje usvajanje ruskoga alfabeta te transliteracije na hrvatsku latinicu, usvajanje karakteristika glasovnoga sustava ruskoga jezika (palatalizacija, kvalitativna i kvantitativna redukcija glasova) uz usporedbu s hrvatskim jezikom; vježbanje izgovora palataliziranih i nenaglašenih glasova ruskoga jezika te intonacije (uz pomoć sedam intonacijskih konstrukcija); upućivanje na razlike između izgovora ruskoga jezika u govoru i pjevanju, upoznavanje s elementima ruskoga morfološkog sustava. Ishodi kolegija su: slobodno čitanje tekstova na ruskoj ćirilici uz pravilan izgovor glasova (usvojenost  glasovnih zakona palatalizacije i redukcije glasova); usvojenost karakteristika vokala pri čitanju i pri pjevanju; usvojenost pravilnoga interpretiranja rečenice u ruskome jeziku; usvojenost jezičnih elemenata (nastavci u usporedbi s hrvatskim jezikom) te minimalnoga vokabulara ruskoga jezika.

Studenti će upoznati znanstvene pretpostavke, ciljeve, neke rezultate i povijest psihologije glazbe s muzikološkoga, pedagoškoga i psihološkoga gledišta. Steći će uvid u opseg, metode i ciljeve suvremenih glazbenopsihologijskih istraživanja te se osposobiti za jednostavnija samostalna istraživanja na području psihologije glazbe i dodirnih znanosti.

Kolegij obuhvaća pregled povijesti glazbe u Hrvatskoj od srednjeg vijeka do 20. stoljeća. U nizu predavanja predstavit će se najvažnije pojave, izvori, autori, djela i okolnosti njihova nastanka.

Kolegij studentima pruža periodizacijski pregled povijesti glazbe od prapovijesti do baroka. U prvom će semestru studenti upoznati neke od teorija o nastanku glazbe, osnovne karakteristike glazbe prvobitnih zajednica, glazbu antičke Grčke i staroga Rima, glazbu ranog kršćanstva i glazbu srednjega vijeka. Predavanja drugog semestra predstavljaju pregled glazbenih pojava renesanse i baroka. Tijekom godine studenti će upoznati problematiku glazbenih izvora, nastanak i razvoj glazbenih vrsta te stvaralaštvo istaknutijih skladatelja. Sve glazbene pojave razmatrat će se u sklopu društvenog i kulturnog konteksta pojedinih povijesnih razdoblja. Važan dio kolegija predstavlja slušanje glazbe te će u oba semestra studenti u sklopu obrađivanja pojedinih tematskih jedinica imati priliku čuti odgovarajuće glazbene primjere.

E-kolegij Pedagoška praksa namijenjen je studentima treće, četvrte i pete godine integriranog preddiplomskog i diplomskog Studija za instrumentaliste - smjer Flauta koji upisuju ovaj izborni predmet kao  dio pedagoškog modula. E-kolegij služi za komunikaciju, informiranje studenta te predavanje i ocjenjivanje izvještaja sa hospitacija.

Cilj je kolegija upoznati studente izvođačkih i nastavničkih smjerova s osnovama znanstvenoga pristupa glazbi, osposobiti ih za samostalna istraživanja i snalaženje u muzikološkim izvorima te ih naučiti kako uspješno artikulirati svoje zamisli u pisanome i usmenom diskursu.

E-kolegij obuhvaća materijale za nastavu predmeta Orkestar 1-5.

Cilj predmeta: "Dati uvid u metode suvremenog istraživanja notacijskih sustava srednjovjekovne i renesansne glazbe."

Predmet je namijenjen studentima 3. godine studija muzikologije.

Cilj je kolegija postaviti i praktično utvrditi odnos između normativno-teorijske i znanstvene analize glazbe te upoznati različite analitičke modele i područja njihove primjene, napose s obzirom na izvođenje glazbe.Polaznicima bi pohađanje predmeta trebalo omogućiti stjecanje sljedećih kompetencija:- poznavati pretpostavke glazbene analize i smjernice njezine povijesti- uočavati razliku između normativno-teorijske i znanstvene analize glazbe- detaljnije poznavati različite tipove znanstvene analize glazbe- detaljnije poznavati analitičke probleme koji se pojavljuju pri izvođenju glazbe- analitički pristupiti izabranim glazbenim primjerima- razlikovati, klasificirati i vrednovati različite izvedbene poetike- pažljivo čitati stručne tekstove- artikulirati vlastiti pismeni rad- poznavati temeljnu literaturu s područja metodologije glazbene analize.

Učenje o metodici učenja klavira, anatomiji mišića,kostima, pokretljivosti zglobova, djelovanja živčanog sustava,  postavi ruke, izvorima snage prilikom sviranja, sjedenja za klavirom, vrstama udara, raznih tehnika sviranja klavira, izvođenje ukrasa, pedalizacija, prstomet, načini vježbanja, načini artikulacije, analiza interpretacije, priprema za sat klavira, analiza skladbi raznih skladatelja. Stjecanje znanja i veještina o podučavanju i sviranju klavira. Osposobljavanje studenta za efikasnu poduku klavira na temelju suvremenih metodičkih, pedagoških, psiholoških i didaktičkih spoznaja. Osposobljavanje studenta za samoobrazovanje i samostalno rješavanje specifičnih pitanja izvođaštva i nastave klavira.

E-kolegij obuhvaća obavijesti i nastavne materijale vezane uz predmet Komorni zbor 1-3.

Cilj predmeta: "Upoznati studente s izvorima, repertoarom, teorijskim osnovama i kulturnom pozadinom hrvatske umjetničke glazbe u srednjem vijeku."
Nastava je namijenjena studentima 1. godine muzikologije.

Polaznicima bi pohađanje predmeta trebalo omogućiti stjecanje sljedećih kompetencija:

- poznavati smjernice hrvatske umjetničke glazbe 20. stoljeća u njihovu povijesnom i kulturnom kontekstu
poznavati odnose i međusobna prožimanja hrvatske glazbe ovoga razdoblja s drugim umjetnostima (književnošću, scenskim ilikovnim umjetnostima)
- analizirati izabrana d
jela hrvatske glazbe 20. stoljeća
kritički vrednovati ključna djela hrvatske glazbe 20. stoljeća i njihove izvedbe
poznavati temeljnu muzikološku literaturu o hrvatskoj glazbi 20. stoljeća
poznavati tehnike samostalnog istraživačkog rada na području studija hrvatske glazbe 20. stoljeća

Uvod u instrument

-djelovi harfe

-rezonantnost

-položaj  tijela i prstiju na žicama

-registri

Pedali

-funkcija, pomicanje, dijagram

-komponiranje s harfom na umu. koristeći pedalne dijagrame

-enharmonski tonovi-upotreba

(repetirane note na istoj žici-kako izbjeći?

sinonimi zbog veće sonornosti

sinonimi kao "spas" za nemoguće pedalne situacije

Pisanje za harfu

1.Opće informacije:

opseg, notacija, prstomet, zvučnost, prekid zvučanja, repetirane note i enharmonski parovi

2.skokovi

3.skale, arpeggia, trileri i tremolo

4.nepreporučljivi prstometi

5." nespretno pisanje"

nedovoljni razmak između ruku, staccato note, duge note, niz akorada s  oštrim modulacijama

6."spretno pisanje"

Ovaj e-kolegij namijenjen je studentima koji pohađaju kolegij u akademskoj godini 2019./2020.
E-kolegij je nadopuna nastavi i služi kao repozitorij nastavnih materijala.

Za studente u razredima prof Dedića

Ovaj e-kolegij namijenjen je studentima koji pohađaju kolegij u akademskoj godini 2019./2020.
E-kolegij je nadopuna nastavi i služi kao repozitorij nastavnih materijala.

Istraživati nacionalizam u glazbi 19. stoljeća znači ujedno istraživati i kada je, gdje i na koji način muzikologija uopće postala osjetljiva za ovu temu. Stoga će se kolegij usredotočiti s jedne strane na povijest istraživanja nacionalizma u muzikologiji i odgovarajuće teorijske pozicije, a s druge strane na pojedine studije slučaja koje će se razmatrati komparativno.

Cilj predmeta: "Upoznati studente s izvorima, repertoarom, teorijskim osnovama i kulturnom pozadinom glazbe antičke Grčke, Rima i srednjega vijeka."
Predmet je namijenjen studentima 1. godine studija muzikologije.Ovaj e- kolegij namijenjen je studentima glavnog predmeta Flaute u ak.g. 2019/2020.

E-kolegij je nadopuna nastavi i služi za međusobnu komunikaciju, informiranje i kao repozitorij nastavnih materijala.

Društveni i pravni aspekti glazbe.

E-kolegij obuhvaća obavijesti o radu ansambla i nastavne materijale za predmet Dječji zbor.

materijali za mentoriranje diplomskih radova

Na kolegiju se usvaja ispravan izgovor glasnika hrvatskoga jezika s osobitim naglaskom na primjerenu suglasničku dikciju.