Na kolegiju se usvaja ispravan izgovor glasnika hrvatskoga jezika s osobitim naglaskom na primjerenu suglasničku dikciju.

Kolegij obuhvaća pregled povijesti glazbe u Hrvatskoj od srednjeg vijeka do 20. stoljeća. U nizu predavanja predstavit će se najvažnije pojave, izvori, autori, djela i okolnosti njihova nastanka.

Ovaj e- kolegij namijenjen je studentima glavnog predmeta Flaute u ak.g. 2019/2020.

E-kolegij je nadopuna nastavi i služi za međusobnu komunikaciju, informiranje i kao repozitorij nastavnih materijala.

Cilj predmeta: "Upoznati studente s izvorima, repertoarom, teorijskim osnovama i kulturnom pozadinom glazbe antičke Grčke, Rima i srednjega vijeka."
Predmet je namijenjen studentima 1. godine studija muzikologije.Ovaj e-kolegij namijenjen je studentima koji pohađaju kolegij u akademskoj godini 2019./2020.
E-kolegij je nadopuna nastavi i služi kao repozitorij nastavnih materijala.

Ovaj e-kolegij namijenjen je studentima koji pohađaju kolegij u akademskoj godini 2019./2020.
E-kolegij je nadopuna nastavi i služi kao repozitorij nastavnih materijala.

Cilj predmeta: "Upoznati studente s izvorima, repertoarom, teorijskim osnovama i kulturnom pozadinom hrvatske umjetničke glazbe u srednjem vijeku."
Nastava je namijenjena studentima 1. godine muzikologije.

Cilj je kolegija postaviti i praktično utvrditi odnos između normativno-teorijske i znanstvene analize glazbe te upoznati različite analitičke modele i područja njihove primjene, napose s obzirom na izvođenje glazbe.Polaznicima bi pohađanje predmeta trebalo omogućiti stjecanje sljedećih kompetencija:- poznavati pretpostavke glazbene analize i smjernice njezine povijesti- uočavati razliku između normativno-teorijske i znanstvene analize glazbe- detaljnije poznavati različite tipove znanstvene analize glazbe- detaljnije poznavati analitičke probleme koji se pojavljuju pri izvođenju glazbe- analitički pristupiti izabranim glazbenim primjerima- razlikovati, klasificirati i vrednovati različite izvedbene poetike- pažljivo čitati stručne tekstove- artikulirati vlastiti pismeni rad- poznavati temeljnu literaturu s područja metodologije glazbene analize.

E-kolegij obuhvaća materijale za nastavu predmeta Orkestar 1-5.

Cilj je kolegija upoznati studente izvođačkih i nastavničkih smjerova s osnovama znanstvenoga pristupa glazbi, osposobiti ih za samostalna istraživanja i snalaženje u muzikološkim izvorima te ih naučiti kako uspješno artikulirati svoje zamisli u pisanome i usmenom diskursu.

E-kolegij Pedagoška praksa namijenjen je studentima treće, četvrte i pete godine integriranog preddiplomskog i diplomskog Studija za instrumentaliste - smjer Flauta koji upisuju ovaj izborni predmet kao  dio pedagoškog modula. E-kolegij služi za komunikaciju, informiranje studenta te predavanje i ocjenjivanje izvještaja sa hospitacija.

Kolegij studentima pruža periodizacijski pregled povijesti glazbe od prapovijesti do baroka. U prvom će semestru studenti upoznati neke od teorija o nastanku glazbe, osnovne karakteristike glazbe prvobitnih zajednica, glazbu antičke Grčke i staroga Rima, glazbu ranog kršćanstva i glazbu srednjega vijeka. Predavanja drugog semestra predstavljaju pregled glazbenih pojava renesanse i baroka. Tijekom godine studenti će upoznati problematiku glazbenih izvora, nastanak i razvoj glazbenih vrsta te stvaralaštvo istaknutijih skladatelja. Sve glazbene pojave razmatrat će se u sklopu društvenog i kulturnog konteksta pojedinih povijesnih razdoblja. Važan dio kolegija predstavlja slušanje glazbe te će u oba semestra studenti u sklopu obrađivanja pojedinih tematskih jedinica imati priliku čuti odgovarajuće glazbene primjere.

Studenti će upoznati znanstvene pretpostavke, ciljeve, neke rezultate i povijest psihologije glazbe s muzikološkoga, pedagoškoga i psihološkoga gledišta. Steći će uvid u opseg, metode i ciljeve suvremenih glazbenopsihologijskih istraživanja te se osposobiti za jednostavnija samostalna istraživanja na području psihologije glazbe i dodirnih znanosti.

Kolegij Ruska fonetika omogućuje usvajanje ruskoga alfabeta te transliteracije na hrvatsku latinicu, usvajanje karakteristika glasovnoga sustava ruskoga jezika (palatalizacija, kvalitativna i kvantitativna redukcija glasova) uz usporedbu s hrvatskim jezikom; vježbanje izgovora palataliziranih i nenaglašenih glasova ruskoga jezika te intonacije (uz pomoć sedam intonacijskih konstrukcija); upućivanje na razlike između izgovora ruskoga jezika u govoru i pjevanju, upoznavanje s elementima ruskoga morfološkog sustava. Ishodi kolegija su: slobodno čitanje tekstova na ruskoj ćirilici uz pravilan izgovor glasova (usvojenost  glasovnih zakona palatalizacije i redukcije glasova); usvojenost karakteristika vokala pri čitanju i pri pjevanju; usvojenost pravilnoga interpretiranja rečenice u ruskome jeziku; usvojenost jezičnih elemenata (nastavci u usporedbi s hrvatskim jezikom) te minimalnoga vokabulara ruskoga jezika.

Iskustvo nas uči da se svakomu zvučanju ne pridaje status glazbe. No gdje je granica glazbe i što ostaje s onu stranu? Onomu što se pri takvim razgraničenjima zbiva, otporima koji se pojavljuju kako sa strane glazbe tako i sa strane onoga što ostaje s onu stranu, bit će posvećeni termini ovoga kolegija, pri čemu će se razmatrati pojave poput “umjetnosti zvučanja” (sound art) odnosno “zvučeće umjetnosti” (sounding art), kao i rasprave o problemu ovoga razgraničenja. Poseban naglasak bit će na odnosu zvuka i njegove zapisivosti. Predstavit će se genealogije i “vrste” ove umjetnosti, kao i pojedinačne umjetničke poetike. 

U drugom tjednu nastave smo zapisali dvoglasni diktat - J. Haydn, Simfonija br. 94 u G-duru, početak II. stavka te ga harmonijski analizirali. Pjevali smo dvoglasno - studentice dionicu prvih violina, studenti dionicu violončela.

https://www.youtube.com/results?search_query=haydn+surprise+symphony

Zapisali smo i vježbali ritamski diktat u tročetvrtinskoj mjeri.

Slušali smo i zapisali niz od 16 tonova u violinskom ključu.

Poznavanje temeljnog repertoara za flautu uz osvrt na razvoj instrumenta kroz povijest od baroka do danas.
sadržaj kolegija:
1. povijesni razvoj instrumenta (akustičke karakteristike, promjene materijala, tehnika izrade instrumenta, fizičke osobine)
2. pregled literature, izvođača i skladatelja prije baroka
3. pregled literature, izvođača i skladatelja baroka
•    prema razdobljima: rani, srednji, kasni barok
•    prema geografskim odrednicama
4. pregled literature, izvođača i skladatelja pretklasike i klasike
5. pregled literature, izvođača i skladatelja romantizma
6. pregled literature, izvođača i skladatelja na prijelazu iz 19. u 20. stoljeća
7. pregled literature, izvođača i skladatelja od 20-ih do 50-ih godina 20. stoljeća
8. pregled literature, izvođača i skladatelja nakon 50-ih godina 20. stoljeća
9. moderni trendovi u flautističkom repertoaru

Očekivani ishodi učenja:
Poznavanje temeljnog repertoara za flautu (solističkog, komornog i orkestralnog)
Razlikovanje stilskih značajki pojedinih glazbenih razdoblja
Poznavanje razvoja glazbala kroz povijest te najznačajnijih glazbenika-flautista koji su djelovali u pojedinim stilskim razdobljima
Povezivanje razvoja instrumenata kroz pojedine epohe sa skladateljskim zahtjevima glazbenih djela
Prepoznati povijesni, socijalni i glazbeni kontekst skladbi i analizirati ih iz povijesnog i stilskog aspekta


 

E-kolegij obuhvaća obavijesti o nastavi predmeta Zbor 1-5 i odabrane nastavne materijale.