Cilj je kolegija da na sustavan i jednostavan način uvede studente u područje vojne psihologije te ih motivira i zainteresira za daljnje proučavanje područja. Tijekom kolegija studentima će se omogućiti razumijevanje i usvajanje temeljnih pojmova i teorija te stjecanje  općeg uvida u područje opće i vojne psihologije. Nadalje, upoznat će ih se s temeljnim znanjima i vještinama korisnim u svakodnevnom radu i profesionalnom funkcioniranju u vojnoj organizaciji te potaknuti njihov interes za primjenom usvojenih znanja i vještina te kontinuiranim osobnim usavršavanjem.

Cilj predmeta je razumijevanje međuovisnosti znanosti i tehnologije te industrije i obrambenog sektora u državama članicama NATO-a i EU-a. Usvajaju se koncepti organizacijskog i projektnog upravljanja te sustavnog inženjerstva na izabranim primjerima razvoja složenih borbenih sustava.

Cilj kolegija jest osposobiti studente (1) da u stvarnoj situaciji, s obzirom na raspoložive informacije, mogu prepoznati i primijeniti određenu metodu i alat za analizu problema odlučivanja i dati prijedlog odluke te (2) za analizu odluka u uvjetima sigurnosti, nesigurnosti i rizika te za primjenu metoda i alata karakterističnih za analizu odluka. Kolegij se izvodi u četvrtom semestru studija Vojno inžinjerstvo i u šestom semestru studija Vojno vođenje i upravljanje.

Osnovni je cilj kolegija Balistika (Vojno inženjerstvo) upoznati studente s pojmovima balistike (unutarnje i vanjske) koji će postati temelj na kojem će onda s razumijevanjem usvajati pojmove iz kasnijih vojno-stručnih predmeta. U tu će se svrhu u okviru kolegija poticati studente na usvajanje, razumijevanje i primjenu nastavnih sadržaja prikazanih u sadržaju predmeta.

Osnovni je cilj kolegija Balistika (Vojno inženjerstvo) upoznati studente s pojmovima balistike (unutarnje i vanjske) koji će postati temelj na kojem će onda s razumijevanjem usvajati pojmove iz kasnijih vojno-stručnih predmeta. U tu će se svrhu u okviru kolegija poticati studente na usvajanje, razumijevanje i primjenu nastavnih sadržaja prikazanih u sadržaju predmeta.

Cilj predmeta je proučavanje primjene metoda ekonomske znanosti na područje obrane i vojnih izdataka. Na makrorazini se proučava kretanje i međuodnos vojnih i ukupnih javnih izdataka, kao i odnos prema BDP-u. Proučavaju se pojedine komponente vojnih izdataka te opcije i metode postizanja efikasnosti ukupnih izdataka, uključujući članstvo u NATO-u i EU-u.

Poimanje načela klasične fizike i teorije mehaničkih valova i titraja. Teorijski i eksperimentalni pristup prirodnim pojavama i primjene modela i metoda fizike u njihovu modeliranju te korištenju i održavanju naprava, sklopova i sustava u suvremenom vojnom inženjerstvu. Omogućiti studentima nastavak obrazovanja u području suvremene znanosti.

Poimanje načela moderne fizike, elektriciteta i magnetizma te fizikalne i geometrijske optike. Teorijski i eksperimentalni pristup prirodnim pojavama i primjene metoda fizike u njihovu modeliranju te korištenju i održavanju sklopova i sustava u vojnom inženjerstvu. Omogućiti studentima nastavak obrazovanja u području suvremene znanosti.

Cilj kolegija je omogućiti studentima usvajanje teorijskih i praktičnih znanja o vojnom menadžerskom inženjerstvu, razumijevanje planiranja, organizacije, upravljanja, koordinacije i nadzora u poslovnim procesima te stjecanje analitičkih i menadžerskih vještina nužnih za primjenu stečenih znanja.

Organizacija i tehnologija održavanja vojne tehnike

Student treba razumjeti definiciju, važnost i teorijske značajke procesa održavanja tehničkih sustava. Treba razlikovati i vrednovati pristupe, metode i postupke održavanja. Studente treba pripremiti i osposobiti za primjenu stečenih teorijskih znanja iz područja održavanja na rješavanje zahtjeva i problema iz prakse održavanja vojne tehnike

Cilj predmeta Organska kemija je steći znanje potrebno za razumijevanje osnovnih principa moderne organske kemije te ih primijeniti u vojnom okruženju.

Suvremene se informacijsko-komunikacijske tehnologije (ICT) danas koriste za izgradnju takvih informacijskih sustava koji podržavaju temeljne poslovne procese organizacije. Poslovni su procesi stoga u središtu pozornosti poslovnih ljudi, praktičara i znanstvenika koji se bave razvojem informacijskih sustava. Projekti unapređenja poslovne izvrsnosti, uz potporu suvremenog ICT-a, obuhvaćaju danas širok spektar upravljačkih aktivnosti i znanstvenih metoda poznatih kao business process improvement (BPI), business process reenginering (BPR) ili business process modelling (BPM). Zajedničko je obilježje svih tih metoda modeliranje poslovnih procesa i procjenjivanje učinaka unapređenja prije nego što se pristupa njihovoj provedbi. Studenti će tijekom kolegija naučiti modeliranje poslovnih procesa u organizaciji, anticipirajući pritom potencijale suvremenog ICT-a te primjenu metoda BPR-a i BPM-a za postizanje poslovne izvrsnosti. Teorijske će se spoznaje primijeniti na više studija slučajeva, a praktične vještine studenti će upotpuniti primjenom suvremenih alata za računalom podržano modeliranje poslovnih procesa. Stečena će znanja omogućiti diplomiranim studentima da rade kao poslovni analitičari, menadžeri, planeri strateškog razvoja organizacije, razvojni stručnjaci za planiranje i uvođenje suvremenih informacijsko-komunikacijskih tehnologija te konzultanti za poslovnu izvrsnost, razvoj IS-a i moderne oblike poslovanja.

Procijeniti i preporučiti primjenu suvremenih transportnih tehnologija u transportnom procesu. Prezentirati mjesto, ulogu i rad časnika za transport manevarske postrojbe. Upoznati kadete sa ulogom i zadaćama prometne službe u planiranju, organiziranju i provedbi prijema, smještaja, nastavka kretanja i integracije u području operacija. Objasniti suvremene transportne tehnologije u cestovnom, željezničkom i zračnom prometu. Praktičnom primjenom teorijskih znanja iz zapovijedanja, planiranja i različitih logističkih funkcionalnih područja tijekom planiranja transportnih operacija na strategijskoj, operativnoj i taktičkoj razini kadeti trebaju razumjeti rad i ulogu stožernog časnika i logističkog stožera tijekom planiranja, pripremanja, provođenja i prosuđivanja tijeka transportnih i logističkih operacija.

U okviru predmeta Statistika studenti će steći kompetencije za provedbu deskriptivne i jednostavne eksploratorne statističke analize podataka uz primjenu računala i programa R. Steći će razumijevanje pojmova vjerojatnost i slučajnost i naučiti kao ih primijeniti u donošenju odluka na temelju podataka. Naučit će prepoznati mjernu skalu varijabli te savladati vještine primjene statističkih metoda z-testa i t-testa za usporedbu proporcija i aritmetičkih sredina, hi-kvadrat testa za analizu kontingencijske tablice i linearne regresije za analizu povezanosti kvantitativnih varijabli.

Cilj je predmeta osposobiti studente za uporabu plovnih sredstava te izbor načina, sredstava i vrste prijelaza preko vodenih zapreka. Nadalje, cilj je studente osposobiti za timski rad tijekom izradbe projekta i uspostave mjesta prijelaza te za organizaciju, vođenje i upravljanje radovima na mjestu prijelaza uz primjenu mjera tehničke zaštite tijekom rada na vodi.

Cilj je predmeta upoznati studente s osnovnim konceptima strategijskog planiranja, promišljanja i odlučivanja te s osnovnim metodama koje se koriste u strategijskom upravljanju i osposobiti ih za njihovu primjenu. Studenti će upoznati i naučiti primijeniti nove sustave upravljanja organizacijom temeljene na mjerenju organizacijskih performansi, kao i mogućnosti primjene informacijskih tehnologija u strategijskom upravljanju.

Cilj predmeta je kritičko usvajanje, razumijevanje i vrednovanje: pojma (vojne) pedagogije, njezinog predmeta, metodologije i područja istraživanja; teorije kurikuluma vojnog obrazovanja; andragoške teorije; područja i sadržaja obrazovnih standarda vojne pedagogije; didaktičke i metodičke sustave nastave i cjeloživotnog učenja u vojnom obrazovanju.