Kolegij Teorije dječjega jezičnog razvoja studenti su slušali tijekom zimskog semestra, a sada je otvoren za pristup studentima isključivo u svrhu polaganja ispita.

Teorija kognitivnog razvoja - Piaget; Razvoj ličnosti; Psihosocijalna teorija ličnosti - Erikson; Razvoj motorike; Razvoj govora; Moralni razvoj - Kohlbergova teorija; Emocionalni razvoj; Socijalni razvoj i zrelost; Roditeljstvo; Školska dječja dob; Pubertet i adolescencija; Rana zrela dob; Zrela dob; Starost

Kolegij Hrvatski jezik akademske komunikacije namijenjen je studentima sveučilišnoga diplomskog studija "Rani i predškolski odgoj i obrazovanje". Cilj mu je osposobiti studente za pisanu i govorenu uporabu znanstvenoga funkcionalnog stila jezičnoga izražavanja u raznim okolnostima akademske komunikacije te razviti njihovu sposobnost razumijevanja, anaiziranja i stvaranja akademskih i znanstvenih tekstova. Svrha je kolegija osposobiti studente za znanstveno pisanje i govorenje u skladu s uzusom akademskog komuniciranja, sa zakonitostima znanstvenog izražavanja hrvatskim jezikom i uz neizostavno poštovanje svih odredaba akademske etike.

Kolegij Dijalektologija hrvatskoga jezika namijenjen je studentima Učiteljskog studija, modula Hrvatski jezik. Njime će studenti steći uvid u dijalektnu razgranatost hrvatskoga jezika te u znanstveni opis hrvatskih narječja, dijalekata i mjesnih govora. Cilj je kolegija osposobiti studente za razumijevanje složene govorne stvarnosti u kojoj se odvija odgoj i obrazovanje na različitim područjima Republike Hrvatske, kao i za proučavanje te stvarnosti.  Sve u svrhu primjerenoga učiteljskog poticanja dječjega jezičnog razvoja, komunikacije i jezičnog stvaralaštva u kontekstu okomite dvojezičnosti.

- Uloga prevencije rizičnosti i razvoj zdrave ličnosti- Stres i trauma -rizični faktori za razvoj i prilagodbu ličnosti- Pravni okvir zaštite djece i maloljetnika- Tjelesno zlostavljanje- Seksualno zlostavljanje- Emocionalno zlostavljanje i zanemarivanje- Međuvršnjačko nasilje- Zlostavljanje između nastavnika i učenika- Maloljetnička delinkvencija- Ovisnosti kod učenika- Učenici s psihičkim smetnjama i poremećajima, prevencija suicida- Uloga nastavnika u prevenciji- Suradnja nastavnika s roditeljima u prevenciji rizičnog ponašanja- Suradnja škole, policije, zdravstva i šire zajednice

Kolegij upoznaje studente s anglofonim zemljama i njihovim kulturama. Težište je na kulturama Ujedinjenoga kraljevstva, Irske i Sjedinjenih američkih država.

The course introduces students to the English- speaking countries and their respective cultures. The focus is on the cultures of the United Kingdom, Ireland and the USA.

Kolegij Govorništvo obvezan je kolegij na integirarome prediplomskome i diplomskome studiju Učiteljskome studiju (modul hrvatski jezik) u 9. semestru. 

Kolegij Hrvatska gramatika obvezan je kolegij na integriranome preddiplomskome i diplomskome studiju Učiteljski studij u 1. semestru. 

U ovom ćete kolegiju prošiti svoje znanje o povijesti hrvatskoga jezika, o verbalnoj i neverbalnoj komunikaicji i njezinim zakonitostima. Uz to, ulazimo u sam predmet Hrvatski jezik i njegove domene te se podrobnije bavimo područje jezika i komunikacija, odnosno jezičnoga izražavanja. Proći ćemo sve jezične djelatnosti, obilježja pisanoga i govorenoga jezika, analizirat ćemo jezične vježbe na svim razinama, isporbati sve vrste vježbi, učiti o ocjenjivanju učeničkih radova, te proširivati svoje znanje iz leksikologije. 

Developing Skills in English 1
 
The aim of this course is to enable students to develop oral and written communication skills in English.

Developing Skills in English 2
 
The aim of this course is to enable students to develop oral and written communication skills in English.

Cilj je kolegija Jezično izražavanje osvijestiti kod studenata, budućih odgojitelja, potrebu njegovanja vlastitoga jezičnog izražavanja te praćenja i poticanja dječjega jezičnog razvoja. U ostvarivanju toga cilja studentima se nude brojni sadržaji iz funkcionalne stilistike hrvatskoga jezika, iz govorništva za odgojitelje te iz područja dječjega ovladavanja jezikom i dječjega jezičnoga izražavanja. Studenti će tim sadržajima ovladati putem predavačke i seminarske nastave, aktivnim sudjelovanjem te pisanim i govorenim izražavanjem.

Cilj je kolegija Jezično izražavanje osvijestiti kod studenata, budućih odgojitelja, potrebu njegovanja vlastitoga jezičnog izražavanja te praćenja i poticanja dječjega jezičnog razvoja. U ostvarivanju toga cilja studentima se nude brojni sadržaji iz funkcionalne stilistike hrvatskoga jezika te iz područja dječjaga usvajanja jezika i dječjega jezičnoga izražavanja. Studenti će tim sadržajima ovladati putem predavačke i seminarske nastave, aktivnim sudjelovanjem te pisanim i govorenim izražavanjem.

U ovome se kolegiju engleskoj gramatici pristupa analitički. Nastoji se objasniti odnose unutar jezika te jezika i izvanjezične zbilje.Uz predavanja, gdje se gramatici (i jeziku općenito) pristupa teorijski, postoje i vježbe gdje se uz pomoć brojnih zadataka i analize različitih vrsta diskursa studentima nastoji objasniti  funkcioniranje gramatike u komunikaciji.

The course provides an analytical approach to English grammar. It explains various relationships within (the) language, as well as complex relationships between language and  the extralinguistic world.  

The course is divided into lectures (the theoretical part ) and workshops, where various grammar exercises and analyses of different types of discourse provide better insight into the functioning of grammar in communication.

Applied Linguistics in English 2

This course deals with figurative language in EFL, discourse analysis, lexicographic resources and electronic corpora. Upon the completion of the course, the students will be able to apply the notion of conceptual motivation in teaching figurative language, will be able to create and/or adjust teaching materials by taking into account the usage-based approach to language, and will be able to use corpora and lexicographic resources in teaching EFL.