Na kolegiju se obrađuju sljedeće teme: Kristalne strukture, Kemijske veze u krutinama, Kristalografija i difrakcijske tehnike, Ostale tehnike karakterizacije čvrstog stanja, Kristalni defekti, Interpretacija faznih dijagrama, Električna svojstva tvari, Supravodljivost, Magnetska svojstva tvari, Optička svojstva tvari, Spojevi posebnih svojstava, cement, staklo, Termo- i foto- efekti, Sintetske metode u kemiji čvrstog stanja. Studenti u sklopu kolegija obrađuju zadane seminarske teme iz aktualne znanstvene problematike.

Materija i energija, osnovni kemijski zakoni, mjerenja, ioni i molekule. Studij osnovnih pojmova i saznanja o atomskoj, molekulskoj i kristalnoj strukturi tvari, prirodi i tipovima kemijske veze, molekulskoj geometriji, molekulskim orbitalama, periodnom sustavu elemenata. Upoznavanje fizikalno-kemijskih zakonitosti izučavanjem svojstava plinova, otopina, krutih tvari. Uvod u kemiju kompleksnih spojeva, radio i nuklearnu kemiju. Osnove elektrokemije, kemijske kinetike i ravnoteže. Osnove termokemije. Na seminarima se stječu potrebne rutine u rješavanju stehiometrijskih zadataka, utvrđuje gradivo predavanja i praktikuma uz korištenje suvremenih nastavnih pomagala.

Ravnoteža: plinovi i plinski zakoni, I i II zakon termodinamike, promjene čistih tvari, fazni dijagrami, svojstva otopina, jednostavne smjese, termodinamika miješanja, aktivitet. Kemijska ravnoteža: Le Chatelierov princip, ravnotežna elektrokemija, elektrokemijske ćelije, standardni potencijali.Struktura tvari: kvantna teorija, Schroedingerova jednadžba, atomske strukture i atomski spektri.