Stjecanje znanja o prirodnim organskim spojevima i osnovnim metodama izolacije i pročiščivanja biološki aktivnih supstancija iz prirodnih izvora

Osnovni principi kemijskih međuatomskih i međumolekulskih veza, te zakoni simetrije u kristalima. Pregled glavnih strukturnih tipova u anorganskoj kemiji. Kristalne strukture metala, legura, ionskih kristala, kompleksnih spojeva i organskih spojeva s osvrtom na kristalne strukture proteina, s ciljem razumijevanja molekulskih i kristalnih struktura. Analiza odnosa strukture i fizikalno-kemijskih svojstava kristalnih tvari. Sistematika kristalokemije. Pregled metoda koje se koriste pri određivanju strukture tvari.

Osnovni cilj kolegija Fizika 1 je upoznavanje studenata s fundamentalnim postavkama i zakonima fizike (mehanike, titranja i valova, termodinamike) kao cjelovitim znanstvenim nazorom, koji ne samo da objašnjava ogromnu većinu pojava u prirodi, već i omogućuje proricanje novih zakonitosti. 

Na kolegiju se obrađuju osnovni pojmovi elektronske strukture, kemijske veze i strukture molekula i kristala. Veza, strukture i svojstva elemenata i spojeva. Kovalentna, ionska i metalna veza. Radiokemija. Kristalna građa i rentgenska difrakcija. Kemija kompleksnih spojeva. Na seminarima se obrađuju aktualne teme iz područja anorganske kemije na temelju radova iz znanstvene literature (studenti sami referiraju radove), te utvrđuje gradivo kroz rješavanje zadataka.

Molekulske strukture, Born-Oppenheimerova aproksimacija, molekulska simetrija. Spektroskopija: rotacijski i vibracijski spektri, elektronski prijelazi, laseri, nuklearna magnetska rezonancija. Promjene tvari:kinetička teorija plinova, difuzija, otopine elektrolita, red kemijskih reakcija, kinetika složenih reakcija, kataliza-homogena, autokataliza i heterogena, fotokemija, dinamika molekulskih interakcija, rekcije na površinama, adsorpcija

Na kolegiju se obrađuju sljedeće teme: Kristalne strukture, Kemijske veze u krutinama, Kristalografija i difrakcijske tehnike, Ostale tehnike karakterizacije čvrstog stanja, Kristalni defekti, Interpretacija faznih dijagrama, Električna svojstva tvari, Supravodljivost, Magnetska svojstva tvari, Optička svojstva tvari, Spojevi posebnih svojstava, cement, staklo, Termo- i foto- efekti, Sintetske metode u kemiji čvrstog stanja. Studenti u sklopu kolegija obrađuju zadane seminarske teme iz aktualne znanstvene problematike.

Materija i energija, osnovni kemijski zakoni, mjerenja, ioni i molekule. Studij osnovnih pojmova i saznanja o atomskoj, molekulskoj i kristalnoj strukturi tvari, prirodi i tipovima kemijske veze, molekulskoj geometriji, molekulskim orbitalama, periodnom sustavu elemenata. Upoznavanje fizikalno-kemijskih zakonitosti izučavanjem svojstava plinova, otopina, krutih tvari. Uvod u kemiju kompleksnih spojeva, radio i nuklearnu kemiju. Osnove elektrokemije, kemijske kinetike i ravnoteže. Osnove termokemije. Na seminarima se stječu potrebne rutine u rješavanju stehiometrijskih zadataka, utvrđuje gradivo predavanja i praktikuma uz korištenje suvremenih nastavnih pomagala.

Ravnoteža: plinovi i plinski zakoni, I i II zakon termodinamike, promjene čistih tvari, fazni dijagrami, svojstva otopina, jednostavne smjese, termodinamika miješanja, aktivitet. Kemijska ravnoteža: Le Chatelierov princip, ravnotežna elektrokemija, elektrokemijske ćelije, standardni potencijali.Struktura tvari: kvantna teorija, Schroedingerova jednadžba, atomske strukture i atomski spektri.