Cilj kolegija je upoznavanje studenata s metodama koje omogućuju donošenje ključnih odluka u poslovanju poduzeća,  a koji su neophodna podloga za daljnje usavršavanje u primjeni alata u odlučivanju u poslovanju. Cilj je stjecanje neophodnih vještina za ekonomsku analizu ključnih problema malih poduzetnika. Cilj je osposobiti studente za donošenje optimalnih poslovnih odluka u gospodarskim subjektima.

Teme:

1.Uvod u kolegij i detaljni izvedbeni plan nastave. Metode razdvajanja troškova. Analitička metoda razdvajanja troškova.
2.Metoda procjene, metoda grafičke interpolacije, metoda računske interpolacije
3.Metoda varijatora i metoda najmanjih kvadrata u razdvajanju troškova
4.Poslovni uspjeh poduzeća
5.Apsolutna mjerila uspješnosti poslovanja. Vrste relativnih mjera uspješnosti poslovanja
6.Proizvodnost, ekonomičnost i rentabilnost
7.Ekonomika resursa

8. Ekonomika poslovnih funkcija. Ekonomika nabave, skladištenja i zaliha

9. Ekonomika proizvodnje. Ekonomski zakoni proizvodnje

10. Ekonomika prodaje i ekonomika transporta

11. Ekonomika investicija

12. Dinamičke metode investicijske kalkulacije-postupak diskontiranja i ukamaćivanja, metoda neto sadašnje vrijednosti investicija

13. Dinamičke metode investicijske kalkulacije-metoda interne stope prinosa investicije

14. Statičke metode investicijske kalkulacije

15. Planiranje otplate investicijskog kredita