Razviti sklonost za timski rad, interakciju i suradnju služeći se WEB alatima nove generacije

Upoznavanje s osnovnim ekološkim konceptima u cilju razumijevanja ovisnosti čovjeka o lokalnom i globalnom okolišu. Usvojiti osnovna znanja iz ekologije neophodna za razumijevanje važnosti poznavanja i očuvanja cjelokupne prirodne baštine Hrvatske te lokalnih prirodnih vrijednosti. Upoznavanje osnovnih koncepata održivog razvoja i odgoja i obrazovanja za održivi razvoj.

U okviru kolegija obrađuju se osnovne činjenice o postanku razvoju i promjenama koje su se događale na tlu Hrvatske od vremena kasne antike do današnje neovisne Republike Hrvatske. Studenti će biti upoznati s prvim političkim i ekonomskim procesima hrvatskog naroda, formiranja vlasti i prihvaćanja novih kulturnih i socio - ekonomskih obrazaca. Potom će se u programu rada staviti poseban naglasak na uzročno posljedično povezivanje brojnih događaja koji su doveli do formiranja građanske Hrvatske u drugoj polovici 19 stoljeća. Studenti će usporedno s predavanjima morati izabrati te metodološko ispravno napisati seminarski rad koji će se tematski odnositi na političku, kulturnu i gospodarsku povijest hrvatskoga naroda.