Nakon odslušanih predavanja, proučene literature i položenog ispita iz kolegija Leksikologija hrvatskog standardnog jezika studenti će biti osposobljeni: definirati temeljne i specifične pojmove iz područja leksikologije;  samostalno promišljati o leksičko-semantičkim odnosima (sinonimiji, antonimiji; polisemiji, homonimiji i sl.);  primijeniti usvojene pravopisne, pravogovorne, fonološke, morfološke i sintaktičke i leksičke norme u pisanom i usmenom iskazu;  razumjeti vrijednosti govorne i pisane komunikacije i njegovanja jezične kulture.

Jezik kao baština. Razvoj jezika.  Hrvatska narječja i odnos hrvatskih narječja prema standardnome jeziku.  Početci pismenosti u Hrvata.  Spomenici hrvatske jezične kulture.  Knjižna jezična baština.   Hrvatska pisma. Razvoj latiničke grafije. Razvoj hrvatske leksikografije. Hrvatske gramatike. Hrvatski pravopisi. Jezikoslovni portreti.  Kulturna baština kao poticaj  jezičnoga razvoja učenika.

Nakon položenog ispita iz ovoga kolegija studenti će biti sposobni:

- razumjeti i interpretirati temeljne pojmove likovnog jezika,

- steći temeljna znanja o različitim oblicima umjetničkog stvaralaštva kroz povijest umjetnosti,

- razvijati sposobnost vrednovanja umjetničkih oblika u kontekstu povijesnih razdoblja u kojima nastaju,

- steći temeljna znanja o osnovnim likovnim tehnikama; crtačkim, slikarskim, kiparskim, grafičkim te tehnikama prostorno – plastičkog oblikovanja

- stvarati vlastite vrijednosne stavove i razvijati poštovanje prema nacionalnoj umjetničkoj baštini,

Kolegij obuhvaća temeljne spoznaje o proučavanju književnosti (prikaz književnopovijesnih razdoblja, klasifikaciju književnih tekstova, filološku analizu te prikaz razičitih pristupa u proučavanju književnosti).

Samostalni rad na računalu i korištenje tabličnih kalkulatora, poznavati principe baza podataka

Uvod u programiranje, odjel u Gospiću