Cilj predmeta je osposobiti studente za razumijevanje poetike književnih vrsta starije i novije hrvatske književnosti te svjetonazora pojedinih razdoblja hrvatske književnosti; razviti sposobnost čitanja, razumijevanja, tumačenja i procjenjivanja književnih djela; proširiti usvojena znanja o životima i djelovanju hrvatskih pisaca; upoznati se s nacionalnom kulturnom baštinom koja hrvatsku književnost stavlja u europski kontekst.

Kroz kolegij će se obraditi osnove pisane učiteljske pripreme za nastavne jedinice (forma, sadržaj), snalaženje u prostoru s terenskim izlaskom, primjeri pojedinih nastavnih metoda rada.

Nakon položenog ispita iz ovoga kolegija studenti će biti sposobni:

- razumjeti i interpretirati temeljne pojmove likovnog jezika,

- steći temeljna znanja o različitim oblicima umjetničkog stvaralaštva kroz povijest umjetnosti,

- razvijati sposobnost vrednovanja umjetničkih oblika u kontekstu povijesnih razdoblja u kojima nastaju,

- steći temeljna znanja o osnovnim likovnim tehnikama; crtačkim, slikarskim, kiparskim, grafičkim te tehnikama prostorno – plastičkog oblikovanja

- stvarati vlastite vrijednosne stavove i razvijati poštovanje prema nacionalnoj umjetničkoj baštini,

Suvremena metodika hrvatskog jezika, posebice metodika književnosti, lektire i medijske kulture te primjena istih u radu s učenicima od 1. do 4. razreda osnovne škole.