Terenska nastava obvezni je kolegij koji se izvodi u ljetnom semestru te uključuje stručni obilazak pojedinih dijelova RH.

Stjecanje teoretskog i praktičnog znanja o geografskim informacijskim sustavima (objasniti pojam GIS, definirati dijelove i funkcije sustava, objasniti različite koordinatne sustave, kartografske projekcije te mogućnosti transformacije i georeferenciranja podataka); osposobiti studente da samostalno prikupljaju, analiziranju i vizualiziraju geografske podatke (izvršiti prikupljanje i obradu prostornih i atributnih podataka pomoću GIS alata, opisati metodologiju projektiranja GIS baze podataka, definirati različite vrste i formate GIS podataka, samostalno provoditi prostorne upite i analize korištenjem GIS alata, objasniti važnost metapodataka i standardizacije prostornih podataka, vizualizirati GIS baze i izrađivati tematske karate); kreiranje vektorskih i rasterskih modela te razvijanje sposobnosti GIS razmišljanja i zaključivanja; vektorski i rasterski model podataka – prednosti i nedostatci; vrste modela; krajobraz – metode, alati, pristupi i razine proučavanja; dostupnost podataka i alata za geografske analize.

 1. Definirati pojam GIS, mogućnosti i funkcije sustava;
 2. Demonstrirati i objasniti različite koordinatne sustave, kartografske projekcije;
 3. Demonstrirati mogućnosti transformacije podataka;
 4. Izvršiti prikupljanje i obradu prostornih i atributnih podataka pomoću GIS alata;
 5. Demonstrirati metodologiju projektiranja GIS baze podataka;
 6. Definirati različite vrste i formate GIS podataka;
 7. Samostalno provoditi prostorne upite i analize korištenjem GIS alata;
 8. Objasniti važnost metapodataka i standardizacije prostornih podataka;
 9. Vizualizirati GIS baze i izrađivati tematske karate;
 10. Usvojiti teoretska i praktična znanja o geografskim informacijskim sustavima;
 11. Upoznati metode, tehnike i procedure GIS-a;
 12. Analizirati geografski prostor, korištenjem različitih alata, te dobiti egzaktne izlazne rezultate;
 13. Razumjeti proces modeliranja i geoprocesiranja podataka.

Usvojiti osnovne pojmove iz industrijske geografije, lokacijske faktore, razvoj industrije, moderne odnose u industriji.
Stvaranje kritičkog mišljenja, kompetencija
Upoznavanje s teorijama lokacije i prostorne organizacije industrije.
Objasniti funkcioniranje teritorijalnih industrijskih sistema u prostoru.
Otkrivanje procesa i mehanizama regionalnog razvoja industrije.
Upoznavanje procesa koje industrija pokreće u geografskom prostoru- deagrarizacija, urbanizacija, deruralizacija.
Prepoznati stare i nove industrijske regije u svijetu,kao i nove industrijske sile.
Upoznati se s procesima deruralizacije, transformacijom okoliša pod utjecajem industrije
Objasniti industrijski razvoj Hrvatske, industrijske regije u zemlje, razvoj pojedinih industrijskih grana

U kolegiju se obrađuje atmosferska cirkulacija na planetarnoj, sekundarnoj i lokalnoj razini zatim klasifikacija klima, klimatske promjene te utjecaj klime na razne ljudske djelatnosti.

U kolegiju se obrađuju prirodno i društevno-geografska obilježja kontinenta kao i odabranih država iz svih regije Afrike.

U kolegiju se obrađuju prirodno i društevno-geografska obilježja kontinenta kao i odabranih država iz svih regije Afrike.

U kolegiju se obrađuje atmosferska cirkulacija na planetarnoj, sekundarnoj i lokalnoj razini zatim klasifikacija klima, klimatske promjene te utjecaj klime na razne ljudske djelatnosti.

Usvojiti osnovne pojmove iz industrijske geografije, lokacijske faktore, razvoj industrije, moderne odnose u industriji.
Stvaranje kritičkog mišljenja, kompetencija
Upoznavanje s teorijama lokacije i prostorne organizacije industrije.
Objasniti funkcioniranje teritorijalnih industrijskih sistema u prostoru.
Otkrivanje procesa i mehanizama regionalnog razvoja industrije.
Upoznavanje procesa koje industrija pokreće u geografskom prostoru- deagrarizacija, urbanizacija, deruralizacija.
Prepoznati stare i nove industrijske regije u svijetu,kao i nove industrijske sile.
Upoznati se s procesima deruralizacije, transformacijom okoliša pod utjecajem industrije
Objasniti industrijski razvoj Hrvatske, industrijske regije u zemlje, razvoj pojedinih industrijskih grana

Geografski informacijski sustavi I

Sadržaj kolegija obuhvaća upoznavanje s problematikom broja hrvatskih otoka, definiranja otoka, a time i definiranja hrvatskog otočnog prostora. Posebna pozornost posvećena je prirodno-geografskoj osnovi razvoja hrvatskih otoka te društveno-gospodarskim procesima koji su u pojedinim povijesnim razdobljima uvjetovali nastanak i razvoj otočnih naselja te evoluciju specifičnog otočnogkrajolika. Zasebno su obrađeni pojedini aspekti gospodarskog razvoja otoka tijekom prošlosti i u suvremeno doba. Stanovništvo hrvatskih otoka, kao glavni nositelj razvoja tog prostora, zasebno je izdvojeno i analizirano, a posebna pozornost u demografskom aspektu razvoja otoka, posvećena je suvremenim problemima depopulacije i starenja otočnog stanovništva. Poradi boljeg razumijevanja otočnog prostora i problema s kojim se taj prostor suočava, u sklopu kolegija je predviđen i poludnevni obilazak jednog od zadarskih otoka. Kroz seminarske radove studenti će detaljnije obraditi pojedine teme vezane uz problematiku eksploatiranja prirodne osnove otočnog prostora ili pojedinih otočnih skupina, njihovog gospodarskog i demografskog razvoja te prometnog povezivanja.