Kolegij upoznaje studente s historijsko-geografskim konceptom koji u središte promatranja postavlja međuodnos povijesnih događanja i geografskih elemenata. Dakle, pojašnjavaju se prostorno-vremenska zbivanja i njihov utjecaj na organizaciju i preobrazbu prostora i ljudskog društva. Na taj način predmet proučavanja su interakaktivne veze između društva i (povijesnog i geografskog ) prostora. Polazeći od uzajamnog odnosa čovjeka i prostora, ali i kulturno-civilizacijskih dodira i prožimanja  objašnjavaju se pojedine promjene koje su nastale tijekom prošlosti na Zemljinoj površini i značaj prirodnogeografskih uvjeta za razvoj i formiranje društvenih odnosa.

Hrvatska je tradicionalno iseljenička zemlja što je značajno utjecalo na njezin demografski razvoj tijekom prošlosti, ali i u novije doba. U okviru kolegija će se obraditi povijest iseljavanja iz Hrvatske kroz najvažnija emigracijska razdoblja. Utvrdit će se osnovni emigracijski valovi iz RH. Zasebno će se obraditi razlozi iseljavanja u pojedinim razdobljima te pull čimbenici koji su uvjetovali odabir pojedinih zemalja kao država destinacija hrvatskih iseljenika. Utvrdit će se broj iseljenika u prošlosti tebroj onih koji su bili dio povratničke struje. Temeljem rezultata novijih popisa stanovnika utvrdit će se trenutni broj hrvatskih iseljenika i njihovih potomaka u državama u kojima su najzastupljenijičime  će  se  omogućiti  predodžba  geografske  rasprostranjenosti  hrvatskih  iseljenika  u  svijetu. Objasnit  će  se  trenutno  stanje  po  pitanju  vanjske  emigracije  s  posebnim  osvrtom  na  razloge iseljavanja te dobno-spolni i obrazovni sastav iseljenika.

Kolegij obrađuje posebnosti geografskog položaja veličine i obuhvata Latinske Amerike, pri čemu se definiraju granice Srednje i Južne Amerike te pojam Latinske Amerike. Kroz nastavne cjeline obuhvaća opće prirodnogeografske i sociogeografske značajke prostora. Analizira se povijest naseljavanja i teritorijalnih i političkih promjena te utjecaj istih na današnje regionalne, gospodarske, demografske i opće geopolitičke prilike. Drugi dio predavanja obuhvaća pregled pojedinih regija i  država Srednje i Južne na temelju općih geografskih, gospodarskih, etničkih, povijesnih i drugih kriterija

U ovom kolegiju dati će se pregled razvoja turizma i Europi i cijelom Svijetu; nastanak, razvoj i suvremeni trendovi. Upoznati će se ključni čimbenici turističkog razvoja pojedinih regija, s naglaskom na prirodnu i kulturnu baštinu. Regionalni pregled turističkih regija odnositi će se na upoznavanje najznačajnijih turističkih destinacija Svijeta, od Europe preko Angloamerike i Latinske Amerike , Azije s Oceanijom i Australijom do Afrike.  Isto tako analizirati će se održivost pojedinih turističkih područja kroz indikatore održivosti, kroz primjere dobrih praksi i putem seminarskih izlaganja čiji je cilj detaljnije upoznavanje pojedinih vrsta i oblika turizma u pojedim turističkim destinacijama Svijeta.