Na kolegiju će se definirati usmena književnost kao specifična forma usmenoknjiževnoga stvaralaštva te usmeno-književni rodovi i vrste. U fokusu će biti bajka kao usmenoknjiževna vrsta, njezine poetske osobitosti te različiti teorijski pristupi (morfološki pristup Vladimira Proppa i Andrea Jollesa, stilistička perspektiva Maxa Luthija te psihaonalitički pristup Bruna Bettelheima i Marie-Louise von Franz)  Posebna će se pozornost posvetiti interferenciji hrvatske usmene književnosti i hrvatske dječje književnosti.

Ljudska prava, dječja prava, temeljni pojmovi i problemi; Dječja prava u međunarodnim i domaćim dokumentima; Sadržaj i značenje Konvencije o pravima djeteta; Dječja prava u kontekstu suvremenog shvaćanja djetinjstva; Kontroverze oko prava na privatnost i autonomije u vezi djece; Primjeri kršenja prava djeteta; Zlostavljanja i povrede prava temeljem pogrešnog postupanja u vezi djece; Pluralizam i izazovi suvremenog svijeta u vezi pitanja i problema tretiranja dječjih prava;Prava djece u kontekstu odgoja za razvoj i življenje vrijednosti demokratskog društva

Osobitost dječjeg iskaza; Zakonitosti i norme ispravnog razvoja govora; Osnovna načela poticanja razvoja govora prema dobi djeteta; Govorne djelatnosti: pokretanje, oblikovanje, glasničenje; Retoričke figure: logičke figure, figure misli, tropi, figure riječi, sintaktičke figure; Povezanost glazbenih i jezičnih elemenata; Akustičke govorne vrjednote: intonacija, intenzitet, stanka, rečenični tempo, boja glasa; Vizualne govorne vrednote: mimika, gesta; Vježba za glas i izgovor;  Dječja tvorba riječi; Pseudopojmovi; Značaj igre u razvoju dječjeg govornog stvaralaštva; Metodičko osmišljavanje razvoja dječjeg  govornog stvaralaštva kroz različite govorne vrste: opisivanje; pričanje, pripovijedanje, dramske igre; Kreativno izražavanje djece na zavičajnom idiomu; Poticanje sposobnost izražavanja vlastitih doživljaja i osjećaja.

- metodički pristup za rad s djecom predškolske dobi
- kritički i estetski osvrt prema glazbenim djelima
- demonstracije i korištenje osnovnih elemenata glazbenog sluha u kreativnom glazbenom izrazu
- aktivnim sudjelovanjem kod predavanja i vježbi, točnije pjevanjem dječjih pjesmica i simulacijom aktivnosti biti osposobljeni za učenje pjesme i samostalno izvođenje što će kontinuiranim radom u vrtiću omogućiti razvijanje muzikalnosti i glazbenog sluha, ritma i glazbenih elemenata, izrade pojedinih komponenata (ritma, melodije) i ponavljanja melodija kod aktivnosti pjevanja
- studenti koji su se odlučili za zvanje odgojitelja trebaju imati prije svega želju za stjecanjem  znanja, vještina i kompetencija te određenu ljubav i sklonost glazbi i kreativnosti, što će moći prenositi na djecu

Kolegij Istraživačko-spoznajni integrirani kurikul je obvezni nstavni predmet u VI. semestru preddiplomskog sveučilišnog studija Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.

Cilj predmeta je upoznati studente s metodologijom znanstvenih istraživanja, znanstvenim metodama, postupcima prikupljanja i obrade podataka. Planiranje, tijek provedbe i osnovne procedure u organizaciji znanstvenog rada uopće i posebice rada u području odgoja i obrazovanja.