Informatika na drugoj godini RN

Kolegij sadrži sljedeće teme:

 • Sastavnice glazbenog jezika (melodija, harmonija, ritam, boja, slog)
 • Glazbena kultura antičke Grčke i Rima
 • Glazba srednjeg vijeka
 • Renesansa
 • Barok
 • Pretklasika i bečka klasika
 • Predstavnici bečke klasike
 • Romantizam i predstavnici romantizma
 • Slavenska glazba 19. Stoljeća
 • Opera u 19. Stoljeću
 • Glazbeni impresionizam i ekspresionizam
 • Glazbeni smjerovi 20. Stoljeća
 • Glazba u Hrvatskoj i predstavnici hrvatske umjetničke glazbe
 • Hrvatska tradicijska glazba
 • Terenska nastava (odlazak na koncert uz vlastiti osvrt – nije nužno zadnja cjelina kolegija već je ovisan o koncertnoj ponudi u Zadru.)

Filozofija odgoja, odgoj građana i uloga književne imaginacije; Književna imaginacija M.C.Nussbaum, uloga emocija i pitanja suosjećanja; Karakteristike pristupa sposobnostima M.C.Nussbaum; Književna imaginacija i odgoj kritičkog mišljenja; Nussbaum o odgoju građana svijeta; Globalizacija, profit i vrednovanje obrazovanja danas; Književna imaginacija i odgoj humanosti; Položaj humanistike i pitanja odgoja danas, izazovi i opasnosti;Filozofija odgoja i pitanja feminizma; Mogućnosti primjene književne imaginacije u odgoju učenika, otvorenost i razvoj perspektiva

Nakon položenog ispita iz ovoga kolegija studenti će biti sposobni:

- definirati temeljne i specifične pojmove iz područja leksikologije;
- samostalno promišljati o leksičko-semantičkim odnosima (sinonimiji, antonimiji; polisemiji, homonimiji i sl.);
- primijeniti usvojene pravopisne, pravogovorne, fonološke, morfološke i sintaktičke i leksičke norme u pisanom i usmenom iskazu;
- razumjeti vrijednosti govorne i pisane komunikacije i njegovanja jezične kulture;
- samostalno se služiti stručnom literaturom i normativnim priručnicima.

Naziv i pojam književnosti. Temelji proučavanja književnosti. Područje znanosti o književnosti (povijest književnosti, teorija i kritika). Kratki prikaz temeljnih književnopovijesnih razdoblja. Stih( vrste versifikacijskih sustava) . Književni rodovi i vrste. Terminološka određenja: književne epohe, književna razdoblja, književni pravci i stilske formacije.  Stil, stilske figure. Stihovni oblici (lirika i epika) . Umjetnička proza. Trivijalna književnost. Drama i kazalište. Kratka priča, novela, esej, feljton.  Upoznavanje sa žanrovima iz dječje književnosti : slikovnica, dječja priča, dječja poezija, dječji roman, basna, igrokaz, strip.Prikaz suvremenijih pristupa u interpretaciji književnih djela. Poststrukturalizam i dekonstrukcija . Novi historizam i postkolonijalna teorija. Feministička teorija. Imagologija. Kulturalni studiji.

Kolegij je osmišljen kao drugi od triju jednosemestralanih kolegija vezanih uz likovnoumjetničko područje trodimenzionalnog oblikovanja te uz područje primijenjene umjetnosti i dizajna. Na kolegiju se studenti podrobnije, teorijski i praktično upoznaju s punom plastikom, figurom i mobilom te s kiparskim temama poput biste i apstraktne skulpture. Na kolegiju studenti istražuju mogućnosti gline kao kiparskog materijala, tehnologiju lijevanja pune plastike u gipsu (negativ) i drugih materijala (pozitiv) te kombinirane tehnike. Na kolegiju se studenti upoznaju još s područjem industrijskog i produkt dizajna te simuliraju proces nastanka proizvoda od ideje do izrade prototipa.

Uvod u programiranje