Izborni predmet koji se izvodi na preddiplomskom studiju Povijesti i koji mogu upisati svi studenti Sveučilišta u Zadru. Bavi se društvenom poviješću antičke Grčke i Rima.

Predavanja i seminari koji pružaju pregled antičke povijesti Grčke na preddiplomskom studiju Povijesti. 

Sukladno čl. 33, st. 2 te čl. 24, st. 2 (a) Pravilnika o studijima i studiranju (pročišćeni tekst) od 18. ožujka 2019. g. (klasa: 012-01/12-02/34, ur. br. 2198-1-79-06-19-13) studenti i studentice koji nisu prijavili ispit u propisanom roku i na propisani način nemaju pravo pristupanja ispitu u tom roku.

Ako tko bude pokušavao pristupiti ispitu, a da ga nije pravovremeno prijavio, izgubit će pravo izlaska u tom i u prvom sljedećem ispitnom roku.

 

Upoznavanje studenata sa poviješću kao nastavnom i znanstvenom disciplinom. Budući da je tijekom osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja učenicima jedina osnova za razumijevanje povijesti kao znanosti školski udžbenik primarni cilj predmeta je upoznati studente s naravi historiografske produkcije na kojoj se temelje vještine i kompetencije potrebne za održavanje nastave povijesti. Pritom je navedeno neodvojivo od stjecanja vještina usmenog izražavanja, kritičkog čitanja te akademskog pisanja budući da ove vještine predstavljaju temelj svake nastavne i znanstvene discipline.

Po završetku kolegija studenti će moći:

- demonstrirati razumijevanje principa funkcioniranja osnovnoškolske i srednjoškolske nastave povijesti s jedne strane i akademske nastave povijesti s druge strane te steći mogućnost uspostavljanja „mosta“ između njih.

- samostalno koristiti osnovu terminologiju historijske znanosti.

- upoznati se s vrstama povijesne literature i izvora i njihovim korištenjem u nastavi povijesti.

- prepoznati na koje se načine oblikuju historiografski problemi.

- uspješno usvojiti i u praksi koristiti metode pisanje znanstvenog rada.