Uvod u automatizaciju broda i brodskih sustava. Područja automatizacije. Načini opisivanja objekata automatizacije. Signali. Osnovne značajke automatskog upravljanja. Regulacija. Regulacijski krug. Energije i mediji u automatizaciji. Napajanje brodskih sustava automatizacije. Primjena automatskog upravljanja – tehnički i ekonomski aspekti. Kriteriji za odabir stupnja automatizacije. Zahtjevi klasifikacijskih društava. Upravljanje. Relejna logika i relejno upravljanje. Realizacija upravljačkih algoritama pomoću releja. Upravljački elementi. Čitanje relejnih shema. Vremensko i frekvencijsko područje. Prijelazna funkcija. Laplaceove transformacije. Prijenosna funkcija. Vremenski pokazatelji kvalitete. Analiza sustava automatske regulacije. Regulacija. Vremenski članovi – regulatori. Regulacijska djelovanja (P, I, D, PI, PD, PID). Podešavanje parametara regulatora. Iskustvena metoda. Ziegler-Nichols metoda ruba stabilnosti. Ziegler-Nichols metoda prijelazne funkcije. Samo-podešavanje parametara regulatora. Regulacijski krugovi u brodskim sustavima upravljanja. Studije slučaja: sustavi morske i slatke rashladne vode, sustavi ulja i goriva. Kaskadna regulacija. Studija slučaja: sustav goriva s kaskadnom regulacijom. Unaprijedno upravljanje. Studija slučaja: regulacija razine vode u parnom bubnju u sustavu pare. Mjerna osjetila. Standardna mjerna područja. Mehaničke i procesne veličine. Mjerna osjetila sile, momenta, pomaka, udaljenosti, brzine vrtnje, tlaka, temperature, protoka, razine, viskoziteta. Razmještaj i ožičenje senzora. Daljinski prijenos signala. Povezivanje procesa i računala. Uvod u računalno upravljanje procesima u brodskim sustavima. Mjesta upravljanja na brodu. Sustavi nadzora. Centralizirano, distribuirano i integrirano upravljanje. Sklopovska i programska struktura brodskih sustava upravljanja. Sustavi alarma i zaštite. Zahtjevi sigurnosti. Dijagnostika pogrešaka i kvarova. Programabilni logički kontroleri (PLC). Primjene PLC-a. Načini programiranja PLC-a. Sučelje čovjek-računalo (HMI). Arhitektura, komunikacije i tehnička realizacija sustava za nadzor, upravljanje i prikupljanje podataka na brodu. SCADA sustavi. Komercijalni brodski sustavi za nadzor i upravljanje.

Kolegij upoznaje studente sa prirodno-geografskim uvjetima i društveno-gospodarskim čimbenicima razvoja pomorstva tj. pomorskih djelatnosti na određenom području, naglašavajući pritom ulogu i važnost pomorstva u sveukupnom gospodarskom razvoju pojedinih zemalja i regija svijeta, kao i svjetskog gospodarstva u cjelini. Također, namjera je studentima kroz nastavne jedinice kolegija ukazati i objasniti temeljne zadatke pomorske geografije, a to su važnost geoprometnog položaja pojedine zemlje i (ili) regije svijeta u odnosu prema svjetskim pomorskim putovima, razvoj njihova brodarstva i funkciju glavnih luka, mjesto i ulogu u međunarodnoj pomorskoj trgovini i zakonitosti razmještaja te dinamike glavnih robnih tokova na svjetskom pomorskom tržištu.