Cilj kolegija je obrazovanje studenata za praktični rada na pacijentima s oralnim bolestima; usvajanje suvremenih saznanja o oralnim bolestima, mogućnostima dijagnostike i liječenja te povezivanje dosadašnjih saznanja iz opće medicine i njohova primjena u oralnoj medicini

Mobilna protetika 5. godina

Mobilna protetika 4. godina

Mobilna protetika 6. godina

Kolegij Fiziologija i patofiziologija II je obvezni kolegij na drugoj godini Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Dentalne medicine. Nastava je organizirana semestralno i izvodi se u zimskome semestru. Nastava se izvodi u obliku predavanja (30 sati), seminara (30 sati) i vježbi (30 sati), što iznosi ukupno 90 sati (7,5 ECTS). Osnovni cilj ovog kolegija je omogućiti studentu da se primjenom prethodno stečenih znanja iz svih predmeta prve godine studija, a posebno kolegija Fiziologija i patofiziologija I, upozna s normalnom funkcijom kardiovaskularnog, bubrežno-mokraćnog i respiracijskog sustava, kao i patogenetskim mehanizmima koji dovode do poremećaja njihove funkcije, odnosno do pojave bolesti. Primjena sve invazivnijih metoda liječenja bolesti zuba i usne šupljine nameće potrebu cjelovitog pristupa stomatološkom bolesniku, te će stoga upoznavanje funkcije navedenih organskih sustava omogućiti bolje razumijevanje patoloških stanja usne šupljine s kojima se susreću doktori dentalne medicine u kliničkoj praksi.

Kolegij Farmakologija je obvezni kolegij na drugoj godini Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Dentalne medicine i sastoji se od 30 sati predavanja,15 sati vježbi i 45 sati seminara, što čini ukupno 90 sati nastave (7,5 ECTS). Kolegij se izvodi u predavaonicama Medicinskog Fakulteta Sveučilišta u Rijeci.