U sklopu kolegija Anorganska kemija 2 obrađuju se nastavne jedinice: Građa atoma, teorije kovalentne veze, teorije ionske i metalne veze, nuklearne reakcije, Kristalno stanje i rentgenska strukturna analiza i kemija kompleksnih spojeva. U sklopu kolegija studenti obrađuju i izlažu zadanu seminarsku temu.