Opis predmeta:

1. Ovladati osnovama prirodoslovne i matematičke pismenosti kako bi mogli osigurati kvalitetnu komunikaciju s djecom predškolske dobi.
2. U prirodoslovnoj pismenosti naglasak je na poznavanje prirodnih pojava i prirodnih zakona, karakteristika žive i nežive prirode s posebnim osvrtom na razvijanje ekološke svijesti kao i razvijanje istraživačkih sposobnosti uz primjenu prirodoznanstvenih metoda.
3. U matematičkom dijelu studenti upoznaju osnovne matematičke pojmove neophodne za komunikaciju s djecom predškolske dobi.

 

Upoznati odgoj kao komunikacijski proces.

Upoznati odgoj u grupi.

Upoznati modele komunikacije.

Upoznati komunikacijske modele pouĉavanja

Razviti osnovne komunikacijske vještine.

Oblikovati kritiĉki stav prema odgojnoj stvarnosti u grupi.

Ovladavanje osnovnim znanjima iz područja pedagoške teorije i prakse potrebnima za uspješnu organizaciju i provođenje pedagoških aktivnosti i pedagoških procesa u odgojno-obrazovnoj praksi. Spoznati razvojne tendencije alternativnih pedagoških teorija i prakse; spoznati osnovne karakteristike i razvoj školskih sustava.

Ciljevi predmeta su da se studenti upoznaju sa pojmom i predmetom didaktike; da razumiju teorijsko-metodološku utemeljenost didaktike te razumiju i primjenjuju temeljne didaktičke pojmove. Nadalje, cilj je i da se upoznaju sa didaktičkim teorijama te analiziraju i vrednuju elemente nastavne situacije i druge odgojno-obrazovne situacije; da se upoznaju s procesom planiranja i programiranja nastave te da se osposobe za izradu i vrednovanje nastavnog programa kao i da se upoznaju s fazama nastavnog procesa i artikulacijom pojedine nastavne situacije; da vrednuju i primjenjuju načela, metode, tehnologije i medije u nastavi i učenju; da se osposobe za pripremu nastavne situacije; upoznaju s elementima koji utječu na odgojno-obrazovnu klimu te da se osposobe za transfer i interferenciju spoznaja iz didaktike na različite situacije nastave i odgojno-obrazovnih procesa.

Cilj predmeta je da studenti upoznaju različite teorije, sustave i modele procesa nastave i učenja uz kritički i stvaralački odnos prema edukacijskoj teoriji i praksi; da upoznaju različita teorijsko-metodološka ishodišta edukacijskih procesa; da se upoznaju sa razvojnim kontinuitetom nastave; da se upoznaju sa različitim shvaćanjima (teorijama) razvoja i nastave; da upoznaju razliku između tradicionalnih i suvremenih sustava i modela nastave i učenja; da upoznaju različite sustave i modele nastave i njihove posebnosti; da se osposobe za organizaciju nastave u skladu s različitim sustavima i modelima nastave i učenja; da se osposobe za transfer i interferenciju spoznaja na različite situacije edukacijskih procesa; da se motiviraju za istraživački rad na području sustava i modela nastave i učenja.

Cilj predmeta Likovna dramaturgija i lutkarska tehnologija je da studenti razviju vještinu vizualnog i funkcionalnog oblikovanja lutaka i scenografije za lutkarsku predstavu, te steći uvid u stvaranje lutkarske predstave od kreacije do animacije lutaka.

Specifični ciljevi:

-poticati studente na samostalno stvaranje i izražavanje u području lutkarstva s aspekta vizualnog oblikovanja lutkarske predstave

-osposobiti studente za izražavanje u različitim materijalima i likovnim tehnikama u vizualnom oblikovanju lutaka i scenografije

-osposobiti studente za kreiranje kraćih uprizorenja animacijom lutaka

-potaknuti studente da osvjeste važnost vizualnog oblikovanja lutkarske predstave

Kratak sadržaj kolegija: vrste lutaka, scenografija i kostimografija u funkciji lutkarske predstave, vizualni identitet lutkarske predstave,likovna dramaturgija slike,  tehnologije i tehnike u oblikovanju scenskih lutaka i scenografije.

Kolegij se temelji na radu na projektu- oblikovanju likovnoj dramaturgiji i lutkarskoj tehnologiji odnosno oblikovanju lutaka i scenografije za predstavu.

Estetika je obavezni kolegij u ljetnom semestru 2. godine preddiplomskog studija Filozofije na Odsjeku za filozofiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu. 

Poštovane kolegice,

Kako nas je korona virus natjerao u naše gradove, mjesta, kuće i stanove moramo kolegij "Logika" odraditi online, barem dio. 

Ispod ovog Uvoda pojavljivat će se lekcije. Lekcija "Silogizam" već se nalazi malo ispod ovog Uvoda.  

Za svaku lekciju najprije pročitajte uvod koji u sebi sadržava upute za svaku lekciju, pa onda po redu. Svaka lekcija će imati neke zadatke koji će se vrednovati. 

Srdačan pozdrav

Bruno Ćurko

Cilj predmeta je da studenti imaju kompetencije osposobiti učenike osnovnim znanjima i konceptima iz područja informacijske i komunikacijske tehnologije.