Cilj kolegija Odabrana poglavlja meteorologije je upoznavanje studenata sa suvremenim spoznajama u području meteorologije i klimatologije, stjecanje znanja i vještina za analizu i usporedbu atmosferskih procesa različitih vremenskih i prostornih skala. U sklopu ovog predmeta studenti stječu praktično iskustvo rada s meteorološkim i klimatološkim podacima, njihovom statističkom obradom kao i osnovno iskustvo rada s računalnim paketima koji omogućuju njihov prikaz i obradu. Također, cilj je omogućiti velik broj sati praktičnog rada u računalnoj učionici kako bi studenti razvili samostalnost u učenju, obradi podataka i interpretaciji rezultata dobivenih rješavanjem konkretnih problema.

CILJ KOLEGIJA: Naučiti studenta značenju prijenosnih funkcija i funkcija frekventnih odziva, koje se koriste općenito u mjeriteljstvu, te izvođenje praktičnog mjerenja u svrhu njihova određivanja za razne elektromagnetske seizmografe i njegove komponente. Također se uči teorija i dijelovi inercijalnog seizmografa, te opis funkcije modernih, elektroničkih, širokopojasnih, digitalnih seizmografa.NASTAVNI SADRŽAJ:Seizmograf kao mjerni sustav. Karakteristike statičkih i dinamičkih mjernih sustava (prijenosna funkcija i funkcija frekvantnog odziva, nule i polovi). Mehanički seizmograf (jednadžba indikatora, dinamičko povećanje, dijelovi i konstrukcije), elektromehanički seizmograf (dinamičke karakteristike, dijelovi i konstrukcije). Praktično mjerenje i računanje frekventnog odziva seizmografa, širokopojasni seizmografi. Akcelerografi. Vrijeme i GPS.PLAN I PROGRAM KOLEGIJA:1. Seizmograf kao mjerni sustav.2. Karakteristike statičkih mjernih sustava. 3. Karakteristike dinamičkih mjernih sustava.4. Prijenosna funkcija.5. Funkcija frekvantnog odziva. 6. Odziv na Delta i H-funkciju.7. Nule i polovi.8. Mehanički seizmograf (dijelovi i konstrukcije).9. Jednadžba indikatora.10. Dinamičko povećanje.11. Elektromehanički seizmograf (dinamičke karakteristike, dijelovi i konstrukcije).12. Širokopojasni seizmografi.13. Akcelerografi.14. Vrijeme i GPS.15. Praktično mjerenje i računanje frekventnog odziva seizmografa.NAČIN UČENJA:Slušanje izlaganja, proučavanje bilježaka i literature. Izvod jednadžbi. Praktičko slaganje instrumenta i mjerenje veličina koje slijede izvedene jednadžbe. METODE POUČAVANJA:Izravno izlaganjem, izvodom jednadžbi i diskusijom. Samostalno rješavanje zadataka u svezi s izvodima jednadžba. Vođeno praktičko sastavljanje instrumenta iz komponenata. Samostalno sastavljanje pismenog izvješća o mjerenju i rezultatima.NAČIN PRAĆENJA I PROVJERE:Domaće zadaće, pisano izvješće o mjerenju i usmeni ispit.UVJETI ZA POTPIS:Riješene domaće zadaće, obavljeno praktično mjerenje i pozitivno pismeno izvješće o mjerenju i analizi rezultata.NAČIN POLAGANJA ISPITA:Usmeni ispit.

Na kolegiju Seizmologija IV obrađuje se utjecaj heterogenosti Zemlje na seizmičke valove: seizmička atenuacija, raspršenje valova i seizmička anizotropija. Razmatraju se i slobodne oscilacije Zemlje. Uz teorijski pristup, rade se i praktične vježbe.

Meteorološki simboli, mjerenja i motrenja. Analiza visinskih mjerenja - emagram. Osnove satelitske meteorologije i interpretacija satelitskih snimaka. Osnove radarske meteorologije. Prediktabilnost atmosfere i prognostički modeli.  Koncepcijski modeli atmosfere. Numerički modeli za prognozu vremena. Elementi kratkoročne i srednjeročne prognoze vremena. Ansambl prognoze.

U kolegiju Seizmologija III obrađuju se površinski valovi potresa u vertikalno uslojenom sredstvu te se određuje njihova disperzija pomoću računalnih modela i iz zapisa potresa. Analizira se utjecaj lateralne heterogenosti Zemlje na rasprostiranje seizmičkih valova.

Ciljevi predmeta su stjecanje teorijskog i eksperimentalnog znanja iz osnova mehanike i fizike fluida, stjecanje operativnog znanja iz metoda rješavanja numeričkih zadataka iz mehanike i fizike fluida, te postizanje vještine svođenja realnog mehaničkog problema na fizički model i postavljanja odgovarajućih jednadžbi.

CILJ KOLEGIJA: 
Opisati i analizirati tenzor napetosti i deformacije, te transformacije koordinata tenzora. Analizirati elastičku ravnotežu tijela. Savladane analize primijeniti na Zemljinu koru. Primijeniti odnos napetosti i deformacije u realnih tjelesa, posebno za slučajeve kada je on određen modulima elasticiteta. 
Sinteza jednadžbi gibanja i Hookeova zakona u Lameove jednadžbe. Poopćenje Lameovih jednadžba u Navier-Stokesovu jednadžbu. Dokaz i diskusija Lameova teorema. Kirchhoffovo rješenje valne jednadžbe demonstrira retardirane potencijale i djelovanje na udaljenost. Generalizirano se rješenje analizira na četiri slučaja od kojih u jednom valja prepoznati Huygensov princip. Primjena Kirchhoffova rješenja na jednostruke i dipolne modele točkastih izvora valova potresa.NASTAVNI SADRŽAJ:Analiza napetosti. Analiza deformacije. Deformacija površine Zemljine kore. Odnos napetosti i deformacije. Konstante i moduli elasticitetaLameove jednadžbe. Gibanja i potencijali. Kirchhoffovo rješenje valne jednadžbe. Primjena Kirchhoffova rješenja na točkaste izvore elastičkih poremećaja.PLAN I PROGRAM KOLEGIJA:Zimski semestar:1. Definicija napetosti.2. Komponente napetosti.3. Ravnoteža napetosti u točki.4. Ravnoteža napetosti u tijelu.5. Jednadžbe gibanja.6. Akceleracija rotacije.7. Transfomacija komponenata napetosti.8. Analiza deformacije.9. Potencijal pomaka.10. Značenja relativnog pomaka.11. Transformacija komponenata deformacije.12. Potencijal pomaka.13. Deformacija površine Zemljine kore. 14. Odnos napetosti i deformacije.15. Konstante i moduli elasticiteta.