Ovim kolegijem nastoji se upoznati studente s ključnim čimbenicima i metodama razvoja individualne višejezičnosti. Osim društvenih aspekata, raspravljat će se i o psiholingvističkim čimbenicima koji utječu na učenje više novih jezika iz perspektive učenika-pojedinca. Utvrdit će se središnje osobine višejezične sposobnosti i upotrebe više jezika poput mijenjanja koda (code-switching). Posebno će se raspravljati o sljedećim pitanjima: Kakav je utjecaj čimbenika poput društveno-kulturnog konteksta, kulturnih pozadina učenika, situacije u kojoj se uči (privatno/institucionalno), prilika za učenje i društvenog statusa na razvoj višejezičnosti? Kakav utjecaj imaju psiholingvistički parametri, poput pojedinačnih razlika između učenika, strategija učenja, emocija ili međujezičnog utjecaja? Posebna će pažnja biti posvećena na razvoj višejezičnog identiteta i njegove uloge u procesu učenja jezika. Osim toga, istražit će se višejezičnost u obrazovnim kontekstima te novi načini višejezičnog učenja, poput e-učenja, višejezičnog tandemskog učenja itd. Glavni cilj kolegija je prenijeti studentima znanje o čimbenicima koji mogu imati važnu ulogu u postizanju cilja - stvaranje višejezičnog govornika - s obzirom na pojedince i (pojedince kao pripadnike) skupine.