OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA Student će nakon položenog ispita moći: 1. Definirati pojam ''inženjerska geologija'' i ''geološko inženjerstvo'' te opisati povezanost sa srodnim znanostima/strukama. 2. Definirati fizička i mehanička svojstva materijala tla i stijena te opisati utjecaj na inženjersko ponašanje materijala. 3. Opisati metode ispitivanja fizičkih i mehaničkih svojstava materijala tla i stijene. 4. Primijeniti geomehaničku klasifikaciju tla na rezultatima laboratorijskih ispitivanja. 5. Definirati značajke diskontinuiteta i navesti kriterije za klasifikaciju stijenske mase. 6. Opisati utjecaj vode u geotehničkom inženjerstvu i rudarstvo. 7. Opisati endodinamičke i egzodinamičke procese i pojave te objasniti njihov utjecaj u geotehničkom inženjerstvu i rudarstvo. 8. Opisati metode inženjerskogeoloških istraživanja za različite inženjerske namjene. SADRŽAJ PREDMETA RAZRAĐEN PREMA SATNICI NASTAVE T1: Predavanje - Uvod u inženjersku geologiju. Vježbe - Uvodne vježbe T2: Predavanje - Osnove mehanike. Vježbe - Mohrova kružnica T3: Predavanje - Materijali Zemlje: podjele i nazivi u inženjerstvu; Vježbe - Mohr-Coulombova anvelopa sloma T4: Predavanje - Fizička svojstva tla; Vježbe - Granulometrijski dijagram T5: Predavanje - Inženjerska svojstva tla; Vježbe - Dijagram plastičnosti T6: Predavanje - Identifikacija i opis tla; Vježbe - Jednoosna tlačna čvrstoća, modul elastičnosti T7: Predavanje - Materijal stijene; 1. kolokvij T8: Predavanje - Stijenska masa; Vježbe - Rock Quality Designation (RQD) T9: Predavanje - Identifikacija i opis stijena; Vježbe - RMR klasifikacija stijenske mase T10: Predavanje - Površinska i podzemna voda; Vježbe - GSI klasifikacija stijenske mase T11: Predavanje - Trošenje i erozija T12: Predavanje - Pokreti masa. Analize stabilnosti. Vježbe - Grafička analiza stabilnosti T13: Predavanje - Endodinamički proces T14: Predavanje - Inženjerskogeološko istraživanje T15: 2. kolokvij Terenska nastava: Osnove inženjerskogeološkog kartiranja, ucrtavanje inženjerskogeoloških pojava i procesa na topografsku podlogu krupnog mjerila, klasifikacija stijenske mase. OBAVEZE STUDENATA Studenti tijekom semestra imaju obavezu redovito pohađati predavanja i vježbe, polagati 2 kolokvija iz teoretskog znanja i vježbi, na vrijeme izraditi i predati programe i domaće zadaće iz praktičnog rada (vježbe), prisustvovati terenskoj nastavi i izraditi i predati terenski dnevnik. NAČIN POLAGANJA ISPITA Polaganjem kolokvija i predajom programa studenti prikupljaju bodove. Ocjenu se računa iz zbroja svih bodova iz 1. i 2. kolokvija, riješenih zadataka za zadaću i bodova skupljenih dolascima na predavanja i vježbe. Za prolaznu ocjenu, potrebno je sakupiti minimalno 50% bodova iz oba kolokvija, 50% bodova iz dolazaka na predavanja i vježbe, 50% bodova iz zadataka s vježbi (rješavanje preko Merlina), te predati terenski dnevnik. Pismeni ispit je obavezan samo za one koji ne sakupe više od 50% bodova iz oba kolokvija. Na pismenom ispitu se piše cjelokupno gradivo predmeta, a za prolaznu ocjenu potrebno je sakupiti više od 50% bodova iz prvog i drugog dijela predmeta. Ocjena se dodjeljuje prema postotku ostvarenih ukupnih bodova. 50-65% bodova - 2 65-80% bodova - 3 80-90% bodova - 4 90-100% bodova - 5 Ukoliko student nije zadovoljan s ponuđenom ocjenom, može pristupiti usmenom ispitu.

Tvari. Kemijska i fizikalna svojstva tvari. Zakoni kemijskog spajanja. Stehiometrija: relativna atomska i molekulska masa, molarna masa, mol, Avogadrova konstanta, iskazivanje kemijskog sastava. Formule kemijskih spojeva. Kemijske reakcije. Struktura atoma. Elektronska konfiguracija. Periodičnost svojstava elemenata. Energija ionizacije, elektronski afinitet, relativna elektronegativnost po Paulingu. Veličina atoma. Termokemija. Metali. Metalna veza. Kompaktne slagaline metala Izolatori i poluvodiči. Ionska veza. Energija kristalne rešetke. Born-Haberov ciklus. Svojstva ionskih spojeva. Kovalentna veza. Lewisove strukture. Parcijalni ionski karakter kovalentne veze. Struktura molekula. Svojstva kovalentnih spojeva. Međumolekulske interakcije. Van der Waalsove sile. Vodikova veza. Utjecaj molekulskih interakcija na fizička svojstva tvari. Krutine. Alotropija, polimorfija, izomorfija. Svojstva krutog stanja. Difrakcija rendgenskog zračenja na kristalima. Fazni dijagrami čistih tvari. Tekućine. Svojstva tekućina Plinovi. Priroda plinova. Plinski zakoni. Idealni plinovi. Realni plinovi. Kiseline i baze: Arrheniusova, Brönstedova i Lewisova teorija. Neutralizacija. Jakost kiselina i baza. Otopine. Otapanje ionskih, kovalentnih spojeva i plinova. Raoultov zakon. Koligativna svojstva otopina: tlaka para otapala iznad otopine, sniženje tališta, povišenje vrelišta i osmotski tlak. Elektrokemija. Elektrokemijski članci: galvanski i elektrolizni članak. Elektrokemijski niz. Faradayevi zakoni elektrolize.