OPIS KOLEGIJA

ECTS bodovi: 3
Trajanje: jedan semestar
Status: obvezatni
Oblik nastave: 2 sata seminara tjedno
Uvjeti upisa: nema
Ciljevi: razvijanje općih i specifičnih kompetencija u suvremenom hrvatskom standardnom jeziku
Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu: razvijanje općih i specifičnih kompetencija u suvremenom hrvatskom standardnom jeziku
Korištene metode: seminarski rad u manjim grupama
Sadržaj: 1. osnovni pojmovi standardologije; 2. osnove hrvatske normativne gramatike; 3. osnove hrvatskog pravopisa; 4. principi pravilnog pisanja i izražavanja na hrvatskom jeziku; 5. analiza pojedinih specifičnih problema hrvatskoga standardnog jezika na izabranim tekstovima; 6. odnos stilski obilježenih i neobilježenih leksema; 7. odnos prema posuđenicama i internacionalizmima; 8. slaganje glagolskih vremena i njihova stilska obojenost; 9. red riječi u rečenici; 10. razvoj izvornogovorničke kompetencije; 11. pragmatički signali za odabir primjerenih pravogovornih normi; 12. leksičke norme hrvatskog standardnog jezika u pojedinim prijevodnm situacijama; 13. kritička analiza „jezičnih savjetnika" za hrvatski jezik, izdanih posljednjih desetak godina.
Literatura: Barić, E. i dr.(1995): Hrvatska gramatika, Zagreb; Hrvatski jezični savjetnik, (1999), Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje Zagreb. - Kovačević, M./Badurina, L. (2001): Raslojavanje jezične stvarnosti, Rijeka. - Samardžija, M. (1999): Norme i normiranje hrvatskoga standardnoga jezika, Zagreb. - Silić, J./ Pranjković, I. (2006): Gramatika hrvatskoga jezika, Zagreb. - Silić, J.: Administrativni stil hrvatskoga standardnoga jezika u: Kolo 4/1996. - Škiljan, D. (2000): Javni jezik, Zagreb. - Pranjković, I. (2001): Funkcionalni stilovi i sintaksa u: Nova hrvatska skladnja, Zagreb. - Jezični savjetnici: Pregled i komentar najvažnijih jezičnih savjetnika (Lj. Jonke/ S. Pavešić: Govorimo hrvatski; Hrvatski jezični savjetnik Zavoda za hrvatski jezik i jezikoslovlje; I. Pranjković: Kronologija hrvatskoga jezikoslovlja, Zagreb, 1993.
Studentske obveze i kontrola uspjeha: aktivno sudjelovanje u siminaru i usmeni ispit.