Cilj predmeta Tjelesne i zdravstvene kulture je, uz podizanje svijesti o važnosti tjelesne i zdravstvene kulture, očuvanje već stečenih i usvajanje novih motoričkih znanja i vještina u svrhu utjecaja na antropološke karakteristike (motorička obilježja, motoričke, funkcionalne, kognitivne i konativne sposobnosti) te unaprjeđenje zdravlja i radne sposobnosti, zadovoljenje potrebe za kretanjem, osposobljavanje studenata za racionalno, sadržajno korištenje i provođenje slobodnog vremena te pripomoć kvalitetnom životu u mladosti, zrelosti i starosti.

Alternativni fotografski procesi istražuju na koji se način fotografske tehnike 19og stoljeća mogu primijeniti u recentnom likovnom izričaju. Kroz povijesni pregled povlačimo paralele i istražujemo koje su mogućnosti te prednosti alternativnih fotografskih procesa pred digitalnim medijem.

Kolegij ima za cilj upoznavanje sa tehnikama alternativnih fotografskih postupaka i njihova primjena u recentnom likovnom izričaju te primjena u grafičkim tehnikama, slikarstvu, kiparstvu i multimediji.

Pojmovno određenje kurikuluma. Vodeći teorijsko-metodološki pristupi razvoju kurikuluma (konceptualna određenja, kurikulumske koncepcije i tipovi kurikuluma). Metodologija planiranja i oblikovanja kurikuluma (teorija ciljeva, modeli formuliranja, modeli iskazivanja ishoda učenja, kriteriji izbora sadržaja i metodologija didaktičkog oblikovanja sadržaja, planiranje provedbe, kriterij i načini evaluacije odgojno-obrazovnih učinaka). 

Prepoznavanje i klasifikacija djece s teškoćama u razvoju. Kompetencije nastavnika glazbene pedagogije za rad s djecom s teškoćama.

Planiranje i programiranje rada za učenike s teškoćama u razvoju. Odrednice inkluzivnog obrazovanja s naglaskom na glazbenu nastavu. Individualizirana glazbena nastava kao sastavni dio kurikulumskog pristupa u radu s djecom s teškoćama. Integracija djece s teškoćama u glazbene aktivnosti školskom kurikuluma. 

Duboki tisak: povijesni razvoj, najznačajniji predstavnici, primjeri, reprodukcije.

Matrica obrađena kemijskom i mehaničkom metodom obrade matrice; suha igla, bakropis.

Upoznavanje s različitim vrstama metalnih ploča, vrstama papira, tiskarskih boja.

Prilagođavanje crteža pojedinim grafičkim tehnikama.

Jetkanje u kiselini, otiskivanje. Izrada suhe igle i bakropisa.

Upoznavanje s principima  tiska u pojedinim tehnikama dubokog i visokog tiska u kontekstu suvremenog likovnog izričaja.

Razvijanje individualnih sklonosti primjerenih osobnom senzibilitetu studenata.

Reservage u kontekstu suvremene grafike.

Kolografija, kartonski tisak.

Istraživanje izražajnih mogućnosti i kombiniranja s ostalim grafičkim tehnikama.

Korištenje iskustava stečenih u drugim likovnim medijima.

Cilj ovog predmeta je da studenti svladaju realne praktične probleme pri realizaciji njihovih likovnih projekata u javnom prostoru s ciljem stvarne realizacije umjetničkih projekata u javnom prostoru. Studenti će kroz kolegij naučiti kako se uspješno prijaviti na bilo koju vrstu umjetničkog programa kao što su kiparske radionice, rezidencijalni programi, kulturne i studijske razmjene ili natječajne izložbe.

Ishodi:

Nakon završetka predmeta student/ica će moći:

1. Primijeniti analitičke i kritičke vještine u promatranju i tumačenju vlastitog rada i umjetničkog djela

2. Služiti se različitim vrstama stručnih izvora od tiskanih knjiga do digitalnih baza podataka i specijaliziranih internetskih stranica

3. Analizirati, obrazložiti i kritički promišljati umjetnost u neformalnom okružju kroz neposredan kontakt s umjetničkim djelom, posjećivanjem izložbi, umjetničkih događanja u Hrvatskoj i svijetu

4. Samostalno istražiti, osmisliti i prezentirati svoj umjetnički rad javnom prezentacijom

5. Pravovremeno realizirati samostalan zadatak u obliku likovno/vizualnog koncepta

6. Likovno/vizualno izraziti i objasniti svoj koncept rada od razvoja ideje do konačne realizacije u materijalu

7. Samostalno kreirati i interpretirati cjelovito umjetničko djelo te preuzeti odgovornost za njegovu javnu prezentaciju.

Sadržaj:

Analiza postojećih povijesnih i aktualnih primjera skulptura u javnom prostoru.

Analiza javnim umjetničkih akcija, ulične umjetnosti i općenito umjetničkih intervencija u javnom prostoru.

Usvajanje različitih pristupa i postupaka realizacije javne umjetnosti.

Umjetničko istraživanje zadane i odabrane teme/projekta.

Eksperimentalni rad u vizualno umjetničkom mediju.

Izrada nacrte, modele i makete svojih djela.

Izrada opisa projekta i prezentacije.

Cilj predmeta je omogućiti studentima stjecanje teorijskih i praktičnih spoznaja o strukturi i zakonitostima skulpture. Cilj je da studenti usvoje znanja o osnovnim načelima trodimenzionalnog oblikovanje te da istražuju, primjenjuju i savladavaju različite metode pri izradi kiparskog djela. 

Sadržaj: 

Oblikovanje na osnovu promatranja i analize predloška (modela), te po sjećanju. 

Razvijanje sposobnosti opažanja i osjećaj za odnose veličina. 

Razvijanje vizualnog pamćenja oblikovanjem po sjećanju. 

Savladavanje plastičkog oblikovanja složenih odnosa (masa, proporcija, struktura).

Vježbe iz kompozicije: statička i dinamička ravnoteža. 

Njegovanje individualnog kiparskog izraza putem slobodne interpretacije volumena u punoj plastici i reljefu. 

Formalna analiza odnosa pozitivne i negativne forme, ritma i pokreta te unutarnjeg i vanjskog prostora. 

 

Metodički postupci ulaska u ritam i mjeru, obrada ritamskih figura i postupci vježbanja ritma. Demonstriranje i objašnjavanje ulazak u tonski prostor, obradu novog tona, durskog i molskih tonaliteta, alteracije, kromatske ljestvice i modulacije. Metodički postupak obrade teorijskih sadržaja iz nastave solfeggia. 

Teorijsko oblikovanje i demonstriranje metodičkih postupaka obrade elemenata glazbenog izražavanja, instrumenata, pjevačkih glasova, glazbenih oblika i ostalih glazbeno-povijesnih tema. Dijakronijski i sinkronijski model nastave glazbene umjetnosti

Cilj je predmeta omogućiti studentima stjecanje teorijskih i praktičnih spoznaja o strukturi i zakonitostima ilustrirane knjige i slikovnice, na temelju kojih će ih moći samostalno oblikovati razumijevajući specifičnosti određenih vrsta i žanrova, određene čitateljske publike ili uzrasta. Osposobiti studente da u tekstovima koje ilustriraju  prepoznaju, odabiru i na kreativan način koriste elemente adekvatne za kvalitetnu vizualizaciju. Osposobiti ih da sami razvijaju, postavljaju i u osobnom praktičnom radu primjenjuju bitne kriterije za kvalitetnu izvedbu u cijelom procesu od razumijevanja teksta, koncipiranja i razvoja likovne ideje, odabira načina izvedbe i njene konačne realizacije.

Omogućiti studentima stjecanje iskustva i produbljivanje spoznaja kroz učestalo predstavljanje, analiziranje, kompariranje te valoriziranje svog i tuđeg rada. 

Cilj ovog predmeta je da studenti usvoje znanja i vještine obrade gipsa te uporabe odgovarajućih namjenskih alata. Po završetku kolegija praktičnom primjenom usvojenih znanja studenti će moći samostalno realizirati gipsane odljeve vlastitih radova. 

Nakon završetka predmeta student/ica će moći: 

1. Služiti se različitim vrstama stručnih izvora od tiskanih knjiga do digitalnih baza podataka i specijaliziranih internetskih stranica.

2. Pravovremeno realizirati samostalni zadatak u obliku likovno/vizualnog rada.

3. Primjeniti proces ljevanja od složenog kiparskog predloška.

4. Analizirati metodologiju obrade kiparske forme u gipsu. 

Sadržaj: 

Usvajanje znanja o osnovnim karakteristikama gipsa, vrstama gipsa te tehnikama miješanja i lijevanja gipsa. 

Usvajanje teorijskih i praktičnih znanja o vrstama patina i patiniranjem gipsa.

Kreiranje različitih vrsta gipsanih kalupa i realizacija kiparskih radova u tehnici lijevanja gipsa. 

Usvajanje znanja o zaštiti tijekom rada s alatima i materijalima. 

Ishodi učenja i studentske kompetencije: Studenti će u potpunosti razviti i unaprijediti sposobnosti rada u nastavi i izvannastavnim aktivnostima.

 

Kolegij Pokretne slike I studentice i studente uvodi u svijet autorskog filma . Na kolegiju se analizira medij filma i video stvaralaštva općenito , uče se osnove snimanja te montaže. Studenti/ce će nakon odslušanog kolegija moći samostalno izraditi svoj video rad.

Na kolegiju Pokretne slike II studenti/ce se susreću sa zahtjevnijim izazovima u mediju videa , uče kako kreativno pristupiti snimanju , montaži i postprodukciji videa.  Primjenom stečenih znanja i vještina realiziraju vlastite video radove .

E- kolegij Psihologija odgoja i obrazovanja II je jednosemestralni kolegij namijenjen studentima nastavničkog smjera Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku.

E- kolegij Psihologija scenske ekspresije je jednosemestralni kolegij namijenjen studentima diplomskog sveučilišnog studija lutkarske režije Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku.

Studenti će se tijekom semestra upoznati sa primjenom različitih suvremenih grafičkih tehnika u području suvremene  ilustracije. Cilj navedenog je stjecanje vještina i razvijanje osobnog likovnog vizualnog izraza.

Studenti će napraviti projekt koji obuhvaća proces pripreme skica, razrade, analize, primjene različitih suvremenih digitalnih grafičkih tehnika, usvajanje i objašnavanje  terminologije, definiranje i demonstriranje suvremenih graf. tehnika te prezentiranje završenog projekta.

Studenti uče koristiti i kombinirati različite digitalne grafičke tehnike kao sastavni dio projekta. Osposobiti studente da sami postavljaju i u svom radu primjenjuju bitne kriterije za kvalitetnu realizaciju grafike te upoznavanja sa suvremenim i netradicionalnim grafičkim tehnikama i njihovoj primjeni u suvremenoj umjetničkoj praksi te ilustraciji. Omogućiti da nauče graditi specifičan grafički senzibilitet u skladu s novim izražajnim mogućnostima.

Zavšeni projekt studenti će prezentirati na godišnjoj izložbi studentskih radova u prostorima UAOS.

Teorija medija je teorija medija.

Vizualna semiotika je vizualna semiotika.