Okvirni sadržaj predmeta: pojam prava društava – odnos prava društava prema drugim granama prava – povijest pregled prava društava – europsko pravo društava – Zakon o trgovačkim društvima, temeljne značajke i osnove – obrtnik - trgovac, trgovačka društva i trgovac pojedinac – društva osoba i društva kapitala - pravna osobnost – odgovornost za obveze – elementi indvidualizacije, tvrdtka, predmet poslovanja i sjedište – zastupanje – sudski registar – stečaj i likvidacija – o pojedinim vrstama trgovačkih društava – povezana društva – pripajanje i spajanje – preoblikovanje društava – gospodarsko interesno udruženje – inozemna trgovačka društva i inozemna ulaganja – ukidanje trgovačkog društva

Opća i posebna znanja koja se stiču: o trgovačkim subjektima i nositeljima gospodarskog poslovanja – razlikovanje izmedju pojedinih vrsta trgovačkih subjekata – značaj i vrijednost odabira – trgovački subjekti u njihovoj dinamici - promjene statusnog oblika

Oblik provođenja nastave: predavanja + praktične vježbe I izučavanje slučajeva

Trajanje nastave: predavanja (5 sati) + vježbe (2 sata tjedno), jedan semestar

Literatura za studij:

 • Barbić, J., Pravo društava, I, II, III, Organizator Zagreb, odabrana poglavlja (posljednja izdanja)
 • Pozitivni zakonski propisi (Zakon o trgovačkim društvima pročišćeni tekst zakona NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15; Stečajni zakon NN 71/15)
 • Bilješke i upute s predavanja 

Dopunska literatura:

 • Jelinić, S., Prinosi izučavanja prava trgovačkih društava, Pravni fakultet, Osijek , l996,
 • Barbić I dr. Zakon o trgovačkim društvima, II dio, Organizator, Zagreb , 1995
 • Filipović I dr., Zakon o trgovačkim društvima s komentarom, RRiF, Zagreb , 1996.

Polaganje ispita:

 • 2 kolokvija (uvjet za izlazak na kolokvije je redovito pohađanje nastave) i usmeni ispit, ili
 • Pisani i usmeni ispit

Nositelj predmeta:

 • Doc.dr.sc. Dubravka Akšamović

Suradnik u nastavi:

 • Lidija Šimunović, mag.iur., asistentica na Katedri trgovačkog prava 

Okvirni sadržaj predmeta: pojam prava društava – odnos prava društava prema drugim granama prava – povijest pregled prava društava – europsko pravo društava – Zakon o trgovačkim društvima, temeljne značajke i osnove – obrtnik - trgovac, trgovačka društva i trgovac pojedinac – društva osoba i društva kapitala - pravna osobnost – odgovornost za obveze – elementi indvidualizacije, tvrdtka, predmet poslovanja i sjedište – zastupanje – sudski registar – stečaj i likvidacija – o pojedinim vrstama trgovačkih društava – povezana društva – pripajanje i spajanje – preoblikovanje društava – gospodarsko interesno udruženje – inozemna trgovačka društva i inozemna ulaganja – ukidanje trgovačkog društva

Opća i posebna znanja koja se stiču: o trgovačkim subjektima i nositeljima gospodarskog poslovanja – razlikovanje izmedju pojedinih vrsta trgovačkih subjekata – značaj i vrijednost odabira – trgovački subjekti u njihovoj dinamici - promjene statusnog oblika

Oblik provođenja nastave: predavanja + praktične vježbe I izučavanje slučajeva

Trajanje nastave: predavanja (5 sati) + vježbe (2 sata tjedno), jedan semestar

Literatura za studij:

 • Barbić, J., Pravo društava, I, II, III, Organizator Zagreb, odabrana poglavlja (posljednja izdanja)
 • Pozitivni zakonski propisi (Zakon o trgovačkim društvima pročišćeni tekst zakona NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15; Stečajni zakon NN 71/15)
 • Bilješke i upute s predavanja 

Dopunska literatura:

 • Jelinić, S., Prinosi izučavanja prava trgovačkih društava, Pravni fakultet, Osijek , l996,
 • Barbić I dr. Zakon o trgovačkim društvima, II dio, Organizator, Zagreb , 1995
 • Filipović I dr., Zakon o trgovačkim društvima s komentarom, RRiF, Zagreb , 1996.

Polaganje ispita:

 • 2 kolokvija (uvjet za izlazak na kolokvije je redovito pohađanje nastave) i usmeni ispit, ili
 • Pisani i usmeni ispit

Nositelj predmeta:

 • Doc.dr.sc. Dubravka Akšamović

Suradnik u nastavi:

 • Lidija Šimunović, mag.iur., asistentica na Katedri trgovačkog prava 

Okvirni sadržaj predmeta:

 • (I) pojam trgovačko prava- odnos trgovačkog prava prema drugim granama prava ( građanskom, prometnom, upravnim, ustavnom ...)- razvoj trgovačkog prava u Hrvatskoj- unifikacija i harmonizacija trgovačkog prava- ugovorno pravo u EU ( Landova načela, Common Frame of Reference)- unifikacija trgovačkog prava u okviru vladinih i nevladinih organizacija ( UNCITRAL, UNIDORIT, ILA ) - Bečka konvencija- pravna vrela trgovačkog prava- autonomna i heteronomna- formularno pravo- soft law- sudska praksa kao izvor prava- rješavanje trgovačkih sporova.
 • (II) Trgovački ugovor- pojam- tipologija trgovačkih ugovora- sklapanje trgovačkih ugovora- formularni ugovori- načela za sklapanje trgovačkih ugovora- pregovori za sklapanje govora- ponuda i prihvate ponude – osiguranje ispunjenja ugovora- odgovornost zbog neispunjenja- naknada štete.
 • (III) Pojedinačni trgovački ugovori-
 1. UGOVOR O KUPOPRODAJI (+POSEBNE VRSTE KUPOPRODAJE)
 2. UGOVOR O PRODAJNOM NALOGU
 3. UGOVOR O ZAJMU
 4. UGOVOR O POSUDBI
 5. UGOVOR O DJELU
 6. UGOVOR O GRAĐENJU
 7. UGOVOR O PRIJEVOZU
 8. UGOVOR O LICENCIJI
 9. UGOVOR O OSTAVI
 10. UGOVOR O USKLADIŠTENJU
 11. UGOVOR O NALOGU
 12. UGOVOR O KOMISIJI
 13. UGOVOR O TRGOVINSKOM ZASTUPANJU
 14. UGOVOR O POSREDOVANJU
 15. UGOVOR O OTPREMI (ŠPEDICIJA)
 16. UGOVOR O ISPITIVANJU ROBE I USLUGE
 17. TURISTIČKI UGOVORI (UGOVOR O ORGANIZIRANJU PUTOVANJA, POSREDNIČKI UGOVOR O PUTOVANJU, UGOVOR O RASPOLAGANJU UGOSTITELJSKIM, SMJEŠTAJEM (UGOVOR O ALOTMANU)
 18. UGOVOR O OSIGURANJU
 19. BANKARSKI UGOVORI (BANKARSKI NOVČANI POLOG, POLAGANJE VRIJEDNOSNIH PAPIRA, BANKARSKI TEKUĆI RAČUN, UGOVOR O SEFU, UGOVOR O KREDITU, UGOVOR O KREDITU NA TEMELJU ZALOGA VRIJEDNOSNIH PAPIRA, AKREDITIVI, BANKARSKA GARANCIJA NA POZIV)

Ostali ugovori:

 1. UGOVOR O LEASINGU (ZAKON O LEASINGU)
 2. UGOVOR O FRANSHIZINGU
 3. UGOVOR O FACTORINGU
 4. UGOVOR O FORTFAITU
 • (IV) Vrijednosni papiri- gospodarski značaj vrijednosni hpapira- suvremeni platni promet i značaj vrijednosnih papira- tržište vrijednosnih papira- pojedinačni vrijednosni papiri- mjenica- ček- dionica- obveznica- teretnica- skladišnica- polica osiguranja.

Opća i posebna znanja koja se stiču:

 • Oblik provođenja nastave - predavanja (teorija+praktične vježbe+izučavanje slučajeva)
 • Trajanje nastave: 90 sati, jedan semestar

Literatura za studij:

 • Bilješke i upute s predavanja
 • Goldštajn: Trgovačko ugovorno pravo – međunarodno i komparativno, 4. izdanje, Zagreb , 1991. (čitati usporedno s odredbama Zakona o obveznim odnosima i u slučaju neslaganja dati prednost Zakonu o obveznim odnosima, te bez propisa bivše države citiranih uz pojedine uzance, jer više ne važe), str. 1 - 134, 143 – 147, 152 – 161, 165 – 175, 190 – 195, 208 – 225, 312 – 351, 356 – 515)
 • J. Barbić: Sklapanje ugovora po Zakonu o obveznim odnosima, Zagreb , 1980. (osim pozivanja na propise bivše države jer su prestali važiti)
 • P. Rastovčan-R. Luger-Katušić: Vrijednosni papiri, mjenica i ček, Zagreb , 1986. (osim dijelova koji se odnose na Zakon o osiguranju plaćanja između korisnika društvenih sredstava).
 • Zakon o obveznim odnosima (NN 35/0541/08125/1178/15)
 • Zakon o mjenici, NN 74/94
 • Zakon o čeku, NN 74/94
 • Konvencija UN o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe 1980. (učiti zajedno s odgovarajućim dijelovima Zakona o obveznim odnosima; tekst Konvencije otisnut je u knjizi A. Goldštajn: Trgovačko ugovorno pravo – međunarodno i komparativno, 4. izdanje Zagreb , 1991, str. 494 – 515)

Polaganje ispita:

 • 2 kolokvija za studente koji redovito pohađaju nastavu i usmeni ispit, ili
 • Pisani i usmeni ispit

Nositelj predmeta:

Suradnik u nastavi:

Okvirni sadržaj predmeta:

 • (I) pojam trgovačko prava- odnos trgovačkog prava prema drugim granama prava ( građanskom, prometnom, upravnim, ustavnom ...)- razvoj trgovačkog prava u Hrvatskoj- unifikacija i harmonizacija trgovačkog prava- ugovorno pravo u EU ( Landova načela, Common Frame of Reference)- unifikacija trgovačkog prava u okviru vladinih i nevladinih organizacija ( UNCITRAL, UNIDORIT, ILA ) - Bečka konvencija- pravna vrela trgovačkog prava- autonomna i heteronomna- formularno pravo- soft law- sudska praksa kao izvor prava- rješavanje trgovačkih sporova.
 • (II) Trgovački ugovor- pojam- tipologija trgovačkih ugovora- sklapanje trgovačkih ugovora- formularni ugovori- načela za sklapanje trgovačkih ugovora- pregovori za sklapanje govora- ponuda i prihvate ponude – osiguranje ispunjenja ugovora- odgovornost zbog neispunjenja- naknada štete.
 • (III) Pojedinačni trgovački ugovori-
 1. UGOVOR O KUPOPRODAJI (+POSEBNE VRSTE KUPOPRODAJE)
 2. UGOVOR O PRODAJNOM NALOGU
 3. UGOVOR O ZAJMU
 4. UGOVOR O POSUDBI
 5. UGOVOR O DJELU
 6. UGOVOR O GRAĐENJU
 7. UGOVOR O PRIJEVOZU
 8. UGOVOR O LICENCIJI
 9. UGOVOR O OSTAVI
 10. UGOVOR O USKLADIŠTENJU
 11. UGOVOR O NALOGU
 12. UGOVOR O KOMISIJI
 13. UGOVOR O TRGOVINSKOM ZASTUPANJU
 14. UGOVOR O POSREDOVANJU
 15. UGOVOR O OTPREMI (ŠPEDICIJA)
 16. UGOVOR O ISPITIVANJU ROBE I USLUGE
 17. TURISTIČKI UGOVORI (UGOVOR O ORGANIZIRANJU PUTOVANJA, POSREDNIČKI UGOVOR O PUTOVANJU, UGOVOR O RASPOLAGANJU UGOSTITELJSKIM, SMJEŠTAJEM (UGOVOR O ALOTMANU)
 18. UGOVOR O OSIGURANJU
 19. BANKARSKI UGOVORI (BANKARSKI NOVČANI POLOG, POLAGANJE VRIJEDNOSNIH PAPIRA, BANKARSKI TEKUĆI RAČUN, UGOVOR O SEFU, UGOVOR O KREDITU, UGOVOR O KREDITU NA TEMELJU ZALOGA VRIJEDNOSNIH PAPIRA, AKREDITIVI, BANKARSKA GARANCIJA NA POZIV)

Ostali ugovori:

 1. UGOVOR O LEASINGU (ZAKON O LEASINGU)
 2. UGOVOR O FRANSHIZINGU
 3. UGOVOR O FACTORINGU
 4. UGOVOR O FORTFAITU
 • (IV) Vrijednosni papiri- gospodarski značaj vrijednosni hpapira- suvremeni platni promet i značaj vrijednosnih papira- tržište vrijednosnih papira- pojedinačni vrijednosni papiri- mjenica- ček- dionica- obveznica- teretnica- skladišnica- polica osiguranja.

Opća i posebna znanja koja se stiču:

 • Oblik provođenja nastave - predavanja (teorija+praktične vježbe+izučavanje slučajeva)
 • Trajanje nastave: 90 sati, jedan semestar

Literatura za studij:

 • Bilješke i upute s predavanja
 • Goldštajn: Trgovačko ugovorno pravo – međunarodno i komparativno, 4. izdanje, Zagreb , 1991. (čitati usporedno s odredbama Zakona o obveznim odnosima i u slučaju neslaganja dati prednost Zakonu o obveznim odnosima, te bez propisa bivše države citiranih uz pojedine uzance, jer više ne važe), str. 1 - 134, 143 – 147, 152 – 161, 165 – 175, 190 – 195, 208 – 225, 312 – 351, 356 – 515)
 • J. Barbić: Sklapanje ugovora po Zakonu o obveznim odnosima, Zagreb , 1980. (osim pozivanja na propise bivše države jer su prestali važiti)
 • P. Rastovčan-R. Luger-Katušić: Vrijednosni papiri, mjenica i ček, Zagreb , 1986. (osim dijelova koji se odnose na Zakon o osiguranju plaćanja između korisnika društvenih sredstava).
 • Zakon o obveznim odnosima (NN 35/0541/08125/1178/15)
 • Zakon o mjenici, NN 74/94
 • Zakon o čeku, NN 74/94
 • Konvencija UN o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe 1980. (učiti zajedno s odgovarajućim dijelovima Zakona o obveznim odnosima; tekst Konvencije otisnut je u knjizi A. Goldštajn: Trgovačko ugovorno pravo – međunarodno i komparativno, 4. izdanje Zagreb , 1991, str. 494 – 515)

Polaganje ispita:

 • 2 kolokvija za studente koji redovito pohađaju nastavu i usmeni ispit, ili
 • Pisani i usmeni ispit

Nositelj predmeta:

Suradnik u nastavi:

CILJEVI KOLEGIJA:

 1. primjena stečenih teorijskih znanja iz predmeta SEMINAR Trgovačko pravo na konkretne činjenice i pravne slučaje;
 2. osposobljavanje studenata za sastavljanje trgovačkih ugovora i drugih podneska;
 3. usvajanje znanja o načinima i metodama rješavanja trgovačkih sporova;
 4. osposobljavanje studenata za pretraživanje on-line baza podataka (stručna literature, e-pravosuđe i sl.)
 5. upoznavanje s suvremenim poslovnim transakcijama kroz instrumente i načine osiguranja plaćanja

Sociologija je obvezatan predmet na gotovo svim pravnim fakultetima u svijetu bez obzira što je nalazimo pod različitim naslovima.

Njezina je zadaća da budućim pravnicima pruži uvide u složene društvene procese koji predstavljaju okosnicu za razumijevanje i kritičku evaluaciju buduće pravničke profesije. Budući da je pravo društveni fenomen koji nije moguće razumijevati bez prethodnog razumijevanja modernoga društva ovim se kolegijem želi budućim pravnicima omogućiti bolje razumijevanje njihove buduće društvene uloge kao i društvenih očekivanja od pravničke profesije.

U tom smislu ovaj kolegij obuhvaća teme koje su važne za buduće pravne praktičare. U prvom dijelu predavanja tako će dominantne teme biti nastanak i razvoj modernih društvenih znanosti s osobitim naglaskom na sociologiju kao najopćenitiju društvenu znanost, zatim pojam kulture i društva, obitelj kao temeljna društvena zajednica, zločin i devijantnost te vlast i politika. U drugom dijelu predavanja teme su usko profilirane kroz prizmu sociologije prava: društvene norme i pravila, područje istraživanja sociologije prava, začeci i klasici sociologije prava, odabrane teme iz suvremene sociologije prava, pravo kao kultura i pravnička profesija. 

Studenti koji namjeravaju polagati pisani ispit dužni su upisati kolegij najkasnije 48 sati prije termina pisanog ispita.

Međunarodno pravo predaje se kao obvezatni predmet na pravnim fakultetima diljem svijeta. Jedna je
od najambicioznijih pravnih grana za kojom postoji veliki interes znanstvene, ali i šire javnosti. Cilj
predmeta je izložiti studentima materiju međunarodnog prava kao pravnog sustava koji uređuje odnose
u međunarodnoj zajednici. Pri tome će se posebna pozornost posvetiti tumačenju specifične pravne
prirode međunarodnog prava u odnosu na unutrašnje pravne grane koja se očituje ponajprije u
specifičnosti njegovih izvora (međunarodni ugovori, međunarodno običajno pravo) i njegovih primarnih
subjekata (države, međunarodne organizacije). Uz navedeno, studenti će steći uvid u klasična područja
izučavanja međunarodnog prava kao što su: odnos međunarodnog i unutrašnjeg prava, pravni status
prostora pod suverenošću i izvan suverenosti pojedinih država, položaj pojedinca u međunarodnom
pravu, organi međunarodnih odnosa, mirno rješavanje sporova i osiguranje mira te pravo oružanih
sukoba.

Studente će se poučiti istraživanju određene teme ili problema iz međunarodnog prava koristeći se
relevantnim izvorima međunarodnog prava, sudskom i arbitražnom praksom te literaturom, prvenstveno
temeljem korištenja dostupnih elektronskih znanstvenih baza podataka. Studentima će se također
objasniti temeljna pravila akademskog pisanja potrebna za izradu rada na temu iz (međunarodnog)
prava. Cilj predmeta je dodatno razviti sposobnosti istraživanja, argumentacije, kritičke analize, pismene
i usmene prezentacije te diskusije na pravne probleme i slučajeve.

Predavanja iz predmeta Međunarodno pravo u akademskoj godini 2019./2020. Online nastava za redovite studente u ljetnom semestru. Web-stranice: http://mira.pravos.hr/.