Ciljevi predmeta:

Pružiti studentima osnovna znanja o metodologiji znanstvenih istraživanja društva, o metodama i tehnikama te njihovoj primjeni u istraživanju određenih pojava i problema. Osposobiti studente za kvantitativnu i kvalitativnu interpretaciju rezultata znanstvenih istraživanja te pisanja završnih izvješća.

Očekivani ishodi učenja:

  1. Primijeniti znanstvene metode na primjeru vlastitog istraživačkog rada.
  2. Postaviti znanstvenu hipotezu i ciljeve rada.
  3. Sprovesti i napisati vlastiti znanstveni rad prema predviđenoj strukturi znanstvenog djela.
  4. Samostalno osmisliti aktualnu znanstvenu temu i prezentirati seminarski rad.
  5. Primijeniti računalo u znanstveno istraživačkom radu, te znanstveno analizirati prikupljene radove. Kritički vrednovati znanstveni i stručni rad, te klasificirati korištenu literaturu. 

Sadržaj predmeta:

Znanost i društveni razvoj, određenje znanosti, klasifikacija znanosti, zadatci i obilježja znanosti, znanstveno istraživanje, klasifikacija znanstvenog istraživanja, komponente znanstveno-istraživačkog procesa, istraživačka etika, mjerenje i mjerni instrumenti, razine mjerenja, mjerne skale, mjerni instrumenti, uzorkovanje, istraživački nacrti, anketna istraživanja, kvalitativne metode, klasifikacija znanstvenih radova, struktura znanstvenog i stručnog djela, pisanje znanstvenog i stručnog djela, objavljivanje znanstvenog i stručnog djela, kako pisati rad.

Literatura:

Obvezna literatura:

  1. Knežević, I., Mijić, P. (2006): Uvod u znanstveni rad – drugo, dopunjeno i izmjenjeno izdanje. Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku. Str.80. (udžbenik)
  2. Knežević, I. (1988): Uvod u znanstveni rad. Poljoprivredni fakultet, Osijek. Str. 54.(udžbenik)

Preporučena literatura:

  1. Mijić, P., Knežević, I. (2005): Uporaba Interneta u poljoprivredi. Stočarstvo, 59 (1) 71-78
  2. Zelenika, R. (2000): Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i stručnog djela. Četvrto izdanje. Ekonomski fakultet u Rijeci. 
  3. Baban, Lj., Ivić, Kata, Jelinić, S., Lamza-Maronić, Maja, Šundalić, A. (2000): Primjena metodologije stručnog i znanstvenog istraživanja. Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek.

Mikroorganizmi u proizvodnji prehrambenih proizvoda ali i uzročnici njihova kvarenja.