Osposobiti studente za pravilan izbor i korištenje sredstava mehanizacije te drugih čimbenika proizvodnje za racionalno organiziranje radova pri uzgoju pojedinih linija poljoprivredne proizvodnje s ciljem podizanja razine proizvodnosti rada uz ostvarivanje ekonomične i rentabilne proizvodnje.

 1. Opisati pojam organizacije, oblika društva prema Zakonu o trgovačkim društvima i obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, njihove poslovne funkcije i organizacjsku strukturu
 2. Objasniti podatke o organizaciji zemljišnog posjeda, građevinama, strojevima i opremi, melioracijama i putevima te stoci i nasadima; Analizirati odnos unutar i između pojedinih čimbenika proizvodnje
 3. Izračunati optimalnu razinu intenzivnosti ulaganja na temelju cijena sirovina i gotovih proizvoda
 4. Normirati učinak pokretnih poljskih agregata pri obavljanju radova te planirati utrošak sirovina i pomoćnog materijala potrebnih za izradu tehnološke karte pojedinih linija proizvodnje
 5. Planirati troškove goriva, ulja, amortizacije, održavanja, smještaja, osiguranja, kamata rada ljudi i strojeva te izračunati cijenu koštanja sata rada agregata i cijenu korištenja strojeva po hektaru
 6. Sastaviti informacijski sustav za vođenje evidencija radnih procesa i izradu planske kalkulacije; Predložiti nabavu strojeva i opreme, utvrditi opravdanost investiranja i analizirati poslovanje gospodarstva

Osnovni cilj nastavnoga procesa, na modulima Biometrika i Ekonometrija (e-kolegij Biometrika), je upoznavanje studenata s pokusnom metodologijom u poljoprivredi, znanstvenim pristupom obradi podataka, te donošenjem zaključnih sudova temeljem statističke analize.

Prepoznati i objasniti ključne riječi i rečenice u stručnom i znanstvenom tekstu. Osposobiti studente za samostalno služenje stručnom literaturom iz područja njihove specijalizacije na svim razinama (promidžbeni tekstovi, upute za rad,internetski tekstovi, stručne knjige i priručnici ) kao i za komunikaciju, razumijevanje te izlaganje sadržaja vezanih uz struku u poljoprivredi. Razviti sposobnost prevođenja stručnih tekstova s engleskog na hrvatski i obrnuto.

U okviru modula Financije i financijsko poslovanje stječu se teorijska znanja iz područja financijskog managementa u agraru s primjenom usvojenih principa i metodologije u praksi. Nakon odslušanog modula studenti su u mogućnosti: napisati poslovni i financijski plan, analizirati poslovanje određenog poduzeća ili proizvodnju određenog proizvoda, odabrati primjereno financiranje za različite poslovne potrebe. Analiziraju se komponente financijskog managementa, financijski ciljevi i životni ciklusi poduzeća, specifičnosti poljoprivrednih financija, sustav koordiniranih financijskih dokumenata, financijski alati. Praktični dio rada uključuje poslovnu simulaciju "The Leverage Game" i pisanje poslovnog plana uz pomoć aplikacije "I-DARE".

Cilj je ovoga nastavnoga modula upoznati studente s tehnikama i vještinama uporabe računala te informacijsko-komunikacijskim tehnologijama u poslovnoj primjeni. Kroz niz realnih primjera i samostalnih zadataka, studenti će dobiti uvid u primjenu suvremenih IT tehnologija u poljoprivredi, uporabu mobilnosti informacija u agroekonomskim istraživanjima  te prepoznati prednosti marketinško-komunikacijskih vještina.


Osposobiti studente za klasificiranje i obračun troškova primjenom različitih metoda za upravljanje troškovima s ciljem ostvarivanja ekonomične tentabilne proizvodnje.

 

 1. Imenovati vrste troškova značajne za upravljanje troškovima u poduzeću
 2. Analizirati odnose prihoda i troškova,
 3. Razlikovati metode obračuna i upravljanja troškovima,
 4. Sastaviti kalkulacije pojedinih linija poljoprivredne proizvodnje
 5. Izračunati pokazatelje uspjeha poljoprivrednog poduzeća
 6. Predložiti suvremene tehnike i metode obračuna troškova