Upoznavanje studenata sa tržištem poljoprivrednih proizvoda u praksi s ciljem primjene stečenog znanja.

Nakon uspješno završenog modula student će moći:

 1. Definirati pojedine tipove tržišnih institucija
 2. Opisati organizaciju i inetrakciju tržišnih subjekata u poljoprivredi
 3. Objasniti način rada i značaj pojedinih tržinih institucija
 4. Analizirati provođenje promocije i prodaje poljoprivrednih proizvoda

-    Objasniti ulogu tržišta u sustavu znanosti

-    Definirati ekonomsko, organizacijsko, sociološko i psihološko promatranje tržišta

-    Rangirati temeljne funkcije tržišta

-    Protumačiti elemente tržišta poljoprivredno-prehrambenih proizvoda

-    Definirati i objasniti sudionike tržišta poljoprivredno-prehrambenih proizvoda

-    Objasniti marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoida

-    Definirati ulogu Agromarketinga.

Cilj kolegija tjelesne i zdravstvene kulture u visokom obrazovanju je:
(1) učenje novih motoričkih znanja,
(2) usavršavanje osnovnih teorijskih i praktičnih motoričkih znanja,
(3) sprečavanje procesa preranog pada osobina i sposobnosti uslijed nedostatne tjelesne aktivnosti,
(4) osposobljavanje studenata za individualno tjelesno vježbanje i
(5) promicanje tjelovježbene i sportske kulture. 

Cilj kolegija tjelesne i zdravstvene kulture u visokom obrazovanju je:
(1) učenje novih motoričkih znanja,
(2) usavršavanje osnovnih teorijskih i praktičnih motoričkih znanja,
(3) sprečavanje procesa preranog pada osobina i sposobnosti uslijed nedostatne tjelesne aktivnosti,
(4) osposobljavanje studenata za individualno tjelesno vježbanje i
(5) promicanje tjelovježbene i sportske kulture. 

Upoznavanje studenata s terenskim i laboratorijskim istraživanjima u pedologiji. Studenti stječu iskustvo rada na terenu i laboratoriju, te u interpretaciji dobivenih rezultata istraživanja u svrhu determinacije tipa tla i njegove procjene pogodnosti.

Osnove geodezije: mjere i mjerenja, planovi i karte, snimanje detalja na terenu.

Osnove hidrologije (oborine, površinske i podzemne vode), hidraulike (hidraulički elementi i dimenzioniranje vodotoka), hidrometrije (mjerenje razine, vodostaja, dubine i brzine vode vodotoka te razine podzemne vode) i hidropedologije (energetski odnosi i sadržaj vode u tlu, infiltracije i filtracija).

Od melioracijskih mjera detaljno se obrađuje obrana od vanjskih voda, odvodnja suvišnih površinskih, podzemnih i kombiniranih voda poljoprivrednih proizvodnih površina te navodnjavanje poljoprivrednih kultura.

U okviru tehnike navodnjavanja se obrađuje: izvorišta i zahvat vode, određivanje potrebnih količina vode, izbor načina i sustava navodnjavanja te izvođenje navodnjavanja na otvorenom polju i u okviru zaštićenih prostora.

Osnovne praktične vježbe u radu s geodetskim pomagalima, korištenje planova i karata te mjerenje (kota i nagib terena, površina) na istim.

Obrada klimatskih parametara i izračunavanje vodne bilance.

Način projektiranja i temeljni elementi odvodnih melioracijskih sustava.

Projektiranje i izračun temeljnih parametara sustava navodnjavanja.

Praktičan rad na terenu, izbor mjesta praktičnog rada (OPG, obrt, d.o.o., d.d.) te prezentacija praktičnog rada temeljem dnevnika prakse, odnosno napisanog seminarskog rada.

Obilazak i boravak studenata na farmama i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima koji se bave uzgojom ovaca i koza. Upoznavanje i praktični rad studenata s različitim načinima držanja, hranidbom, njegom i osnovnim selekcijskim postupcima u ovčarstvu i kozarstvu.

Svrha i cilj: Upoznati studente sa stanjem i perspektivom uzgoja ovaca, koza i konja, načinima držanja, njegom, hranidbenim aspektima pojedinih kategorija ovaca, koza i konja, mjerama za sprječavanje bolesti, te različitim načinima korištenja ovaca, koza i konja.

Nakon položenog modula studenti će moći:

 1. Objasniti važnost, stanje i perspektive ovčarske i kozarske proizvodnje te konjogojstva u Hrvatskoj i u svijetu.
 2. Jasno obrazložiti osnovne biološke pokazatelje te izvorne oblike, tipove i pasmine ovaca, koza i konja te objasniti njihovo udomaćivanje i sustave uzgoja.
 3. Definirati čimbenike proizvodnje i kvalitete ovčjih i kozjih proizvoda (meso, mlijeko, vuna, koža, dlaka) te proizvoda od konja i njihove specifične namjene.
 4. Opisati metode uzgoja, reprodukciju ovaca, koza i konja.
 5. Objasniti laktaciju, mužnju i smještaj ovaca, koza i konja.
 6. Opisati hranidbu ovaca, koza i konja te mjere i postupke za čišćenje i njegu ovaca, koza i konja.

Obavezna literatura

 1. Mioč, B., Pavić, V. (2002): Kozarstvo. Hrvatska mljekarska udruga. Zagreb.
 2. Uremović i sur. (2002): Stočarstvo (poglavlja Ovčarstvo i Kozarstvo). Agronomski fakultet Zagreb.
 3. Mioč, B., Pavić, V., Sušić, V. (2007): Ovčarstvo. Hrvatska mljekarska udruga. Zagreb.
 4. Brinzej, M. (1980): Konjogojstvo. Školska knjiga, Zagreb.
 5. Ivanković, A. (2004): Konjogojstvo. Hrvatsko agronomsko društvo, Zagreb.
 6. Baban, M. (2011): Konjogojska proizvodnja. Poglavlje u knjizi: Kralik, G., Zdenĕk, A., Baban, Mirjana, Bogut, I., Gantner, V., Ivanković, S., Katavić, I., Kralik, D., Kralik, I., Margeta, V., Pavličević, J. (2011): Zootehnika. Grafika, Osijek.

Izborna literatura

 1. Lőhle, K., Leucht, W. (1997): Ziegen und Shafe. Eugen Ulmer GmbH & Co.
 2. Feldhofer, S., Banožić, S., Antunac, N. (1994): Uzgoj i hranidba koza-proizvodnja i prerada kozjeg mlijeka. Hrvatsko mljekarsko društvo. Zagreb.
 3. Simmons, P., Eukarius, C. (2001): Raising sheep. Storeys books, Wermont.
 4. Šakić, V., Katica, V., Ferizbegović, J. (2011): Uzgoj koza. Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu. Sarajevo.
 5. Mahgoub, O., Kadim, T., Webb, E. (2012): Goat meat production and quality. CAB International.
 6. Hermsen, J.(2003): Konji – enciklopedija. Veble commerce, Zagreb.
 7. Pejić, N. (1991): Ishrana konja. Poljoprivredni fakultet, Novi Sad.
 8. Šerman, V. (2001): Hranidba konja. Hrvatsko agronomsko društvo. Zagreb.
 9. Žiga, E.(2001): Konji – najpoznatije svjetske pasmine. Sarajevo.

Poštovani kolege studenti,

Budući da se ovaj modul (e-kolegij) na stručnom studiju "Agrarno poduzetništvo" više "ne sluša" unatrag dvije godine, materijali za učenje i pripremu ispita nisu postavljeni na stranicu. Ako postoje studenti koji još nisu položili ovaj modul, molim da mi se jave izravno na email (djug@fazos.hr) radi daljnjih dogovora.

Cilj kolegija je upoznati studente s praktičnim radom u ratarstvu.

Vrijeme i klima, atmosfera, toplina i temperatura, voda i transformacije vode, zrak i gibanje zraka, tlo kao resurs, agrobiotopi, agrobiocenoza, agroekosustavi, odlike poljoprivredne proizvodnje, mehanički sastav tla, struktura tla, specifična masa tla, porozitet i konzistencija tla, biogeni elementi, reakcija tla, adsorpcijski kompleks tla, makro i mikrelementi, fertilizatori, osnovni principi gnojidbe, obrada tla, sustavi obrade tla, sjetva i sadnja, odlike sjemena, dorada sjemena, količina sjemena za sjetvu, mehaničke, kemijske i biološke mjere njege, podjela korova u poljoprivredi, mjere borbe protiv korova, plodored, monokultura, konsocijacija kultura,

Cilj modula je upoznati pristupnike s radom strojeva i uređaja koji se koriste u ratarskoj proizvodnji. Sadržaj omogućava polaznicima detaljno upoznavanje strojeva i uređaja njihovu koncepciju, sklopove, teoriju rada, podešavanja u radu i primjenu.

Ishodi učenja su

1. Objasniti princip rada SUI motora i poljoprivrednog traktora

2. Opisati princip rada mehanizacije za osnovnu i dopunsku obradu tla, gnojidbu, sjetvu, sadnju, njegu i zaštitu bilja, spremanje sijena, spremanje silaže, žetvu zrnatih plodina, berbu i komušanje kukuruza i vađenje šećerne repe.

3. Opisati postupke i metode održavanja pojedinih sustava na traktoru i poljoprivrednim strojevima

4. Izračunati važnije eksploatacijske parametre poljoprivredne mehanizacije u ratarskoj proizvodnji

Cilj: Upoznati studente s metodama praktičnog rada u lovstvu radi stjecanja potrebnih znanja i vještina koje će im koristiti pri gospodarenju lovištem, mogućnosti upotrebe i metode u obuci te načinu korištenja lovačkih pasa za potrebe obavljanja lova.

Svrha učenja: Upoznavanje studenata s koncepcijom praktičnog rada u lovstvu tj. s načinima gospodarenja u otvorenim i ograđenim lovištima te uzgajalištima divljači. Priprema studenata za izvođenje prakse i davanje uputa za vođenje dnevnika prakse. Terensko upoznavanje s vrstama lovišta te načinima gospodarenja u njima. Upoznavanje s lovnotehničkim i lovnogospodarskim objektima te načinima njihove izrade i izgradnje za različite vrste divljači. Plan odstrjela - uzgojni, trofejni i sanitarni. Pojedinačni i skupni lov – demonstracija. Postupak s odstrijeljenom divljači. Načini ocjenjivanja lovačkih trofeja uz ispunjavanje trofejnih listova (samostalni i grupni praktični rad). Demonstracija lovačkog oružja, praktično upoznavanje s dijelovima lovačkih pušaka, naboja i lovačkog pribora. Lovački običaji i lovačka etika. Praktično upoznavanje s pasminama lovačkih pasa. Praktična obuka pasa. Demonstracija rada pasa na terenu (traženje divljači, rad na krvnom tragu, donošenje divljači i dr.)

Ishodi učenja: 

 1. Moći prepoznati i izabrati prave lokacije za postavljanje različitih lovnotehničkih i lovno gospodarskih objekata u lovištu
 2. Znati izabrati najpogodnije industrijske ili priručne materijale za izradu LGO i LTO objekata
 3. Znati pravilno koristiti različite alate potrebne za izradu LGO i LTO
 4. Znati napraviti različite  LGO i LTO objekte potrebne za kvalitetno gospodarenje lovištem
 5. Savladano prepoznavanje vrsta hrane potrebne za prihranu i prehranu divljači
 6.  Naučena i savladana tehnika obrade tla i zasijavanje pojedinih remiza za prehranu i zaklon divljači
 7. Poznavanje i praktično savladavanje tehnika primarne obrade divljači
 8. Uvježbano praktično ocjenjivanje trofeja divljači i rukovanje s lovačkim oružjem
 9. Savladane metode obuke pojedinih pasminskih grupa i kategorija pasa
 10. Demonstrirati mogućnosti korištenja lovačkih pasa
 11. Objasniti načine ispitivanja i ocjenjivanja lovačkih pasa

Cilj predmeta:

Kroz pohađanje e-kolegija Govedarstvo-praksa, omogučiti će se obilazak i boravak studenata na obiteljskim gospodarstvima, te farmama za proizvodnju mlijeka i tova junadi. Praktična obuka na poslovima vođenje farme. Studenti stječu potrebne radne vještine i praktična znanja radom s vlasnicima i upraviteljima proizvodnih objekata.

Očekivani ishodi učenja za predmet :

 1. primijeniti teorijsko znanje u praktično glede pripreme obroka i hranidbe različitih kategorija goveda na gospodarstvu gdje provodi svoju praksu,
 2. izvesti svakodnevne tehnološke zadatke vođenja mliječne i tovne farme goveda (hranidba, selekcija, mužnja, higijena, zdravlje),
 3. identificirati određene tehnološke probleme u proizvodnji, te predložiti unapređenje istih,
 4. voditi dnevnik rada u kojem će kritički i stručno evidentirati stanje na farmi, te javno prezentirati svoje zaključke pred grupom studenata svoje godine o provedenoj praksi na gospodarstvu.

Ciljevi predmeta:

Studenti će se upoznati s temeljnim zadaćama i položajem govedarstva kod nas i u svijetu, hranidbi goveda, sustavima govedarske proizvodnje, te praktičnoj selekciji u uzgojnom gospodarstvu. 

Očekivani ishodi učenja za predmet :

 1. objasniti privredni značaj govedarstva u ukupnoj poljoprivrednoj proizvodnji,
 2. opisati nastanak goveda, te podrijetlo današnjih suvremenih pasmina,
 3. organizirati osnovne tehnološke zadatke u proizvodnji mlijeka (hranidba, selekcija, mužnja, higijena),
 4. prilagoditi sustave držanja goveda, objekata i opreme potrebama obiteljske farme,
 5. organizirati osnovne tehnološke zadatke u tovnom govedarstvu (hranidba, selekcija, zdravlje),
 6. proučiti stručnu literaturu na temelju koje će donije kvalitetne zaključke glede zadane teme seminarskog rada, 
 7. izvesti kontrolu mliječnosti krava, te ostale evidencije na farmi.

Sadržaj predmeta:

Privredni značaj govedarstva, podrijetlo i pasmine goveda, proizvodnja mlijeka, fiziološko-tehničke osnove strojne mužnje, dezinfekcija vimena i opreme za mužnju, postupci s mlijekom kod proizvođača. Sustav slobodnog i vezanog načina držanja goveda, objekti i oprema. Potrebni uvjeti za držanje goveda za meso, mjere za održavanje zdravlja goveda za meso. Tržište proizvoda govedarstva. Izrada i prezentacija seminarskog rada prema interesu polaznika. Izvođenje kontrole mliječnosti za kravu, vođenje evidencije na farmi, vođenje kontrolnika proizvodnje mlijeka za farmu i staju, izrada "Plana obrta za kravu", Izrada plana hranidbe krave.

Literatura:

Obvezna literatura:

 1. Domaćinović, M., Antunović, Z., Mijić, P., Šperanda, M., Kralik, D., Đidara, M., Zmaić, K. (2010): Proizvodnja mlijeka. Priručnik, Domaćinović, Matija (ur.).  Osječko-baranjska županija, Osijek. (sveučilišni priručnik)
 2. Kralik, G., Adamek, Z., Baban, M., Bogut, I., Gantner, V., Ivanković, S., Katavić, I., Kralik, D., Kralik, I., Margeta, V., Pavličević, J. (2011.): Zootehnika. Grafika d.o.o. Osijek. (udžbenik)
 3. Senčić, Đ., Antunović, Z., Kralik, D., Mijić, P., Šperanda, M., Zmaić, K., Antunović, B., Steiner, Z., Samac, D., Đidara, M., Novoselec, J.  (2010): Proizvodnja mesa. Priručnik. Senčić, Đuro (ur.). Osječko-baranjska županija. Osijek. (sveučilišni priručnik)
 4.  Godišnja izvješća Hrvatske poljoprivredne agencije. (publikacija)
 5. Pravilnik o kakvoći svježeg sirovog mlijeka. Narodne novine 102/2000.
 6. Uredba o ciljnoj cijeni svježeg mlijeka. Narodne novine 156/2002.
 7. Uredba o izmjeni i dopuni uredbe o ciljnoj cijeni svježeg mlijeka. Narodne novine 81/2008.
 8. Zakon o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda i posebnim mjerama i pravilima vezanim za tržište poljoprivrednih proizvoda. Narodne novine 82/2013, 14/2014.

Preporučena literatura:

 1. Bobić, T., Mijić, P., Gregorić, M., Ivkić, Z., Baban, M. (2013): The influence of ordinal number and stage of lactation on milkability traits in Holstein cows. Mljekarstvo 63 (3), 172–179. (znanstveni rad)
 2. Caput P. (1996): Govedarstvo. Celeber d.o.o., Zagreb.
 3. Caput, P., Ivanković, A., Mioč, B. (2010): Očuvanje biološke raznolikosti u stočarstvu. Hrvatska mljekarska udruga, Zagreb. (udžbenik)
 4. Gantner, V., Mijić, P., Kuterovac, K., Solić, D., Gantner, R. (2011): Temperature-humidity indeks values and their significance on the daily production of dairy cattle. Mljekarstvo, 61, (1), 56-63. (znanstveni rad)
 5. Mijić, P., Knežević, I., Rimac, D., Domaćinović, M., Kralik, D., Baban, Mirjana, Bagarić, D. (2001): Usporedba parametara mlijeka s novim pravilnikom o kakvoći svježeg sirovog mlijeka. Poljoprivreda, 7 (2) 33-38. (znanstveni rad) 
 6. Uremović, Z., (2004): Govedarstvo. Hrvatska mljekarska udruga Zagreb. (udžbenik)

Ciljevi predmeta su upoznavanje studenata s osnovnim zakonitostima nasljeđivanja i osnovnim pojmovima vezanim za selekciju domaćih životinja.

Očekivani ishodi učenja za predmet

1. Opisati i prepoznati prokariotske i eukariotske dijelove stanice i njihovu ulogu u staničnom ciklusu te tijekom reprodukcije (mitoza, mejoza i postmejotičke diobe.
2. Opisati i objasniti strukturu DNK, RNK te princip prijenosa genetske informacije (sinteza proteina)
3. Primijeniti stečeno znanje o složenom mehanizmu nasljeđivanja, prepoznati te predvidjeti različite tipove nasljeđivanja prilikom rješavanja problemskih zadataka.
4. Objasniti Hardy-Weinbergov zakon genetske ravnoteže populacije i razumjeti zašto i kako sistematski i slučajni procesi dovode do promjene učestalosti gena i genotipova u populaciji.
5. Objasniti uzroke varijabilnosti kvantitativnih svojstava (P = G + E) te pomoću statističkih metoda izračunati osnovne pokazatelje njihove fenotipske varijabilnosti i povezanosti (varijanca, standardna devijacija, koeficijenti korelacije i regresije).
6. Objasniti pojam heritabiliteta i na jednostavnim zadacima znati izračunati koeficijent heritabiliteta
7. Objasniti razliku između uzgojne vrijednosti i heritabiliteta
8. Razlikovati učinke heterozisa i inbridinga na uzgoj i selekciju domaćih životinja
9. Procijeniti teorijski uspjeh selekcije te na jednostavnim zadacima primijeniti stečeno znanje.

Cilj modula je stjecanje teorijskih znanja iz područja poslovnih financija s primjenom naučenih principa i metodologije u praksi. Po završetku studenti su spremni:

 1. Transformirati poslovnu ideju u potpuno razvijeni poslovni plan
 2. Razumjeti utjecaj strukture financiranja na financijski rezultat poslovanja
 3. Procijeniti financijski učinak poduzetničkog poduhvata
 4. Pozicionirati se prema PDV sustavu
 5. Formulirati poslovni problem matematičkim/financijskim terminima i pronaći primjereno rješenje